• Obavijest za udruge – potpisivanje ugovora

  Svečano potpisivanje ugovora o financiranju projekata i programa udruga za 2018. godinu održat će se u četvrtak, 5. travnja 2018. godine, u 10 sati, u maloj vijećnici Grada Belog Manastira, Kralja Tomislava 53. Molimo da na potpisivanje dođe osoba ovlaštena za zastupanje udruge te da ponese službeni pečat.

  Udruge kojima su odobrena manja sredstva od traženih moraju prethodno uskladiti prijavne obrasce s iznosom odobrenih sredstava. Ovim putem pozivamo sve predstavnike udruga koje još nisu uskladile prijavne obrasce da se, radi usklađivanja, jave najkasnije do srijede, 4. travnja 2018. godine, u Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti, soba 233. Udruge koje ne usklade prijavne obrasce s iznosom odobrenih sredstava neće moći potpisati ugovor.

   

  Pdf poveznicu možete preuzeti ovdje.

   

   

   

   

  Preuzmite PDF verziju ovdje

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Preuzmite PDF verziju ovdje

  Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje udruga 2018

  Odluka o izmjeni odluke o raspodjeli financijskih sredstava 2018

  Grad Beli Manastir poziva Vas na radni sastanak na temu budućih zajedničkih prijava na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava, odnosno projekata u kojima ćete vi biti prijavitelj, a Grad Beli Manastir partner ili suradnik.
  Cilj sastanka je zajednički dogovor oko procedure prijave i provedbe gore navedenih projekata. Naime, u dosadašnjoj praksi ta procedura nije bila ujednačena te mogućnosti nisu bile jednake za sve potencijalne prijavitelje.
  Kako bismo u budućnosti izbjegli takve situacije, predlažemo radni sastanak u utorak (13. ožujka 2018. godine) u 14:00 sati u Maloj vijećnici Grada Belog Manastira, Kralja Tomislava 53. u Belom Manastiru
  Za potvrdu dolaska, najkasnije do 11. ožujka 2018. godine u 18:00h, molimo ispunite online PRIJAVNICU

  Nadamo se budućoj uspješnoj suradnji.

  Dopis radni sastanak

   

  REPUBLIKA HRVATSKA

  OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

  GRAD BELI MANASTIR

  Upravni odjel za graditeljstvo i

  stambeno-komunalne poslove

  Povjerenstvo za provedbu

  postupka oglasa

   

  KLASA: 112-03/18-01/01

  URBROJ: 2100/01-02-01-18-5

  Beli Manastir, 6. ožujka 2018. godine

   

   

  Temeljem članka 20. stavak 4., a u svezi članka 29. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa utvrđuje

   

  LISTU KANDIDATA

   

  prijavljenih na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice u Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira (objavljen na Burzi rada, Hrvatski zavod za zapošljavanje 20. veljače 2018. godine) za radno mjesto višeg referenta/ice za upravne i imovinsko-pravne poslove – 1 izvršitelj/ica, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, i to:

   

  1. Ivana Mamuzić, Beli Manastir, Šećeranska ulica 32
  2. Bojana Dorić, Bolman, Save Kovačevića 65
  3. Dubravka Babić, Beli Manastir, Ulica Jerka Zlatarića 21
  4. Vedrana Jelić, Belišće, Ljudevita Posavskog 48

   

  Lista kandidata je zaključena s rednim brojem četiri (4).

   

   

  ____________________________________________________________________________________

   

   

  Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa, putem web-stranice i oglasne ploče Grada Belog Manastira, imenovanim kandidatima upućuje

   

  POZIV

  na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

   

              Pozivaju se kandidati s liste kandidata koji su se prijavili na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice u Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira (objavljen na Burzi rada, Hrvatski zavod za zapošljavanje 20. veljače 2018. godine) za radno mjesto višeg referenta/ice za upravne i imovinsko-pravne poslove – 1 izvršitelj/ica, da pristupe dana 13. ožujka 2018. godine (utorak) u 10:00 sati, u vijećnicu Gradske uprave Grada Belog Manastira  na adresi Grad Beli Manastir, Ulica kralja Tomislava 53, I. kat, Beli Manastir, kako bi se provela prethodna provjera znanja i sposobnosti (testiranje).

   

  Naziv tijela koje provodi prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (testiranje i intervju): Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa Upravnog odjela za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira.

   

   

   

  Testiranje kandidata:

  Testiranje se sastoji od provjere znanja iz pravnih izvora objavljenih na web-stanicama Grada Belog Manastira (www.beli-manastir.hr) dana 20. veljače 2018. godine.

  Testiranje se provodi prema pravilima objavljenim na web-stanicama Grada Belog Manastira (www.beli-manastir.hr) dana 20. veljače 2018. godine.

  Testiranje će trajati 60 minuta.

  Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na oglas o čemu će dobiti pisanu obavijest. Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu.

  Kandidat koji ne bude mogao dokazati identitet, neće moći pristupiti testiranju.

  Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena testiranja.

  Tijekom održavanja provjere znanja (testiranja) kandidati se neće moći koristiti literaturom i bilješkama, napuštati prostorije i/ili služiti se mobitelom, kao ni razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata. Kandidati koji se budu ponašali suprotno od navedenog udaljit će se s testiranja i njihov se rezultat neće bodovati.

   

  Kandidati koji na testiranju ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

   

  Kandidatima koji na testiranju ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti, uputit će s poziv na razgovor (intervju) objavom na web stranici Grada Belog Manastira www.beli-manastir.hr nakon utvrđivanja rezultata pismene provjere znanja. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testovi.

   

  Troškove dolaska i prisustvovanja na testiranju/razgovoru snosi svaki kandidat/kandidatkinja.

   

  Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

   

  Povjerenstvo dostavlja rang-listu kandidata pročelniku Upravnog odjela za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira koji donosi rješenje o prijmu u službu.

