Službene stranice Grada Belog Manastira

Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (ʺNarodne novineʺ, broj: 25/13), Grad Beli Manastir osigurava i omogućuje pravo na pristup informacijama:
1) objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili u javnom glasilu i Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske, radi informiranja javnosti,
2) davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
– neposrednim davanjem informacije,
– davanjem informacije pisanim putem,
– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
– dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Grad Beli Manastir ograničit će pristup informacijama u slučajevima predviđenim člankom 15. Zakona o pravu na pristup informacijama.

OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA

A) OPĆI AKTI I ODLUKE
B) NACRTI OPĆIH AKATA
C) GODIŠNJI PLANOVI, PROGRAMI, STRATEGIJE, UPUTE, IZVJEŠTAJI O RADU, FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I DRUGI DOKUMENTI
D) PODACI O IZVORU FINANCIRANJA, PRORAČUN I IZVRŠENJE PRORAČUNA
E) INFORMACIJE O DODIJELJENIM POTPORAMA, BESPOVRATNIM SREDSTVIMA ILI DONACIJAMA
F) INFORMACIJE O UNUTARNJEM USTROJSTVU
G) ZAPISNICI I ZAKLJUČCI SA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA, TE INFORMACIJE O RADU RADNIH TIJELA IZ NJIHOVE NADLEŽNOSTI
H) INFORMACIJE O POSTUPCIMA JAVNE NABAVE I DOKUMENTACIJI ZA NADMETANJE TE INFORMACIJE O IZVRŠAVANJU UGOVORA
I) OBAVIJESTI O RASPISANIM NATJEČAJIMA TE NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA
J) INFORMACIJE O REGISTRIMA I BAZAMA PODATAKA I NAČINU PRISTUPA  

A) OPĆI AKTI I ODLUKE

AKTI GRADSKOG VIJEĆA i GRADONAČELNIKA GRADA BELOG MANASTIRA objavljuju se u Službenim glasnicima Grada Belog Manastira nakon svake održane sjednice Gradskog vijeća.

Izvješća sa sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljuju se na internet stranici Grada Belog Manastira s napomenom u kojem broju Službenog glasnika se nalaze akti usvojeni na istoj sjednici.

PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA

VAŽNIJI AKTI:

Plan gospodarenja otpadom Grada Belog Manastira za razdoblje 2017.-2022. godine

Službeni glasnik Grada Belog Manastira broj 4/18

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Belog Manastira

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

STATUT GRADA BELOG MANASTIRA (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 3/13)

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA BELOG MANASTIRA (“Službeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj: 2/18)  

POSLOVNIK O RADU GRADSKOG VIJEĆA GRADA BELOG MANASTIRA (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 10/17)

ODLUKA O USTROJSTVU GRADSKE UPRAVE GRADA BELOG MANASTIRA

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o unutarnjem ustrojstvu Grada Belog Manastira, Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 5/16

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O GRADSKIM POREZIMA GRADA BELOG MANASTIRA (“Službeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj: 2/18)

ODLUKA O GRADSKIM POREZIMA GRADA BELOG MANASTIRA (“Službeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj: 6/17)

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU (procisceni tekst) i Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj:7/15)

ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI (pročišćeni tekst)
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU GRADA BELOG MANASTIRA

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

Odluka o autotaksi prijevozu

Odluka o izdavanju službenog glasila Grada Belog Manastira

B) NACRTI OPĆIH AKATA

Nacrti općih akata kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Belog Manastira iz djelokruga Grada Belog Manastira objavit će se na internet stranici Grada Belog Manastira u svrhu javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, u pravilu u trajanju od 30 dana, uz objavu razloga za donošenje i ciljeva koji se žele postići. Prihvaćene i neprihvaćene primjedbe i prijedlozi objavit će se na internet stranici Grada Belog Manastira u sklopu izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

C) GODIŠNJI PLANOVI, PROGRAMI, STRATEGIJE, UPUTE, IZVJEŠTAJI O RADU, FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I DRUGI DOKUMENTI

