• Javni natječaj za davanje u zakup krovnih površina zgrada javnih namjena na području Grada Belog Manastira radi postavljanja fotonaponskih sustava (solarnih elektrana)

  Temeljem Zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup krovnih površina zgrada javnih namjena na području Grada Belog Manastira radi postavljanja fotonaponskih sustava (solarnih elektrana) KLASA: 947-02/13-01/01, URBROJ: 2100/01-01-03-13-1 od 28. listopada 2013. godine, gradonačelnik Grada Belog Manastira raspisuje

  JAVNI NATJEČAJ

  za davanje u zakup krovnih površina zgrada javnih namjena na području Grada Belog Manastira radi postavljanja fotonaponskih sustava (solarnih elektrana)

  Kopmletan natječaj možete preuzeti ovdje

  Natječaj za davanje u zakup krovnih površina zgrada javnih namjena na području Grada Belog Manastira radi postavljanja fotonaponskih sustava (solarnih elektrana)

  Partnerski sporazum, Žepće 2013U Žepču (BIH) u četvrtak, 31. listopada 2013 godine potpisane su partnerske izjave između Razvojne agencije Žepče, Udruge NVO EKO – Leonardo iz Lopara i gradonačelnika Grada Belog Manastira Ivana Doboša. Potpisanim partnerskim izjavama definira se suradnja navedene organizacije i grada te udruge NVO EKO – Leonardo iz Lopara u projektu prekogranične suradnje EU _ IPA prekogranični program Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007 – 2013 pod službenim nazivom CONTOURE – Creating cross border area of tourism excellence. Točnije zajedničke suradnje u stvaranju zajedničkog gospodarskog prostora i zajedničke turističke ponude kroz razvoj multifunkcionalnih staza, podprojekt Multifunkcionalne staze na brdu banska kosa.

  Partnerski sporazum, Žepće 2013Ispred Razvojne agencije Žepče izjavu je potpisala gđa. Branka Janko, a svečanosti potpisivanja nazočio je i načelnik Općine Žepče Mato Zovko te belomanastirski dogradonačelnik Zoran Kranjčec.

  Glavni nositelj projekta je Razvojna agencija Žepče, a partneri uz Grad Beli Manastir su: TZ Baranje sa hrvatske strane te NVO EKO – Leonardo Priboj i Udruženje ¨Spori turizam¨ Žepče sa strane BIH.

  Na sjednici Gradskog vijeća, Grada Belog Manastira održanoj 30. listopada pod predsjedavanjem Predsjednice Jadranke Sabljak razmatrano je 7. točaka dnevnog reda. Nakon prve točke dnevnoga reda pristupilo se usvajanju izvješća Mandatne komisije povodom stavljanja mandata članova Gradskog vijeća Miroslava Dragaša i Krunoslava Perišina u mirovanje iz osobnih razloga. Određeno je da će gospodina Dragaša mijenjati zamjenica Snježana Vuković, a gospodina Perišina, Josip Burgund koji su ujedno i pred svim članovima vijeća položili prisegu.

  Većinom glasova usvojena je Odluka o trećim izmjenama i dopunama Proračuna grada Belog Manastra za 2013.godinu, a projekcijom za 2014. i 2015. godinu. Ovim smanjenjem rebalansa proračuna, planiranih prihoda, iznos je od 39,291.672,31 kuna. Slijedom toga za rashode koji će nastati u 2013. godini osigurava se iznos od 39,229.467,63 kune. O Prijedlogu odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Belog Manastira odlučeno je da je ovogodišnja dobitnica Povelje grada za dugogodišnji rad Lidija Šumiga, predložena od strane Osnovne škole Dr. Franjo Tuđman i Društva Naša Djeca iz Belog Manastira.

