• JAVNOST RADA

  JAVNOST RADA

  Rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan osim u slučajevima predviđenim Poslovnikom, kada je javnost isključena.
  Javnost rada navedenih gradskih tijela osigurava se:
  – javnim održavanjem sjednica,
  – izvješćivanjem o radu putem medija,
  – objavljivanjem općih akata i drugih dokumenata na način propisan ovim Statutom.
  Gradsko vijeće svojom odlukom određuje koji se podaci, iz rada i nadležnosti Vijeća, gradonačelnika i upravnih odjela, ne mogu objavljivati jer predstavljaju tajnu, te način njihovog čuvanja.
  Svaki građanin može biti nazočan sjednici Vijeća i radnih tijela Vijeća ne ometajući njihov rad, osim u slučajevima predviđenim Poslovnikom, kada je javnost isključena.
  U svrhu praćenja rada Vijeća i što kvalitetnijeg izvješćivanja javnosti sredstvima javnog informiranja osiguravaju se odgovarajući materijali u službi zaduženoj za rad Gradskog vijeća.
  Radi što potpunijeg i točnijeg izvješćivanja javnosti o rezultatima rada Vijeća i radnih tijela Vijeća može se dati službeno priopćenje za sredstva javnog informiranja.
  Odluke i drugi opći akti Gradskog vijeća objavljuju se u “Službenom glasniku Grada Belog Manastira”.
  Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni dokumenti i materijali Vijeća koji su u skladu sa posebnim propisima označeni kao tajna.

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira održava sjednice najmanje jednom u tri mjeseca, a pozive i izvješća s tih sjednica možete naći ovdje.
  Službeno vrijeme određeno za primanje građana na razgovor s gradonačelnikom Grada Belog Manastira obavlja se uz prethodni dogovor s administrativnom tajnicom gradonačelnika na broj 710-200. Gradonačelnik je na usluzi građanima ovisno o drugim obvezama vezanim za obavljanje dužnosti gradonačelnika Grada Belog Manastira.
  Građanima su na raspolaganju i zamjenici gradonačelnika, kojima se mogu obratiti u prostorijama Gradske uprave Grada Belog Manastira.

  Radno vrijeme Gradske uprave Grada Belog Manastira je od ponedjeljka do petka od 7,00 do 15,00 sati.
  Adresa: Grad Beli Manastir, Kralja Tomislava 53, Beli Manastir
  Telefon: 031/710-200
  Fax: 031/710-222

  NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

  Korisnik ostvaruje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Grad Beli Manastir podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

  Usmeni zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti službeniku za informiranje u Gradskoj upravi Grada Belog Manastira u sobi 207 ili putem telefona na broj: 710-207.

  Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti na adresu: Grad Beli Manastir, Kralja Tomislava 53, Beli Manastir ili na e-mail adresu: informacija@beli-manastir.hr.

  Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.
  Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište Grada Belog Manastira, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
  Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe.
  U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim gore navedenih podataka navesti i:
  1. informacije koje želi ponovno upotrijebiti,
  2. način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija,
  3. svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha).
  Pisani zahtjevi za pravo na pristup informacijama i za ponovnu uporabu informacija mogu se podnijeti na priloženim obrascima.
  A) OBRASCI
  B) SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
  C) VISINA NAKNADE ZA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA
  D) NAJČEŠĆE TRAŽENE INFORMACIJE
  E) OSTALE INFORMACIJE

   

  A) OBRASCI
  Zahtjev za pristup informacijama
  Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

  B) SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
  Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama za Grad Beli Manastir (službenik za informiranje) je Zdenko Topalović, telefon: 710-207.