   

  Rješenje o prijmu u službu bit će dostavljeno svim kandidatima/kandidatkinjama koji su pristupili testiranju.

   

  Prije donošenja rješenja o prijmu, pozvat će se izabranog kandidata/kandidatkinju da predoči izvornike ili ovjerene preslike isprava dostavljenih na oglas, a koje su istim oglasom tražene kao preslike

   

  Prije donošenja rješenja o rasporedu, pozvat će se izabranog kandidata/kandidatkinju da dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a ako ne dostavi uvjerenje, smatrat će se da je odustao od prijma u službu.

   

                                                                                                                                                                                                                                                   Povjerenstvo za provedbu

                                                                                                                                                                                                                                                                       postupka oglasa

   


  Dostaviti:

  1. www.beli-manastir.hr
  2. Oglasna ploča Grada Belog Manastira
  3. Arhiv.-

  .

   

   

  Opis poslova i podaci o plaći, sadržaj i način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata po Oglasu za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira

   

  viši referent/ica za upravne i imovinsko-pravne poslove (III. kategorija) – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice

  OPIS POSLOVA:

  • sudjeluje u pripremi materijala za sjednice Gradskog vijeća
  • sudjeluje u upravnim postupcima i radnjama iz djelokruga Upravnog odjela
  • sudjeluje u rješavanju oslobođenja od komunalne naknade
  • sudjeluje u rješavanju u upravnim stvarima po pitanju socijalne skrbi iz nadležnosti Upravnog odjela – mjesečnog podmirivanja troškova stanovanja, subvencije pogrebnih usluga, oslobođenja od plaćanja troškova priključenja
  • sudjeluje u obavljanju poslova vezano za zakup poslovnih prostora, najam stanova, te zakup, prodaju i ostale načine raspolaganja gradskim nekretninama
  • sudjeluje u provedbi postupaka javne nabave
  • sudjeluje u obavljanju administrativno tehničkih poslova javne nabave
  • sudjeluje u izradi odgovarajućih izvješća vezanih uz javnu nabavu
  • sudjeluje u provođenju postupaka davanja koncesija
  • sudjeluje u provođenju postupaka ugovornog povjeravanja poslova iz djelokruga komunalnog gospodarstva
  • uključuje se u pripremu, realizaciju i praćenje projekata Grada u programima vezanim uz EU fondove i druge izvore financiranja
  • vodi i ažurira registar nekretnina
  • vodi evidenciju stambenog fonda i postupke vezano za stambenu problematiku
  • sudjeluje u provođenju postupaka prijma službenika u Upravni odjel
  • vrši očevid na terenu radi ažuriranja i provjere matičnih podataka u evidencijama
  • po potrebi vrši neposrednu dostavu upravnih i drugih akata sukladno Zakonu o općem upravnom postupku
  • radi na zajedničkoj bazi podataka
  • vodi evidenciju poslovnih prostora i stanova kojima gospodari Grad
  • izdaje potvrde tijelima i građanima iz službenih evidencija Upravnog odjela
  • vodi evidenciju o zaprimljenim i otpremljenim dokumentima Upravnog odjela, arhivira predmete, sređuje arhivu Upravnog odjela
  • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika

   

  PODACI O PLAĆI

  Osnovna vrijednost boda (za koeficijent 1) iznosi 3.850,00 kuna. Osnovni koeficijent za radno mjesto višeg stručnog suradnika je 1,85. Iznos plaće čini umnožak koeficijenta i osnovne vrijednosti boda uvećan za 0,5% za svaku godinu radnog staža. Dobiveni iznos predstavlja plaću u bruto iznosu.

   

  Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata:

  Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete postupka oglasa provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na oglas. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju iz svakog dijela provjere. .

  Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje

  OPĆI DIO:
  • (1.1.) Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14)
  • (1.2.) Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01– vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst)

  • (2.1) Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09)
  • (2.2.) Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 7/09)

  POSEBNI DIO:
  • (3).Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 – Zakon o vodama, 49/11 i 84/11 – Zakon o cestama, 90/11 – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, 144/12, 56/13 – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, 94/13 – Zakon o održivom gospodarenju otpadom,  153/13 – Zakon o gradnji, 147/14 i 36/15 – Zakon o pogrebničkoj djelatnosti)
  • (4.1.) Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13)

  • (4.2.) Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13)
  • Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 – Zakon o gradnji, 78/15 i 12/18)
   • Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13 i 73/17)Pravila testiranja:
   a) po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta,
   b) po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatu će biti dodijeljena pitanja kao i obavijest u kojem vremenu ih treba odgovoriti,
   c) za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova; smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog dijela provjere znanja ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju; s kandidatima koji uspješno polože testove provesti će se intervju (razgovor)
   d) za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
   • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
   • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
   • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
   • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.
   e) ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

   

  Pozivanje na testiranje:
  Poziv na testiranje s imenima kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete postupka oglasa s kojima će se provesti testiranje, naznakom mjesta i vremena održavanja testiranja bit će objavljen na web stranici Grada Belog Manastira www.beli-manastir.hr ,  te na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Belog Manastira, Beli Manastir, Ulica kralja Tomislava 53, najmanje 5 (pet) dana prije testiranja.

  Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

   

  KLASA: 112-03/18-01/01

  URBROJ: 2100/01-02-01-18-2

  Beli Manastir, 19. veljače 2018. godine

   

  UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO

  I STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE

  GRADA BELOG MANASTIRA

  preuzmi pdf

  Preuzmi pdf

  Preuzmi /pdf/

  Preuzmi
  Tekst natječaja /pdf/
  Opis poslova /pdf/

  Za preuzimanje:

  Tekst natječaja i upute za prijavitelje

  Odluka o načinu raspodjele sredstava /pdf/

  Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga /pdf/

  Upute za prijavitelje /pdf/

  Obrasci za prijavu

  Obrazac opisa programa ili projekta /doc/

  Obrazac proračuna /xls/

  Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja /doc/

  Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu /xls/

  Procjena kvalitete i ugovor o financiranju (primjeri)

  Obrazac za procjenu kvalitete prijave /doc/

  Ugovor o financiranju /doc/

  Obrasci za izvještavanje

  Obrazac opisnog izvještaja projekta /doc/

  Obrazac financijskog izvještaja projekta /xls/

  Savjetovanje za prijavitelje, 12. 01. 2018.

  Savjetovanje za udruge koje se žele prijaviti na natječaj održati će se u petak, 12. siječnja 2018. godine, u 17 sati u maloj vijećnici Grada Belog Manastira, Kralja Tomislava 53.

  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organiziralo je 21.12.2017. godine informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje za otvoren poziv dodjele bespovratnih sredstava za razvoj poduzetništva u gradu Belom Manastiru.
  Cilj radionice bio je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i kriterijima Poziva te procedurama za prijavu i postupak dodjele bespovratnih sredstava u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava „Razvoj poduzetništva u gradu Belom Manastiru“.
  Svrha samog Poziva je podrška procesu jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva na području grada Belog Manastira, a ukupna alokacija sredstava za razvoj poduzetništva u Belom Manastiru iznosi 4.250.000,00 kn.
  Sredstva će se dodjeljivati kroz potpore male vrijednosti od 30.000,00 do 500.000,00 kuna po prijavitelju za mikro, mala i srednja poduzeća, a maksimalan intenzitet potpore koji se može dodijeliti po de minimis potpori iznosi 85%.

  DSC00573

  DSC00574

  DSC00575

  DSC00576

  DSC00577

  DSC00578

  DSC00579

  DSC00580

  DSC00581

  DSC00582

  DSC00583

  DSC00584

  Grad Beli Manastir potpisao je stipendijske ugovore s 20 studenata za 4 natječaja ( studentima koji su sami stradalnici ili djeca stradalnika Domovinskog rata, studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, nadarene studente i studente s osnova socijalnog statusa).
  U odnosu na prošlu akademsku godinu, broj novopotpisanih stipendijskih ugovora povećan je s 15 na 20.
  Zajedno s ugovorima o stipendijama iz prethodnih akademskih godina, Grad Beli Manastir će u akademskoj godini 2017./2018. stipendirati 41 studenta.

  DSC00567

  DSC00563

  DSC00562

  DSC00561

  DSC00560

  DSC00557

  DSC00556

  DSC00555

  Rješenje o izmjeni – B

  Rješenje o izmjeni – D

  Preuzmi /pdf/

  Preuzmi /pdf/

  Poziv na prijam u službu referenta za blagajnu i proračunske rashode III. kategorije u Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti

  Preuzmi /pdf/

  Opis poslova za natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove objavljen u NN br. 119 od 01. 12. 2017.

  Preuzmi /pdf/

   

  Preuzmi /pdf/

  Rješenje o dodjeli stipendija 2017 – SOCIJALNI

  Rješenje o dodjeli stipendija 2017 – NADARENI

  Rješenje o dodjeli stipendija 2017 – DEFICITARNA

  Rješenje o dodjeli stipendija 2017 – BRANITELJI

  Preuzimanja:
  Tekst natječaja /pdf/
  Opis poslova /pdf/

  Poziv na intervju

  Preuzmi /pdf/

  Natječaj za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2017/2018. studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

  Natječaj za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2017/2018. nadarenim studentima

  Natječaj za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2017/2018. s osnova socijalnog statusa

  Natječaj za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2017/2018. studentima koji su sami stradalnici ili su djeca stradalnika Domovinskog rata

  Preuzimanja

  Javni natječaj za prijam u službu /pdf/

  Opis poslova /pdf/

  Preuzmi pdf

  Odluka o ocjeni ispunjavanja uvjeta natječaja 2017

  Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje udruga 2017

  Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata udruga – svibanj 2017 pdf

  Natječaj za potpore u poljoprivredi na području Grada Belog Manastira u 2017. godini /pdf/
  Natječajna dokumentacija i obrasci /zip/

  Preuzmi pdf

  Preuzmi /pdf/

  Za preuzimanje:

  Tekst natječaja i upute za prijavitelje

  Odluka o načinu raspodjele sredstava /pdf/

  Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga /pdf/

  Upute za prijavitelje /pdf/

  Obrasci za prijavu

  Obrazac opisa programa ili projekta /doc/

  Obrazac proračuna /xls/

  Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja /doc/

  Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu /xls/

  Procjena kvalitete i ugovor o financiranju (primjeri)

  Obrazac za procjenu kvalitete prijave /doc/

  Ugovor o financiranju doc

  Obrasci za izvještavanje

  Obrazac opisnog izvještaja projekta /doc/

  Obrazac financijskog izvještaja projekta /xls/

  Cjelokupna dokumentacija /zip/

  Dodatna pojašnjenja

  Savjetovanje za udruge koje se žele prijaviti na natječaj održati će se 18. siječnja 2017. godine u 17 sati u maloj vijećnici Grada Belog Manastira, Kralja Tomislava 53.