  Službeni glasnik, broj 1/2013
  Službeni glasnik, broj 2/2013
  Službeni glasnik, broj 3/2013
  Službeni glasnik, broj 4/2013
  Službeni glasnik, broj 5/2013
  Službeni glasnik, broj 6/2013
  Službeni glasnik, broj 7/2013
  Službeni glasnik, broj 8/2013
  Službeni glasnik, broj 9/2013
  Službeni glasnik, broj 10/2013
  Službeni glasnik, broj 11/2013

  Službeni glasnik, broj 1/2012
  Službeni glasnik, broj 2/2012
  Službeni glasnik, broj 3/2012
  Službeni glasnik, broj 4/2012
  Službeni glasnik, broj 5/2012
  Službeni glasnik, broj 6/2012

  Službeni glasnik, broj 1/2011
  Službeni glasnik, broj 2/2011
  Službeni glasnik, broj 3/2011
  Službeni glasnik, broj 4/2011
  Službeni glasnik, broj 5/2011
  Službeni glasnik, broj 6/2011
  Službeni glasnik, broj 7/2011
  Službeni glasnik, broj 8/2011

  Temeljem članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i Odluke o davanju u zakup zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Belog Manastira unutar građevinskog područja KLASA: 320-02/13-01/20, URBROJ: 2100/01-01-03-13-1 od 28. listopada 2013. godine, gradonačelnik Grada Belog Manastira raspisuje

  NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP

  zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Belog Manastira unutar građevinskog područja

  NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Belog Manastira unutar građevinskog područja

  Službeni glasnik, broj 1/2010
  Službeni glasnik, broj 2/2010
  Službeni glasnik, broj 3/2010
  Službeni glasnik, broj 4/2010
  Službeni glasnik, broj 5/2010
  Službeni glasnik, broj 6/2010
  Službeni glasnik, broj 7/2010
  Službeni glasnik, broj 8/2010
  Službeni glasnik, broj 9/2010
  Službeni glasnik, broj 10/2010
  Službeni glasnik, broj 11/2010

  Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Belog Manastira, kao i poslova državne uprave prenesenih na Grad Beli Manastir, ustrojavaju se upravna tijela.

  Upravna tijela ustrojavaju se u skladu s rasporedom i opsegom poslova i prema srodnosti i organizacijskoj povezanosti tih poslova, kao upravni odjeli i službe.

   

  USTROJSTVO GRADSKE UPRAVE

   

  Gradsku upravu Grada Belog Manastira čine tri upravna tijela Grada Belog Manastira:

   

  1. Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove
  2. Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti
  3. Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća.

   

  U okviru Upravnog odjela za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove djeluju dva pododjela:

  – Pododjel za upravne i imovinsko-pravne poslove
  – Pododjel za nominiranje i upravljanje projektima

   

  U okviru Upravnog odjela za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti djeluju dva pododjela:

  – Pododjel za društvene djelatnosti
  – Pododjel za proračun i financije

  Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća obavlja stručne, administrativne i druge poslove gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela i stručne poslove za mjesne odbore s područja Grada. Osim navedenih poslova, Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća obavlja i protokolarne i informativne poslove, kadrovske, pomoćno-tehničke i ostale zajedničke poslove.


  K O N T A K T

  Grad Beli Manastir
  Kralja Tomislava 53
  31300 Beli Manastir

   

  K O N T A K T I
  Pisarnica
  e: pisarnica@beli-manastir.hr

   

  v.d. pročelnika
  Zdenko Topalović

  t: +385 31 710 202
  e: zdenko@beli-manastir.hr

   

  Viša savjetnica za
  normativno-analitičke poslove
  Andreja Kovač

  t: +385 31 710 204
  e: andreja@beli-manastir.hr

   

  Administrativna tajnica
  Anita Tkalčević

  t: +385 31 710 200
  e: anita@beli-manastir.hr

   

  Referentica za administrativne poslove
  Sajonara Findžanović

  t: +385 31 710 204
  e: sajonara@beli-manastir.hr

   

  Referentica za uredsko poslovanje
  Jasmina Perger

  t: +385 31 710 220
  e: j.perger@beli-manastir.hr

   

  Spremačica
  Rozalija Vereš

  U Upravnom odjelu za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove obavljaju se sljedeći poslovi:

  – uređenje naselja i stanovanje,
  – prostorno i urbanističko planiranje,
  – komunalno gospodarstvo,
  – zaštita i unapređenje prirodnog okoliša,
  – promet na svom području,
  – priprema zemljišta za izgradnju
  – priprema izrade projektne dokumentacije,
  – stambeni poslovi,
  – priprema i izrada projekata koji bi se sufinancirali iz strukturnih i kohezijskih fondova Europske unije,
  – implementacija navedenih projekata,
  – uspostavljanje i poticanje prekogranične suradnje i suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, radi izrade i provedbe navedenih projekata,
  – te ostali poslovi sukladno posebnim zakonima i drugim aktima.