  Rješenje o određivanju službenika za informiranje za Grad Beli Manastir

  C) VISINA NAKNADE ZA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

  Na pristup informacijama ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.
  Na pristup informacijama korisnik plaća Gradu Belom Manastiru naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije.
  Visina naknade i način naplate naknade iz stavka 2. ovog članka određuje se sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, broj: 12/14), koje je propisao Povjerenik za informiranje.
  Grad Beli Manastir dostavit će korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati.
  Grad Beli Manastir zatražit će od korisnika da unaprijed položi na račun Grada Belog Manastira očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troškova dostave u roku od osam dana od primitka obavijesti o traženoj uplati, ukoliko iznos prelazi 150,00 kuna. U slučaju da korisnik prava na pristup informaciji u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na pristup informaciji odustao od zahtjeva.
  Iz razloga učinkovitosti i ekonomičnosti te ostvarivanja razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa, Grad Beli Manastir neće korisniku prava na informaciju zaračunati troškove koji nastaju pružanjem i dostavom informacije ukoliko isti ne prelaze iznos od 50,00 kuna.

  D) NAJČEŠĆE TRAŽENE INFORMACIJE
  U izradi

  E) OSTALE INFORMACIJE
  U izradi

  OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA
  A) OPĆI AKTI I ODLUKE
  B) NACRTI OPĆIH AKATA
  C) GODIŠNJI PLANOVI, PROGRAMI, STRATEGIJE, UPUTE, IZVJEŠTAJI O RADU, FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I DRUGI DOKUMENTI
  D) PODACI O IZVORU FINANCIRANJA, PRORAČUN I IZVRŠENJE PRORAČUNA
  E) INFORMACIJE O DODIJELJENIM POTPORAMA, BESPOVRATNIM SREDSTVIMA ILI DONACIJAMA
  F) INFORMACIJE O UNUTARNJEM USTROJSTVU
  G) ZAPISNICI I ZAKLJUČCI SA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA, TE INFORMACIJE O RADU RADNIH TIJELA IZ NJIHOVE NADLEŽNOSTI
  H) INFORMACIJE O POSTUPCIMA JAVNE NABAVE I DOKUMENTACIJI ZA NADMETANJE TE INFORMACIJE O IZVRŠAVANJU UGOVORA
  I) OBAVIJESTI O RASPISANIM NATJEČAJIMA TE NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA
  J) INFORMACIJE O REGISTRIMA I BAZAMA PODATAKA I NAČINU PRISTUPA  

  A) OPĆI AKTI I ODLUKE

  AKTI GRADSKOG VIJEĆA i GRADONAČELNIKA GRADA BELOG MANASTIRA objavljuju se u Službenim glasnicima Grada Belog Manastira nakon svake održane sjednice Gradskog vijeća.

  Izvješća sa sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljuju se na internet stranici Grada Belog Manastira s napomenom u kojem broju Službenog glasnika se nalaze akti usvojeni na istoj sjednici.

  PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA

  VAŽNIJI AKTI:

  Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

  STATUT GRADA BELOG MANASTIRA (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 3/13)

  STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA BELOG MANASTIRA (“Službeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj: 2/18)  

  POSLOVNIK O RADU GRADSKOG VIJEĆA GRADA BELOG MANASTIRA (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 10/17)

  ODLUKA O USTROJSTVU GRADSKE UPRAVE GRADA BELOG MANASTIRA

  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o unutarnjem ustrojstvu Grada Belog Manastira, Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 5/16

  ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O GRADSKIM POREZIMA GRADA BELOG MANASTIRA (“Službeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj: 2/18)

  ODLUKA O GRADSKIM POREZIMA GRADA BELOG MANASTIRA (“Službeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj: 6/17)

  ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

  ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU (procisceni tekst) i Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj:7/15)

  ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI (pročišćeni tekst)
  ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

  ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU GRADA BELOG MANASTIRA

  Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

  Odluka o autotaksi prijevozu

  Odluka o izdavanju službenog glasila Grada Belog Manastira

  B) NACRTI OPĆIH AKATA

  Nacrti općih akata kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Belog Manastira iz djelokruga Grada Belog Manastira objavit će se na internet stranici Grada Belog Manastira u svrhu javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, u pravilu u trajanju od 30 dana, uz objavu razloga za donošenje i ciljeva koji se žele postići. Prihvaćene i neprihvaćene primjedbe i prijedlozi objavit će se na internet stranici Grada Belog Manastira u sklopu izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