  Preuzmi /pdf/

  Preuzmi /pdf/

  Preuzmi /pdf/

  Preuzimanja
  Objava opisa poslova za natječaj objavljen u NN 16.11.2016. /pdf/

  Natječaj za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2016/2017. studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja /pdf/

  Natječaj za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2016/2017. nadarenim studentima /pdf/

  Natječaj za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2016/2017. s osnova socijalnog statusa /pdf/

  Natječaj za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2016/2017. studentima koji su sami stradalnici ili su djeca stradalnika Domovinskog rata /pdf/

  Preuzmipdf

  Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na radno mjesto vježbenika u Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira

  pdf

  Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga /pdf/
  Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata udruga – srpanj 2016 pdf

  Preuzmi /pdf/

  Preuzmi /pdf/

  Odluka o ocjeni ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja

  Preuzimanja obrazaca i dokumentacije
  Natječaj za potpore u poljoprivredi na području Grada Belog Manastira
  Izjava o primljenim potporama de minimis_1408
  Obrazac – M1
  Obrazac – M2
  Obrazac – M3
  Obrazac – M4
  Obrazac – M5

  Preuzimanja
  Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za autotaksi prijevoz na području Grada Belog Manastira /pdf/

  Javni poziv autotaksi prijevoz obrazac za prijavu /pdf/


  Preuzmi /pdf/

  U četvrtak (10. ožujka 2016.) u 16h u maloj vijećnici Grada Belog Manastira, Kralja Tomislava 53, biti će održano savjetovanje za udruge koje žele prijaviti projekte na Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz područja kulture, socijalne zaštite i gospodarskih djelatnosti. Natječaj traje od 4. ožujka do 3. travnja 2016. godine. Budući da je natječaj prvi put objavljen u ovakvom obliku, koji je sada obavezan za sve jedinice lokalne (regionalne) samouprave, Grad Beli Manastir i „Poduzetnički centar Beli Manastir„ d.o.o. održat će savjetovanje kako bi zainteresiranim udrugama pojasnili postupak prijave.

  Preuzimanja
  Odluka o načinu raspodjele sredstava
  Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga
  Upute za prijavitelje
  Obrazac opisa programa ili projekta
  Obrazac proračuna
  Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
  Obrazac za procjenu kvalitete prijave
  Ugovor o financiranju
  Obrazac opisnog izvještaja projekta
  Obrazac financijskog izvještaja projekta

  Dodatna pojašnjenja
  Savjetovanje za udruge radi prijave na natječaj Grada Belog Manastira

  Preuzmi /pdf/

  poziv na intervju

  Preuzmi /pdf/

  Preuzimanja /pdf/
  Natječaj
  Opis poslova

  Natječaj za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2015/2016. studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

  Preuzmi pdf

  Natječaj za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2015/2016. nadarenim studentima

  Preuzmi pdf

  Natječaj za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2015/2016. s osnova socijalnog statusa

  Preuzmi pdf

  Natječaj za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2015/2016. studentima koji su sami stradalnici ili su djeca stradalnika Domovinskog rata

  Preuzmi pdf

  Natječaj za prodaju dijela nekretnine u suvlasništvu Grada Belog Manastira i Jadranke Radošević iz Belog Manastira – tavanskog prostora zgrade Trg Slobode 18

  Preuzmi pdf

  Prezmi /pdf/

  Natječaj za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2015/2016. studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja /pdf/

  Natječaj za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2015/2016. nadarenim studentima /pdf

  Natječaj za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2015/2016. s osnova socijalnog statusa /pdf

  Natječaj za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2015/2016. studentima koji su sami stradalnici ili su djeca stradalnika Domovinskog rata /pdf/


  Preuzmi /pdf/

  REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA BELOG MANASTIRA

  Dana 1. srpnja 2015. godine na 19. sjednici Gradsko vijeće Grada Belog Manastira tajnim glasovanjem s Popisa važećih kandidatura izabralo je 9 članova s 9 zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira.

  Tajnom glasovanju je pristupilo 17 vijećnika Gradskog vijeća, nakon kojeg je utvrđeno da je 17 listića bilo važećih (100%), te nijedan listić nije bio nevažeći (0%).

  Na Popisu važećih kandidatura bilo je 9 kandidata za članove s 9 kandidata za zamjenike članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira i biralo se 9 kandidata za članove s 9 kandidata za zamjenike članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira.

  U Savjet mladih Grada Belog Manastira izabrani su sljedeći:
  1.Danijela Benić, Trg Slobode 33, Beli Manastir, član,
  Zorana Lehman, Franje Račkoga 2, Beli Manastir, zamjenik člana, sa 17 glasova,
  2.Davor Frič, I. B. Mažuranić 11, Šumarina, član,
  Maja Mendler, Petra Preradovića 54, Beli Manastir, zamjenik člana, sa 17 glasova,
  3.Luka Ivković, Lavoslava Ružičke 1, Šećerana, član,
  Adam Skeledžija, Augusta Šenoe 10, Šumarina, zamjenik člana, sa 17 glasova,
  4.Marija Kovač, Sv. Martina 2a, Beli Manastir, član,
  Tena Kosanović, Bana Jelačića 6, Beli Manastir, zamjenik člana, sa 17 glasova,
  5.Robert Kožić, Julija Klovića 3a, Beli Manastir, član,
  Marina Jovanović, Žrtava domovinskog rata 14, Šećerana, zamjenik člana, sa 17 glasova,
  6.Stefan Kričković, Josipa Bösendorfera 3a, Beli Manastir, član,
  Doris Matoušek, Dr. Kamila Firingera 15, Beli Manastir, zamjenik člana, sa 17 glasova,
  7.Danilo Matijević, Domovinske zahvalnosti 39, Beli Manastir, član,
  Dora Fabijan, Kralja Petra Svačića 82, Beli Manastir, zamjenik člana, sa 17 glasova,
  8.Helena Stojaković, Slavonska 12, Beli Manastir, član,
  Martina Tomašić, Ante Kovačića 26, Branjin Vrh, zamjenik člana, sa 17 glasova,
  9.Kristina Vinojčić Tota, Svetog Martina 2, Beli Manastir, član,
  Dino Šisl, Osječka 27a, Beli Manastir, zamjenik člana, sa 17 glasova

  Odbor za izbor i imenovanje na 13. sjednici održanoj 8. lipnja 2015. godine donio je Izvješće o provjeri formalnih uvjeta kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira, kao i Popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira.