Program rada Gradskog vijeća
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu za područje Grada Belog Manastira Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2016. godinu

Plan zimske službe na nerazvrstanim prometnicama Grada Belog Manastira za 2017/18. godinu 

Plan prijma u Gradsku upravu Grada Belog Manastira

Program rada Savjeta mladih Grada Belog Manastira za 2018. godinu

D) PODACI O IZVORU FINANCIRANJA, PRORAČUN I IZVRŠENJE PRORAČUNA
AKTI ZA 2015 GODINU
Odluka o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2015. godinu sa projekcijom za 2016. i 2017. godinu (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 9/14)

Odluka o prvim izmjenama i dopunama Odluke o proračunu i izvršenju proračuna Grada Belog Manastira za 2015. godinu sa projekcijom za 2016. i 2017. godinu (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 3/15)

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. godine (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 6/15)

Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2015. godinu sa projekcijom za 2016. i 2017. godinu (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 9/15)

Odluka o prihvaćanju godišnjeg obračuna Proračuna Grada Belog Manastira za 2015. godinu (Službeni glasnik Grada BElog Manastira, broj: 2/16 i 3/16)

AKTI ZA 2016 GODINU
Proračun Grada Belog Manastira za 2016 (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 8/15)

Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Belog Manastira za 2016. godinu s projekcijom za 2017. I 2018. godinu (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 3/16)

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 6/16)

Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2016. godinu sa projekcijom za 2017. i 2018. godinu (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 7/16)

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna s godišnjim obračunom Proračuna Grada Belog Manastira za 2016. godinu (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 3/17)

AKTI ZA 2017 GODINU
Odluka o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 9/16)

Odluka o prvim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu
Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu
Odluka o trećim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine

Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2017. godinu (“Službeni glasnik Grada Belog Manastira “, broj: 2/18)

AKTI ZA 2018 GODINU

PRIJEDLOG PRORAČUNA 2018/2020

Odluka o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. i 2020. godinu (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 11/17)

PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2018/2020

Odluka o prvim izmjenama i dopuna Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. i 2020. godinu (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 6/18)

E) INFORMACIJE O DODIJELJENIM POTPORAMA, BESPOVRATNIM SREDSTVIMA ILI DONACIJAMA

F) INFORMACIJE O UNUTARNJEM USTROJSTVU

Gradsku upravu Grada Belog Manastira čine tri upravna tijela Grada Belog Manastira:

1. Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove

2. Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti

3. Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća .

U okviru Upravnog odjela za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove djeluju dva pododjela:

– Pododjel za upravne i imovinsko-pravne poslove.

– Pododjel za nominiranje i upravljanje projektima.

U okviru Upravnog odjela za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti djeluju dva pododjela:

– Pododjel za društvene djelatnosti

– Pododjel za proračun i financije

G) ZAPISNICI I ZAKLJUČCI SA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA, TE INFORMACIJE O RADU RADNIH TIJELA IZ NJIHOVE NADLEŽNOSTI
Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća

I) OBAVIJESTI O RASPISANIM NATJEČAJIMA TE NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA LINK NA ADRESU NATJEČAJA

J) INFORMACIJE O REGISTRIMA I BAZAMA PODATAKA I NAČINU PRISTUPA

U izradi    

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Grad Beli Manastir podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Usmeni zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti službeniku za informiranje u Gradskoj upravi Grada Belog Manastira u sobi 207 ili putem telefona na broj: 710-207.

Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti na adresu: Grad Beli Manastir, Kralja Tomislava 53, Beli Manastir ili na e-mail adresu: informacija@beli-manastir.hr.

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.
Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište Grada Belog Manastira, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe.
U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim gore navedenih podataka navesti i:
1. informacije koje želi ponovno upotrijebiti,
2. način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija,
3. svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha).
Pisani zahtjevi za pravo na pristup informacijama i za ponovnu uporabu informacija mogu se podnijeti na priloženim obrascima.
A) OBRASCI
B) SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
C) VISINA NAKNADE ZA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA
D) NAJČEŠĆE TRAŽENE INFORMACIJE
E) OSTALE INFORMACIJE

 

A) OBRASCI
Zahtjev za pristup informacijama 
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

B) SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama za Grad Beli Manastir (službenik za informiranje) je Zdenko Topalović, telefon: 710-207.