   

  K O N T A K T I

  e: graditeljstvo@beli-manastir.hr

   

  Pročelnica
  Kornelija Pacanović Zvečevac
  t: +385 31 710 210
  e: k.zvecevac@beli-manastir.hr

   

  Voditeljica pododjela za upravne i imovinsko-pravne poslove
  Tatjana Novak-Belić
  t: +385 31 710 209
  e: t.novak@beli-manastir.hr

   

  Samostalni upravni referent za prostorno uređenje
  Marko Đurin
  t: +385 31 710 206
  e: marko@beli-manastir.hr

   

  Stručni suradnik za komunalno uređenje
  Stipo Brdarić
  t: +385 31 710 208
  e: s.brdaric@beli-manastir.hr

   

  Referent – komunalni redar
  Ivan Lovrenčić
  t: +385 31 710 208
  e: i.lovrencic@beli-manastir.hr

   

  Voditeljica pododjela za nominiranje i upravljanje projektima
  Laura Blagus Tenjeri
  t: +385 31 710 211
  e: l.tenjeri@beli-manastir.hr

   

  Stručna suradnica za projekte
  Ana Rebrina
  t: +385 31 710 211
  e: a.rebrina@beli-manastir.hr

   

  Viša referentica za upravne i imovinsko-pravne poslove
  Ivana Vadlja Feher
  t: +385 31 710 206
  e: i.feher@beli-manastir.hr

   

  Viša stručna suradnica za projekte
  Ana Barišin Jeger
  t:
  e: a.jeger@beli-manastir.hr

  U Upravnom odjelu za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti obavljaju se sljedeći poslovi:

  – poticanje razvoja gospodarstva, poduzetništva i korištenja imovine Grada,
  – poslovi u svezi gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
  – vođenje financijskog i materijalnog poslovanja Grada,
  – izrada i izvršavanje Proračuna i godišnjeg obračuna Proračuna Grada,
  – razrez i naplata prihoda koji pripadaju Gradu,
  – obavljanje računovodstvenih poslova,
  – vođenje knjigovodstvenih evidencija i osiguranja imovine,
  – naplata odštetnih zahtjeva za nastale štete i drugi poslovi vezani za financijsko poslovanje Grada,
  – poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za Grad,
  – poslovi iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i športa, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana.


  K O N T A K T I

  Pročelnica
  Sonja Veseli

  t: +385 31 710 225
  e: sonja@beli-manastir.hr

   

  Voditeljica pododjela za financije i proračun djelatnosti
  Katica Krušelj

  t: +385 31 710 224
  e: katica@beli-manastir.hr

   

  Viši savjetnik za gospodarstvo i društvene djelatnosti
  Ljubomir Horvat

  t: +385 31 710 207
  e: ljubomir@beli-manastir.hr

   

  Viši stručni suradnik za gospodarstvo
  Petar Tokić

  t: +385 31 710 214
  e: petar@beli-manastir.hr

   

  Referentica za blagajnu i proračunske rashode
  Snežana Gerdešić

  t: +385 31 710 223
  e: snezana@beli-manastir.hr

   

  Referentica obračuna i naplate prihoda
  Zvezdana Blagojević

  t: +385 31 710 205
  e: zvezdana@beli-manastir.hr

   

  Referentica obračuna i naplate prihoda
  Marica Knežević

  t: +385 31 710 216
  e: marica@beli-manastir.hr

   

  Referentica za obračun plaća i naknada

  Tomislav Rob

  Drage sugrađanke, sugrađani i prijatelji Belog Manastira,

  u ime Grada Belog Manastira želim Vam dobrodošlicu na naše službene stranice.
  više

  Službeni glasnik, broj 1/2009
  Službeni glasnik, broj 2/2009
  Službeni glasnik, broj 3/2009
  Službeni glasnik, broj 4/2009
  Službeni glasnik, broj 5/2009
  Službeni glasnik, broj 6/2009
  Službeni glasnik, broj 7/2009
  Službeni glasnik, broj 8/2009
  Službeni glasnik, broj 9/2009