  Izvješće o provjeri formalnih uvjeta kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira

  Preuzmi /pdf/

  Popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira


  Preuzmi /pdf/

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira Odlukom o ponovljenom javnom pozivu za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira pokrenulo je postupak izbora 9 članova s 9 zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira.

  U Savjet mladih Grada Belog Manastira biraju se mladi koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjet imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina starosti i prebivalište ili boravište na području Grada Belog Manastira, i to na mandat od tri godine.
  Podaci o predlagateljima, uvjetima za isticanje kandidatura, opisu postupka izbora, rokovima za prijavu i rokovima u kojima će biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te izbor članova i zamjenika članova Savjeta, ovlaštenom tijelu kojem se predaju kandidature, mjestu predaje i potrebnoj dokumentaciji nalaze se u tekstu javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira koji možete pročitati niže ili preuzeti ovdje.

  Ponovljeni javni poziv za isticanje kandidatura otvoren je do 25. svibnja 2015. godine.

  Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje, te Vas molimo da dostavite svu traženu dokumentaciju iz točke IV. i V. javnog poziva.

  PREUZIMANJA
  Odluka o ponovljenom javnom pozivu

  Očitovanje o prihvaćanju kandidature_savjet mladih

  Prijavnica za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova savjeta mladih

  Popis mladih kada je predlagatelj neformalna skupina

  1. Poziv na dostavu ponuda

  2. Troškovnik energetske učinkovitosti

  Pravilnik o nabavi

  Odbor za izbor i imenovanje na 11. sjednici održanoj 9. ožujka 2015. godine donio je Izvješće o provjeri formalnih uvjeta kandididata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira, kao i Popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira.

  Izvješće o provjeri formalnih uvjeta kandididata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira

  Preuzmi pdf dokument

  Popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira

  Preuzmi pdf dokument

  Gradsko vijeće Grada Belog Manastira Odlukom o javnom pozivu za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira pokrenulo je postupak izbora 9 članova s 9 zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira.
  U Savjet mladih Grada Belog Manastira biraju se mladi koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjet imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina starosti i prebivalište ili boravište na području Grada Belog Manastira, i to na mandat od tri godine.
  Podaci o predlagateljima, uvjetima za isticanje kandidatura, opisu postupka izbora, rokovima za prijavu i rokovima u kojima će biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te izbor članova i zamjenika članova Savjeta, ovlaštenom tijelu kojem se predaju kandidature, mjestu predaje i potrebnoj dokumentaciji nalaze se u tekstu javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira koji možete pročitati niže ili preuzeti ovdje.

  Javni poziv za isticanje kandidatura otvoren je do 1. ožujka 2015. godine.

  Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje, te Vas molimo da dostavite svu traženu dokumentaciju iz točke IV. i V. javnog poziva.

  Preuzimanje

  Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira

  Odluka o javnom pozivu

  Prijavnica za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih

  Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana/zamjenika člana Savjeta mladih

  Popis mladih ukoliko je predlagatelj neformalna skupina mladih

  Cijeli poziv možete preuzeti ovdje /pdf/

  Tekst natječaja

  Tekst natječaja možete preuzeti ovdje /pdf/

  Prijavni obrazac

  Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje /pdf/

  Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti Grada Belog Manastira raspisala je oglas za 1 izvršitelja na radno mjesto referent za blagajnu i proračunske rashode koji je objavljen putem Zavoda za zapošljavanje Beli Manastir.

  Tekst oglasa možete preuzeti odvje /pdf/.

  Podaci o plaći i provjeri znanja i sposobnosti, pravni izvori za pripremu za testiranje i drugi podaci vezani za oglas (preuzmite ovdje /pdf/
  )

  Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

  POZIV NA INTERVJU

  kandidatkinjama prijavljenim na javni natječaj za prijam u službu u Grad Beli Manastir, Službu
  gradonačelnika i Gradskog vijeća na radno mjesto referent za uredsko poslovanje III. kategorija – 1
  izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca objavljen u
  Narodnim novinama broj: 110/14 dana 17. rujna 2014. godine, a koje su ostvarile najmanje 50%
  bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti na testiranju provedenom dana 30. listopada
  2014. godine.
  Intervju će se održati dana 31. listopada 2014. godine u 10,00 sati u vijećnici Gradske uprave
  Grada Belog Manastira, Kralja Tomislava 53, Beli Manastir na prvom katu sa sljedećim kandidatima:
  1. Radmila Kuhta, Dunavska 13 iz Belog Manastira – 7,5bodova
  2. Andrea Ipša, Franjin dvor 2 iz Čeminca – 7 bodova.
  Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

  Obavijest o kandidatima i poziv na testiranje kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u službu u Grad Beli Manastir, Službu gradonačelnika i Gradskog vijeća na radno mjesto referent za uredsko poslovanje III. kategorija – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

  Obavijest i poziv na testiranje_referent za uredsko poslovanje možete preuzeti ovdje /pdf/

  Natječaj za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2014/2015. studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja /pdf/

  Natječaj za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2014/2015. nadarenim studentima /pdf/

  Natječaj za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2014/2015. s osnova socijalnog statusa /pdf/

  Natječaj za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2014/2015. studentima koji su sami stradalnici ili su djeca stradalnika Domovinskog rata /pdf/

  Tekst odluke

  PRILOG 1 – Lista prednosti

  PRILOG 2 Lista odbačenih prijava

  Preuzmi
  Odluku /pdf/
  PRILOG 1 – Lista prednosti /pdf/
  PRILOG 2 Lista odbačenih prijava /pdf/

  Jučer je u prostorijama Male vijećnice Grada Belog Manastira potpisano prvih 5 ugovora o energetskoj učinkovitosti. Gradonačelnik Belog Manastira Ivan Doboš ugovore je potpisao sa Damirom Mendlerom, Petrom Tokićem, Ištvanom Feherom, Martinom Ilićem i Marijom Kožić.