  C) GODIŠNJI PLANOVI, PROGRAMI, STRATEGIJE, UPUTE, IZVJEŠTAJI O RADU, FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I DRUGI DOKUMENTI

  Program rada Gradskog vijeća
  Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu za područje Grada Belog Manastira Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2016. godinu

  Plan zimske službe na nerazvrstanim prometnicama Grada Belog Manastira za 2017/18. godinu 

  Plan prijma u Gradsku upravu Grada Belog Manastira

  Program rada Savjeta mladih Grada Belog Manastira za 2018. godinu

  D) PODACI O IZVORU FINANCIRANJA, PRORAČUN I IZVRŠENJE PRORAČUNA
  AKTI ZA 2015 GODINU
  Odluka o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2015. godinu sa projekcijom za 2016. i 2017. godinu (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 9/14)

  Odluka o prvim izmjenama i dopunama Odluke o proračunu i izvršenju proračuna Grada Belog Manastira za 2015. godinu sa projekcijom za 2016. i 2017. godinu (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 3/15)

  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. godine (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 6/15)

  Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2015. godinu sa projekcijom za 2016. i 2017. godinu (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 9/15)

  Odluka o prihvaćanju godišnjeg obračuna Proračuna Grada Belog Manastira za 2015. godinu (Službeni glasnik Grada BElog Manastira, broj: 2/16 i 3/16)

  AKTI ZA 2016 GODINU
  Proračun Grada Belog Manastira za 2016 (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 8/15)

  Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Belog Manastira za 2016. godinu s projekcijom za 2017. I 2018. godinu (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 3/16)

  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 6/16)

  Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2016. godinu sa projekcijom za 2017. i 2018. godinu (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 7/16)

  Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna s godišnjim obračunom Proračuna Grada Belog Manastira za 2016. godinu (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 3/17)

  AKTI ZA 2017 GODINU
  Odluka o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 9/16)

  Odluka o prvim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu
  Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu
  Odluka o trećim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu
  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine

  Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2017. godinu (“Službeni glasnik Grada Belog Manastira “, broj: 2/18)

  AKTI ZA 2018 GODINU

  PRIJEDLOG PRORAČUNA 2018/2020.
  Odluka o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. i 2020. godinu (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 11/17)
  OSTALI AKTI

  Poziv za predlaganje projekata i aktivnosti radi sufinanciranja iz proračuna grada tijekom razdoblja 2015 – 2017

  E) INFORMACIJE O DODIJELJENIM POTPORAMA, BESPOVRATNIM SREDSTVIMA ILI DONACIJAMA

  F) INFORMACIJE O UNUTARNJEM USTROJSTVU

  Gradsku upravu Grada Belog Manastira čine tri upravna tijela Grada Belog Manastira:

  1. Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove

  2. Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti

  3. Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća .

  U okviru Upravnog odjela za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove djeluju dva pododjela:

  – Pododjel za upravne i imovinsko-pravne poslove.

  – Pododjel za nominiranje i upravljanje projektima.

  U okviru Upravnog odjela za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti djeluju dva pododjela:

  – Pododjel za društvene djelatnosti

  – Pododjel za proračun i financije

  G) ZAPISNICI I ZAKLJUČCI SA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA, TE INFORMACIJE O RADU RADNIH TIJELA IZ NJIHOVE NADLEŽNOSTI
  Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća

  I) OBAVIJESTI O RASPISANIM NATJEČAJIMA TE NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA LINK NA ADRESU NATJEČAJA

  J) INFORMACIJE O REGISTRIMA I BAZAMA PODATAKA I NAČINU PRISTUPA

  U izradi