  Službeni glasnik, broj 1/2008
  Službeni glasnik, broj 2/2008
  Službeni glasnik, broj 3/2008
  Službeni glasnik, broj 4/2008
  Službeni glasnik, broj 5/2008
  Službeni glasnik, broj 6/2008
  Službeni glasnik, broj 7/2008
  Službeni glasnik, broj 8/2008
  Službeni glasnik, broj 9/2008

  Službeni glasnik, broj 1/2007
  Službeni glasnik, broj 2/2007
  Službeni glasnik, broj 3/2007
  Službeni glasnik, broj 4/2007
  Službeni glasnik, broj 5/2007
  Službeni glasnik, broj 6/2007
  Službeni glasnik, broj 7/2007

  Predsjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira Jadranka Sabljak sazvala je 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za srijedu 30. listopada 2013. godine u 17,00 sati. Sjednica će se održati u vijećnici Gradske uprave Grada Belog Manastira, a poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje.

  Poziv 5. sjednica Gradskog vijeca

  Sukladno članku 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“, broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12 i 7/13) jedinice lokalne samouprave dužne su jednom godišnje dostaviti evidenciju pristiglih zahtjeva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje.

  U cilju prikupljanja podataka o zainteresiranosti građana Grada Belog Manastira za jedan od programa POS-a, pozivamo sve zainteresirane građane da izraze svoj interes putem ove Ankete.

  Anketni obrazac može se preuzeti na web stranicama Grada Belog Manastira: www.beli-manastir.hr ili u Upravnom odjelu za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira, Ulica kralja Tomislava 53, soba br. 209 u radno vrijeme gradske uprave (ponedjeljak-petak od 7:00-15:00 sati.)

  Rok za dostavu popunjenog anketnog upitnika je 31. listopada 2013. godine.

  Detaljnije informacije o Programu dostupne su na web stranicama Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama: www.apn.hr

  Grad Beli Manastir organizira nagradnu igru pod nazivom “Fotografije Grada Belog Manastira za gradsku web stranicu”.

  Rezultat ove nagradne biti će galerija fotografija za novu web stranicu Grada Belog Manastira kao i prigodna izložba fotografija uz dodjelu nagrada za najbolje fotografije koja će biti priređena i postavljena u okviru programa proslave Dana grada, u Belom Manastiru, tijekom studenog 2013. godine.

  Cilj ove nagradne igre je potaknuti građane Belog Manastira, profesionalce i amatere, da svoje fotografije o Belom Manastiru i prigradskim naseljima te Poslovne zone Beli Manastir, kao i svih fotografija na temu turizma i kulture sa područja Grada, sudjelovanjem u nagradnoj igri daruju Gradu Belom Manastiru za novu gradsku web stranicu.

  SUDIONICI: U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi zainteresirani građani od 5 do 105 godina.

  NAČIN PRIJAVE: Građani, sudionici nagradne igre prijavljuju se samostalno.

  TEMA: Tema nagradne igre je „Grad Beli Manastir sa prigradskim naseljima, Poslovna zona Beli Manastir, turizam i kultura“.

  VRSTE: Dopuštene su fotografije visoke rezolucije u jpg ili tiff formatu koje će služiti za galeriju web stranice.

  OPREMA: Svaki CD sa fotografijama mora sadržavati podatke o sudioniku natječaja: Ime i prezime, adresu, kontakt e-mail i telefon, ime objekta (lokacije), te godinu nastanka fotografije.

  BROJ RADOVA: Svaki sudionik natječaja mora na natječaj prijaviti najmanje 30 fotografija.

  OCJENJIVAČKI SUD: Ocjenjivački sud će imenovati organizator natječaja.

  NAGRADE: Po jedna prva, druga i treća nagrada. Pojedinac može dobiti samo jednu nagradu.