Rješenje o određivanju službenika za informiranje za Grad Beli Manastir

C) VISINA NAKNADE ZA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Na pristup informacijama ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.
Na pristup informacijama korisnik plaća Gradu Belom Manastiru naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije.
Visina naknade i način naplate naknade iz stavka 2. ovog članka određuje se sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, broj: 12/14), koje je propisao Povjerenik za informiranje.
Grad Beli Manastir dostavit će korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati.
Grad Beli Manastir zatražit će od korisnika da unaprijed položi na račun Grada Belog Manastira očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troškova dostave u roku od osam dana od primitka obavijesti o traženoj uplati, ukoliko iznos prelazi 150,00 kuna. U slučaju da korisnik prava na pristup informaciji u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na pristup informaciji odustao od zahtjeva.
Iz razloga učinkovitosti i ekonomičnosti te ostvarivanja razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa, Grad Beli Manastir neće korisniku prava na informaciju zaračunati troškove koji nastaju pružanjem i dostavom informacije ukoliko isti ne prelaze iznos od 50,00 kuna.

D) NAJČEŠĆE TRAŽENE INFORMACIJE
U izradi

E) OSTALE INFORMACIJE
U izradi

JAVNOST RADA
Rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan osim u slučajevima predviđenim Poslovnikom, kada je javnost isključena.
Javnost rada navedenih gradskih tijela osigurava se:
– javnim održavanjem sjednica,
– izvješćivanjem o radu putem medija,
– objavljivanjem općih akata i drugih dokumenata na način propisan ovim Statutom.
Gradsko vijeće svojom odlukom određuje koji se podaci, iz rada i nadležnosti Vijeća, gradonačelnika i upravnih odjela, ne mogu objavljivati jer predstavljaju tajnu, te način njihovog čuvanja.
Svaki građanin može biti nazočan sjednici Vijeća i radnih tijela Vijeća ne ometajući njihov rad, osim u slučajevima predviđenim Poslovnikom, kada je javnost isključena.
U svrhu praćenja rada Vijeća i što kvalitetnijeg izvješćivanja javnosti sredstvima javnog informiranja osiguravaju se odgovarajući materijali u službi zaduženoj za rad Gradskog vijeća.
Radi što potpunijeg i točnijeg izvješćivanja javnosti o rezultatima rada Vijeća i radnih tijela Vijeća može se dati službeno priopćenje za sredstva javnog informiranja.
Odluke i drugi opći akti Gradskog vijeća objavljuju se u “Službenom glasniku Grada Belog Manastira”.
Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni dokumenti i materijali Vijeća koji su u skladu sa posebnim propisima označeni kao tajna.

Gradsko vijeće Grada Belog Manastira održava sjednice najmanje jednom u tri mjeseca, a pozive i izvješća s tih sjednica možete naći ovdje.
Službeno vrijeme određeno za primanje građana na razgovor s gradonačelnikom Grada Belog Manastira obavlja se uz prethodni dogovor s administrativnom tajnicom gradonačelnika na broj 710-200. Gradonačelnik je na usluzi građanima ovisno o drugim obvezama vezanim za obavljanje dužnosti gradonačelnika Grada Belog Manastira.
Građanima su na raspolaganju i zamjenici gradonačelnika, kojima se mogu obratiti u prostorijama Gradske uprave Grada Belog Manastira.