  U prvom programu dobili smo 536.000 kuna od čega fond financira 80 %, grad sa 20.000 kuna,a ostalo na teret korisnika. Maksimalna potpora je 25.000 kuna po projektu. Za drugi program dobili smo puno više 1,3 milijuna kuna, gdje grad sudjeluje sa 31.000 kuna, a ostalih 17,5 % sami korisnici. Maksimalna potpora korisnicima je skoro 65.000 kuna. Za prvi program nije bilo dovoljan broj prijavitelja jer se od predviđenih 20 prijavilo 11 i svi su prošli. Za drugi program bilo je 97 prijavljenih, od čega je prošlo njih 25. I u slijedećoj godini ćemo aplicirati, tako da se Belomanastirci mogu se nadati daljnjim potporama, rekao je gradonačelnik Doboš.
  cesrtifi bm

  Tekst natječaja

  Natječaj možete preuzeti ovdje

  Opis poslova

  Opis poslova možete preuzeti ovdje ovdje

  Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva

  Ostale propise možete naći na internet stranicama Narodnih novina i na stranici Grada Belog Manastira pod Službenim glasnicima.

  Grad Beli Manastir raspisao je u srpnju natječaj u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje u sufinanciranju povećanja mjera energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Belog Manastira. Cilj natječaja je sufinanciranje povećanja mjera energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, a posljednjim danom kolovoza završile su prijave na natječaj. Ukupna raspoloživa sredstva za subvencioniranje projekata poticanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama u okviru ovog natječaja iznose najviše 1.024.650,00 kuna, pri čemu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjeluje s najviše 993.600 kuna (80 posto), a Grad Beli Manastir s najviše 31.050 kuna (2,5 posto).grad natjec

  Javni poziv za proračun 2015.

  Preuzimanje /pdf/
  Javni poziv za proračun 2015.
  Obrazac 1: Prijedlog projekta za financiranje iz proračuna Grada Belog Manastira u 2015. godini
  Obrazac 2: Proračun projekta u Javnom pozivu

  Organizatori Land Art Festival – SLAMA pozivaju sve zainteresirane osobe koje su u mogućnosti biti na raspolaganju od 4. do 10. kolovoza, točnije za vrijeme trajanja festivala, da se prijave na natječaj za volontere koj je otvoren od 18. do 31. srpnja. Za prijavu na natječaj potrebno je poslati biografiju na e – mail: barbara.kunovac@gmail.com

  Nadalje, svim volonterima će biti osiguran dnevni obrok i piće, uvid u organizacijsku strukturu festivala, neprocjenjivo iskustvo, osiguran ulaz na završnu svečanost i upis aktivnosti u volontersku knjižicu.

  Vremenski raspon volontiranja biti će ovisno o zadacima i mogućnostima u sklopu priprema i samog tijeka festivala, te se sastoji od različitih faza i oblika rada.

  Volonteri na festivalu pridonose cjelokupnoj realizaciji programa i od samog početka su bitan segment organizacije. Uz kreativno druženje i rad, potiče se umjetnička i ekološka svijest i njeguje tradicija i baština našega podneblja. Sudjelovanjem u ostvarivanju projekta volonteri razvijaju razne vještine, otkrivaju skrivene talente i stječu nova i nezaboravna iskustva.slama

  Temeljem Zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za neposredno sudjelovanje Grada Belog Manastira u sufinanciranju projekta „Provođenje mjera smanjenja emisije CO2 povećanjem energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Belog Manastira“ KLASA: 310-34/14-01/02, URBROJ: 2100/01-01-03-14-1 od 15. srpnja 2014. godine, gradonačelnik Grada Belog Manastira, u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, raspisuje

  JAVNI NATJEČAJ
  za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje
  Grada Belog Manastira u sufinanciranju projekta „Provođenje
  mjera smanjenja emisije CO2 povećanjem energetske učinkovitosti
  u obiteljskim kućama na području Grada Belog Manastira“

  Tekst natječaja

  Prijavni obrazac

  Preuzimanja
  Natječaj /pdf/

  Prijavni obrazac

  Temeljem Zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Grada Belog Manastira KLASA: 310-34/14-01/01, URBROJ: 2100/01-01-03-14-1 od 9. lipnja 2014. godine, gradonačelnik Grada Belog Manastira, u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, raspisuje

  JAVNI NATJEČAJ

  za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije

  u obiteljskim kućama na području Grada Belog Manastira


  Preuzimanje

  Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 4. stavak 1. Odluke o postavljanju reklama na području Grada Belog Manastira („Službeni glasnik Grada Belog Manastira“, broj 9/08) i Zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja reklama (city light ormarića i jumbo plakata) na području Grada Belog Manastira (KLASA: 363-01/14-01/06; URBROJ: 2100/01-01-03-14-1 od 5. svibnja 2014. godine), gradonačelnik Grada Belog Manastira raspisuje
  >Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja reklama (city light ormarića i jumbo plakata) na području Grada Belog Manastira

  logo savjetmladih

  Savjet mladih Grada Belog Manastira izabrao je idejno rješenje za logo Savjeta mladih Grada Belog Manastira. Na natječaj je pristiglo 7 radova, a pobjednički rad, koji je dobio najviše bodova, je rad Vesne Gašparić iz Belog Manastira (slika gore).

  Zahvaljujemo se svim sudionicima natječaja, a pobjednici čestitamo!