  Organizatori će dodijeliti slijedeće nagrade:

  1. mjesto: fotoaparat Olympus SZ-30MR, srebrni

  2. mjesto: tablet PRESTIGIO PMP3970B duo

  3. mjesto: USB flash drive 16 GB TAKEMS MEM-DRIVE + KINGSTON kartica micro SDHC 16 GB, class 4

  IZLOŽBA I DODJELA NAGRADA:Izložba fotografija i dodjela nagrada bit će priređena tijekom studenog 2013. godine u okviru programa proslave Dana grada u Belom Manastiru

  PRIJAVA I ROK: Prijaviti se na natječaj moguće je – izravnom dostavom fotografija na CD-u. Posljednji dan za prijam fotografija je 04. studeni 2013. godine.

  OSTALI VAŽNI PODACI: Sudionici natječaja dostavom fotografija daju osobnu suglasnost da fotografije prelaze u vlasništvo Grada Belog Manastira koji u potpunosti može raspolagati sa istima. Fotografije se moraju odnositi na Grad Beli Manastir, prigradska naselja Branjin Vrh, Šećeranu i Šumarinu, Poslovnu zonu Beli Manastir kao i na turizam i kulturu sa područja Grada.

  ADRESA:
  Fotografije se dostavljaju na slijedeću adresu: Grad Beli Manastir, K. Tomislava 53, 31 300 Beli Manastir

  INFORMACIJE:
  ANITA TKALČEVIĆ Telefon: 031/710-200 e-mail: anita@beli-manastir.hr

  Temeljem članka 72. stavak 1. točka 7. Statuta Grada Belog Manastira (“Službeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj: 4/09, 6/09, 1/13 i 3/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Belog Manastira raspisuje

  N A T J E Č A J

  za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2013/2014.

  nadarenim studentima
  studentima koji su sami stradalnici ili su djeca stradalnika Domovinskog rata
  studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja
  s osnova socijalnog statusa

  Zastava Grada Belog Manastira
  Izgled i oblik grba i zastave Grada Belog manastira određeni su Člankom 5. Statuta Grada Belog Manastira.

  Grb Grada Belog Manastira sadrži lik Svetog Martina na plavoj pozadini kako stoji na kamenoj utvrdi u odori rimskog vojnika i u desnoj ruci drži zlatni križ, a u lijevoj odrezani komad crvenog plašta.

  Zastava Grada Belog Manastira omjera je 1:2 i ima podlogu plave boje s grbom Grada Belog Manastira u sredini.

  Mjesni odbor Beli Manastir  
  Predsjednik Zoran Lovrenčić
  Adresa K.P.Krešimira IV 55, 31000 Beli Manastir
  Tel: +385 99 269 83 33

   

   
  Mjesni odbor Branjin Vrh  
  Predsjednik: Davor Mucić
  Adresa: Ljudevita Posavskog 1e, 31301 Branjin Vrh
  Tel: +385 98 534 981
     
  Mjesni odbor Šecerana  
  Predsjednik Dario Vargek
  Adresa: I. Kršnjavog 9, 31000 Šećerana
  Tel: +385 98 786 540
     
  Mjesni odbor Šumarina  
  Predsjednik: Janoš Kalozy
  Adresa: I.B.Mažuranić 26, 31300 Šumarina
  Tel: +385 98 281 829

  Konačni rezultati za Gradsko vijeće grada Belog Manastira

  Konačni rezultati za vijeća Mjesnih odbora

  Konačni rezultati za izbor gradonačelnika grada Belog Manastira i zamjenika gradonačelnika iz reda srpske nacionalne manjine

   

  Gradonačelnik

  TomislavRob
  Tomislav Rob
  t: +385 31 710 200
  e: gradonacelnik@beli-manastir.hr

  Zamjenici gradonačelnika

  IvanaBandovPaulić GoranHes xy
  Ivana Bandov Paulić Goran Hes Predrag Stojanović
  t: +385 31 710 200
  e: ivana.bandov.paulic@beli-manastir.hr
  t: +385 31 710 200
  e: goran.hes@beli-manastir.hr
  t: +385 31 710 200
  e: predrag.stojanovic@beli-manastir.hr

  Administrativna tajnica

  anita_165x180
  Anita Tkalčević
  t: +385 31 710 200
  e: anita@beli-manastir.hr

  Tomislav Rob

  Tomislav Rob, gradonačelnik, rođen je 1973. godine u Kneževu, oženjen je i ima dva sina. 1991. godine, s 18 godina postao je dragovoljac Domovinskog rata, a u Hrvatskoj vojsci proveo je šest godina. Nakon vojske od 1997. godine radio je u Carinskoj Upravi na različitim radnim mjestima.