Radno vrijeme Gradske uprave Grada Belog Manastira je od ponedjeljka do petka od 7,00 do 15,00 sati.
Adresa: Grad Beli Manastir, Kralja Tomislava 53, Beli Manastir
Telefon: 031/710-200
Fax: 031/710-222

Prostorno planska dokumentacija

Za pregled karata potrebno je imati instaliran Autocad viewer koji možete preuzeti ovdje

Prostorni plan uređenja Grada Belog Manastira
  PPUG Beli Manastir Usvojeni plan, 03.07.2006. PDF
Karte Općine
  Korištenje i namjena prostora DWF
  Promet DWF
  Pošta i telekomunikacije DWF
  Plin DWF
  Elektroenergetika DWF
  Vodnogospodarstvo DWF
  Uvjeti korištenja i zaštite prostora DWF
  Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite DWF
Karte naselja
  Beli Manastir DWF
  Branjin Vrh DWF
  Šećerana DWF
  Šumarina DWF
  Naselje povremenog stanovanja – Brdo DWF
  Farma Mala Karašica i groblje DWF
  Groblje Adica DWF
Urbanistički plan uređenja Belog Manastira
  Urbanistički plan uređenja Belog Manastira PDF
1. Korištenje i namjena površina DWF
2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža  
  a. Promet DWF
  b. Pošta i telekomunikacije DWF
  c. Plinoopskrba DWF
  d. Elektroenergetika DWF
  e. Vodoopskrba DWF
  f. Odvodnja otpadnih voda DWF
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina  
  a. Uvjeti korištenja i područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite DWF
  b. Oblici korištenja DWF
4 Način i uvjeti gradnje  
Urbanistički plan uređenja Šećerane
  Urbanistički plan uređenja Šećerane PDF
  Korištenje i namjena površina DWF
Popis donacije i sponzorstava
POZIV ZA PREDLAGANJE PROJEKATA I AKTIVNOSTI RADI SUFINANCIRANJA IZ PRORAČUNA GRADA TIJEKOM RAZDOBLJA 2015 - 2017
Strategija razvoja Grada Belog Manastira
STRATEGIJA RAZVOJA GRADA BELOG MANASTIRA ZA RAZDOBLJE OD 2016. GODINE DO 2020. GODINE

Gradsko vijeće Grada Belog Manastira na svojoj 26. sjednici održanoj dana 3. svibnja donijelo je Odluku o izradi Strategije razvoja Grada Belog Manastira za razdoblje od 2016. godine do 2020. godine, kojom je pristupilo izradi temeljnog strateškog dokumenta za cjelokupno administrativno područje Grada Belog Manastira.
Navedena Strategija izradit će se putem Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira, a za koordinatora izrade imenovana je Milica Milosavljević, ravnateljica BARA-e.

POSTUPAK VREDNOVANJA

Gradonačelnik Grada Belog Manastira donio je Odluku o početku postupka vrednovanja Strategije razvoja Grada Belog Manastira za razdoblje od 2016. godine do 2020. godine, kojom je određeno da će vrednovanje tijekom izrade, tijekom provedbe i nakon provedbe provesti vanjski izvršitelj vrednovanja Regionalna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju Osijek.
Gradonačelnik Grada Belog Manastira imenovao je i članove Upravljačke skupine za provedbu vrednovanja Strategije razvoja Grada Belog Manastira za razdoblje od 2016. godine do 2020. godine u cilju analize svih aspekata vrednovanja iste Strategije, od pripreme vrednovanja do završnog izvještaja o provedenom vrednovanju. Odluku o ustrojavanju i imenovanju članova Upravljačke skupine možete preuzeti ovdje.

PARTNERSKO VIJEĆE

Gradonačelnik Grada Belog Manastira donio je Odluku o osnivanju i imenovanju članova Partnerskog vijeća za izradu i praćenje Strategije razvoja Grada Belog Manastira za razdoblje od 2016. godine do 2020. godine. Članove Partnerskog vijeća, kao i samu Odluku možete preuzeti ovdje.

SJEDNICE PARTNERSKOG VIJEĆA

1. SJEDNICA PARTNERSKOG VIJEĆA
Prvu sjednicu Partnerskog vijeća za izradu i praćenje Strategije razvoja Grada Belog Manastira za razdoblje od 2016. godine do 2020. godine sazvao je gradonačelnik Grada Belog Manastira za petak 3. ožujka 2017. godine u 9,00 sati, a održat će se u vijećnici Gradske uprave u Ulici kralja Tomislava 53, u Belom Manastiru. Poziv za sjednicu možete preuzeti ovdje.