  Temeljem članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i Odluke o davanju u zakup zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Belog Manastira unutar građevinskog područja KLASA: 320-02/13-01/20, URBROJ: 2100/01-01-03-14-21 od 17. ožujka 2014. godine, gradonačelnik Grada Belog Manastira raspisuje

  NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP
  zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Belog Manastira unutar građevinskog područja (3)

  Uvjete natječaja pogledajte u priloženom PDF dokumentu.

  Natječaj za davanje u zakup zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Belog Manastira unutar građevinskog područja (3)

  Temeljem Zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup krovnih površina zgrada javnih namjena na području Grada Belog Manastira radi postavljanja fotonaponskih sustava (solarnih elektrana) KLASA: 947-02/14-01/01, URBROJ: 2100/01-01-03-14-1 od 17. ožujka 2014. godine, gradonačelnik Grada Belog Manastira raspisuje

  JAVNI NATJEČAJ
  za davanje u zakup krovnih površina zgrada javnih namjena na području Grada Belog Manastira radi postavljanja fotonaponskih sustava (solarnih elektrana)

  Uvjete natječaja pročitajte u priloženom PDF dokumentu.

  Javni natječaj krovne povrsine zakup

  Savjet mladih Grada Belog Manastira, temeljem članka 13. stavak 1. alineja 16. Poslovnika o radu Savjeta mladih Grada Belog Manastira (“Službeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj: 2/09), na 11. sjednici održanoj dana 07. ožujka 2014. godine, raspisuje:

  NATJEČAJ za idejno rješenje za logo Savjeta mladih Grada Belog Manastira

  Uvjete natječaja pogledajte u priloženom PDF dokumentu.

  Natječaj za idejno rješenje za logo savjeta mladih grada belog manastira

  Provjera znanja i sposobnosti vezano uz raspisani oglas za prijam u službu referenta za blagajnu i proračunske rashode u Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti Grada Belog Manastira na određeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, koji je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Osijek, Ispostava Beli Manastir, te na web-stranici Grada Belog Manastira www. beli-manastir.hr

  Testiranje kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa održat će se dana 10. siječnja 2014. godine s početkom u 09,00 sati u prostorijama vijećnice Grada Belog Manastira, u Belom Manastiru, ulica Kralja Tomislava 53. I kat.

  Kandidati koji pristupe testiranju, dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, radi identifikacije.

  Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

  Testiranje provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa.

  Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa s kojima će se provesti testiranje:

  1. Snežana Gerdešić, Beli Manastir, Kralja Tomislava 18

  2. Aleksandra Dvornić, Beli Manastir, Alojzija Stepinca 8

  3. Danka Hudić, Čeminac, Matije Gupca 37

  Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti Grada Belog Manastira raspisala je oglas za 1 izvršitelja na radno mjesto referent za blagajnu i proračunske rashode koji je objavljen putem Zavoda za zapošljavanje Beli Manastir.

  Tekst oglasa, opis poslova, podatke o plaći te provjeri znanja i sposobnosti, pravne izvore za pripremu za testiranje i druge podatke možete preuzeti na nižim poveznicama.

  objava oglasa kod zavoda za zapos

  Podaci o plaći i provjeri znanja i sposobnosti, pravni izvori za pripremu za testiranje i drugi podaci vezani za oglas.

  U cilju utvrđivanja interesa kvalitetnih projektnih aktivnosti i potreba za korištenjem poslovnog prostora i potreba projektiranja objekta poduzetničkog inkubatora i akceleratora Grad Beli Manastir objavljuje

  POZIV ZA ISKAZ INTERESA

  za uključivanje u projekt Poduzetničkog inkubatora i akceleratora u Poslovnoj zoni Grada Belog Manastira

  Grad Beli Manastir – poziv za iskaz interesa

  Preuzimanje

  Kompletan tekst poziva

  Prijavni obrazac

  Temeljem članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i Odluke o davanju u zakup zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Belog Manastira unutar građevinskog područja KLASA: 320-02/13-01/20, URBROJ: 2100/01-01-03-13-15 od 9. prosinca 2013. godine, gradonačelnik Grada Belog Manastira raspisuje

  NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP

  zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Belog Manastira unutar građevinskog područja

  Kompletan natječaj možete preuzeti ovdje.

  Javni natjecaj polj zemljiste 2 za web

  Prvu nagradu za pojedinačnu fotografiju osvojio je Željko Salai, naziv fotografije: Beli Manastir – Trg Slobode 2013-5

   Ocjenjivački sud u sastavu Deže Kučera, predsjednik Foto-kino kluba Baranja-film Beli Manastir, Edo Jurić, ravnatelj Centra za kulturu Grada Belog Manastira i Josip Farkaš, tajnik Foto-kino kluba Baranja-film Beli Manastir sastali su se u petak 6. prosinca te odabrali tri najljepše fotografije Grada Belog Manastira i 35 fotografija koje će biti izložene i prikazane javnosti na prigodnoj izložbi fotografija.

  Na objavljeni natječaj Grada Belog Manastira od 17. 10. 2013. godine, nagradne igre pod nazivom “Fotografije grada Belog Manastira za gradsku web stranicu ” odazvalo se pet autora s ukupno 328 fotografija.

  Najuspješnijim autorima dodijelit će se sljedeće nagrade:

  Prvu nagradu za pojedinačnu fotografiju osvojio je Željko Salai, naziv fotografije: Beli Manastir – Trg Slobode 2013-5

  Drugu nagradu za pojedinačnu fotografiju osvojila je Danijela Benić, naziv fotografije: No.-24

  Treću nagradu za pojedinačnu fotografiju osvojila je Maja Tomšić, naziv fotografije: Beli Manastir – Foto-Mara.