  Zamjenici gradonačelnika

  IvanaBandovPaulić GoranHes xy
  Ivana Bandov Paulić Goran Hes Predrag Stojanović
  t: +385 31 710 200
  e: ivana.bandov.paulic@beli-manastir.hr
  t: +385 31 710 200
  e: goran.hes@beli-manastir.hr
  t: +385 31 710 200
  e: predrag.stojanovic@beli-manastir.hr

  Baranja, mistična i privlačna, uronjena u boje i mirise zastale u vremenu

  Zašto za svoje poslovanje odabrati poslovnu zonu Beli Manastir?

  Dana 03. listopada 2013. godine održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 9,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru. Na istoj sjednici razmatrana su i usvojena izvješća o radu i financijskom poslovanju za prošlu godinu Umjetničke škole Beli Manastir i Turističke zajednice Baranje Beli Manastir, a odbijena su izvješća o radu i financijskom poslovanju za prošlu godinu sljedećih trgovačkih društava: “Baranjska čistoća” d.o.o. Beli Manastir, “Baranjski vodovod” d.o.o. Beli Manastir, “Poduzetnički centar Beli Manastir” d.o.o., “Radio Baranja” d.o.o. Beli Manastir i “Stanouprava” d.o.o. Beli Manastir.

  Gradsko vijeće donijelo je Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. godine i Zaključak o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Belog Manastira za razdoblje I-VI. 2013. godine, te usvojilo izvješća gradonačelnika Grada Belog Manastira o utrošku tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01.05. do 31.08.2013. godine.

  Nadalje, Gradsko vijeće Grada Belog Manastira donijelo je i sljedeće akte:

  Odluku o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – javne rasvjete na području Grada Belog Manastira temeljem pisanog ugovora.

  Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine.

  Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Centra za kulturu Grada Belog Manastira.

  Zaključak o određivanju predstavnika u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.

  Zaključak o davanju suglasnosti za zasnivanje založnog prava na k.č.br. 3040/8, u naravi oranica Našička ulica, površine 1.499 m2 k.o. Beli Manastir – Poslovna zona Beli Manastir.

  Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Umjetničke škole Beli Manastir o iznosu participacije za školsku 2013./2014. godinu.

  Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Umjetničke škole Beli Manastir o cijeni upisa drugog programa za školsku 2013./2014. godinu.

  Zaključak o ustupanju autocisterne (vatrogasnog vozila VP 10 000/500) interni tip C bez naknade Javnoj profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Belog Manastira.

  Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Belog Manastira za 2014. godinu.

  Zaključak o odbijanju prijedloga vijećnika Rόberta Jankovicsa u svezi izmjena članka 83. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira.

  Izvješća i donesene akte možete pronaći u Službenom glasniku broj 7/2013

  Poslovna zona Beli Manastir, punog naziva “Zona obrta, malog i srednjeg poduzetništva” sastoji se od 3 lokacije:

   1. ZONA SJEVER: nalazi se na putu prema Republici Mađarskoj (državna cesta D7), obuhvaća dvije odvojene lokacije, jednu na površini od 73.454 m2 a drugu na 178.700 m2.

   

   1. ZONA JUG: nalazi se na putu prema gradu Osijeku (državna cesta D7), obuhvaća prostor od 201.345 m2. Prosječna veličina parcela je oko 2.800 m2, a u zoni ima 35 formiranih građevinskih parcela.

   

  1. ZONA ZAPAD: nalazi se na putu prema gradovima Belišću i Valpovu (državna cesta D517), obuhvaća prostor od 182.422 m2. Podijeljena je na 45 građevinskih parcela pojedinačne površine u rasponu od 1.500 m2 do 5000 m2. Ova je lokacija u potpunosti komunalno opremljena:

   – Internet (dostupna brzina od čak 100 mbit/s)
   – Telefon
   – Plin
   – Struja
   – Vodoopskrba
   – Odvodnja otpadnih voda
   – Ceste (80%)


  Korisnici poslovne zone Beli Manastir