  Podsjetimo, cilj ove nagradne igre koju je organizirao Grad Beli Manastir bio je potaknuti građane Belog Manastira, profesionalce i amatere, da svoje fotografije o Belom Manastiru i prigradskim naseljima te Poslovne zone Beli Manastir, kao i svih fotografija na temu turizma i kulture sa područja Grada, sudjelovanjem u nagradnoj igri daruju Gradu Belom Manastiru za novu gradsku web stranicu. Izložba fotografija kao i svečana dodjela nagrada bit će upriličene u narednom periodu.

  ponistenje

  stipendije 2013_2014

  ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA BELOG MANASTIRA OBJAVLJUJE

  JAVNI NATJEČAJ ZA UGOSTITELJSKI PROSTOR U NASTAVNO – ŠPORTSKOJ DVORANI BELI MANASTIR

  Kompletan natječaj u prilogu.

  zsunatjecaj

  Temeljem Zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup krovnih površina zgrada javnih namjena na području Grada Belog Manastira radi postavljanja fotonaponskih sustava (solarnih elektrana) KLASA: 947-02/13-01/01, URBROJ: 2100/01-01-03-13-1 od 28. listopada 2013. godine, gradonačelnik Grada Belog Manastira raspisuje

  JAVNI NATJEČAJ

  za davanje u zakup krovnih površina zgrada javnih namjena na području Grada Belog Manastira radi postavljanja fotonaponskih sustava (solarnih elektrana)

  Kopmletan natječaj možete preuzeti ovdje

  Natječaj za davanje u zakup krovnih površina zgrada javnih namjena na području Grada Belog Manastira radi postavljanja fotonaponskih sustava (solarnih elektrana)

  Temeljem članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i Odluke o davanju u zakup zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Belog Manastira unutar građevinskog područja KLASA: 320-02/13-01/20, URBROJ: 2100/01-01-03-13-1 od 28. listopada 2013. godine, gradonačelnik Grada Belog Manastira raspisuje

  NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP

  zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Belog Manastira unutar građevinskog područja

  NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Belog Manastira unutar građevinskog područja

  Grad Beli Manastir organizira nagradnu igru pod nazivom “Fotografije Grada Belog Manastira za gradsku web stranicu”.

  Rezultat ove nagradne biti će galerija fotografija za novu web stranicu Grada Belog Manastira kao i prigodna izložba fotografija uz dodjelu nagrada za najbolje fotografije koja će biti priređena i postavljena u okviru programa proslave Dana grada, u Belom Manastiru, tijekom studenog 2013. godine.

  Cilj ove nagradne igre je potaknuti građane Belog Manastira, profesionalce i amatere, da svoje fotografije o Belom Manastiru i prigradskim naseljima te Poslovne zone Beli Manastir, kao i svih fotografija na temu turizma i kulture sa područja Grada, sudjelovanjem u nagradnoj igri daruju Gradu Belom Manastiru za novu gradsku web stranicu.

  SUDIONICI: U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi zainteresirani građani od 5 do 105 godina.

  NAČIN PRIJAVE: Građani, sudionici nagradne igre prijavljuju se samostalno.

  TEMA: Tema nagradne igre je „Grad Beli Manastir sa prigradskim naseljima, Poslovna zona Beli Manastir, turizam i kultura“.

  VRSTE: Dopuštene su fotografije visoke rezolucije u jpg ili tiff formatu koje će služiti za galeriju web stranice.

  OPREMA: Svaki CD sa fotografijama mora sadržavati podatke o sudioniku natječaja: Ime i prezime, adresu, kontakt e-mail i telefon, ime objekta (lokacije), te godinu nastanka fotografije.

  BROJ RADOVA: Svaki sudionik natječaja mora na natječaj prijaviti najmanje 30 fotografija.

  OCJENJIVAČKI SUD: Ocjenjivački sud će imenovati organizator natječaja.

  NAGRADE: Po jedna prva, druga i treća nagrada. Pojedinac može dobiti samo jednu nagradu.

  Organizatori će dodijeliti slijedeće nagrade:

  1. mjesto: fotoaparat Olympus SZ-30MR, srebrni

  2. mjesto: tablet PRESTIGIO PMP3970B duo

  3. mjesto: USB flash drive 16 GB TAKEMS MEM-DRIVE + KINGSTON kartica micro SDHC 16 GB, class 4

  IZLOŽBA I DODJELA NAGRADA:Izložba fotografija i dodjela nagrada bit će priređena tijekom studenog 2013. godine u okviru programa proslave Dana grada u Belom Manastiru

  PRIJAVA I ROK: Prijaviti se na natječaj moguće je – izravnom dostavom fotografija na CD-u. Posljednji dan za prijam fotografija je 04. studeni 2013. godine.

  OSTALI VAŽNI PODACI: Sudionici natječaja dostavom fotografija daju osobnu suglasnost da fotografije prelaze u vlasništvo Grada Belog Manastira koji u potpunosti može raspolagati sa istima. Fotografije se moraju odnositi na Grad Beli Manastir, prigradska naselja Branjin Vrh, Šećeranu i Šumarinu, Poslovnu zonu Beli Manastir kao i na turizam i kulturu sa područja Grada.

  ADRESA:
  Fotografije se dostavljaju na slijedeću adresu: Grad Beli Manastir, K. Tomislava 53, 31 300 Beli Manastir

  INFORMACIJE:
  ANITA TKALČEVIĆ Telefon: 031/710-200 e-mail: anita@beli-manastir.hr

  Temeljem članka 72. stavak 1. točka 7. Statuta Grada Belog Manastira (“Službeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj: 4/09, 6/09, 1/13 i 3/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Belog Manastira raspisuje

  N A T J E Č A J

  za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2013/2014.

  nadarenim studentima
  studentima koji su sami stradalnici ili su djeca stradalnika Domovinskog rata
  studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja
  s osnova socijalnog statusa

  Natječaj prodaja zemljišta u poslovnoj zoni Zapad