Na konstituirajućoj sjednici Partnerskog vijeća za izradu i praćenje Strategije razvoja Grada Belog Manastira za razdoblje od 2016. godine do 2020. godine izabran je predsjednik Partnerskog vijeća Ivan Zadravec, kao i zamjenica predsjednika Partnerskog vijeća Lidija Dabić.
Na istoj sjednici usvojen je i Poslovnik o radu Partnerskog vijeća za izradu i praćenje Strategije razvoja Grada Belog Manastira za razdoblje od 2016. godine do 2020. godine, koji možete preuzeti ovdje.
Članovi Partnerskog vijeća upoznati su s dosada poduzetim koracima u izradi Strategije razvoja Grada Belog Manastira za razdoblje od 2016. godine do 2020. godine, te s pribavljenim podacima od udruga, ustanova, fizičkih osoba, poduzetnika, obrtnika, poljoprivrednika, subjekata u turizmu, trgovačkih društava, javnih tijela i drugih, kao i sugestijama vanjskog tima za vrednovanje. Na samoj sjednici dogovorena je vizija Grada Belog Manastira, te vrste ciljeva koje će biti uvrštene u Strategiju razvoja. Osim toga, članovi Partnerskog vijeća odredili su i institucije koje treba dodatno kontaktirati za planove i podatke koji bi se uvrstili u Strategiju razvoja, te dali svoje mišljenje na prioritete. Članovi Partnerskog vijeća dogovorili su se u roku od tjedan dana Baranjskoj razvojnoj agenciji dostaviti primjedbe i prijedloge koji bi se mogli uvrstiti u radnu verziju Strategije razvoja Grada Belog Manastira za razdoblje od 2016. godine do 2020. godine, za sljedeću sjednicu Partnerskog vijeća.

STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA STRATEGIJE NA OKOLIŠ

Zakonom o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj: 80/13, 153/13 i 78/15), propisano je da se za strategije, planove i programe kojima se određuje uporaba malih površina na lokalnoj razini te za manje izmjene i dopune strategija, planova i programa obvezno provodi postupak u kojem se odlučuje o potrebi provedbe strateške procjene (u daljnjem tekstu: postupak ocjene).
Postupak ocjene provodi se na način uređen Zakonom o zaštiti okoliša i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš. Postupak ocjene provodi se za sve strategije, planove i programe koji daju okvir za zahvate koji podliježu procjeni utjecaja na okoliš. U postupku ocjene donosi se odluka koja se temelji na pojedinačnim ispitivanjima i/ili kriterijima utvrđenim Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš uključujući mišljenja drugih nadležnih tijela.

Savjetovanje s javnošću

6. studenoga 2018. godine

 

Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira izradio je Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu kako bi se uskladilo i uredilo postupanje vezano za institut komunalnog doprinosa s promjenama nastalim stupanjem na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18). Navedeni Zakon je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Sukladno odredbi članka 130. stavak 1. Zakona, jedinice lokalne samouprave su dužne donijeti novu odluku o komunalnom doprinosu u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.

Novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu komunalni doprinos je definiran kao novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području cijele jedinice lokalne samouprave i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine, ako istim Zakonom nije propisano drukčije.

U odnosu na dosadašnji sustav obračuna i postupak utvrđivanja komunalnog doprinosa novi Zakon donosi određene novine kako se to navodi u nastavku.

U prvom redu promijenjen je obveznik komunalnog doprinosa. Prema prijašnjem Zakonu o komunalnom gospodarstvu, koji je stupanjem na snagu novog Zakona, prestao važiti, obveznik plaćanja komunalnog doprinosa bio je vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor. Prema novom Zakonu obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina, odnosno investitor ako je to osoba različita od vlasnika, samo ako je na njega od strane vlasnika prenesena pisanim ugovorom obveza plaćanja komunalnog doprinosa (članak 77. Zakona). Investitor je, prema članku 49. Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj. 153/13 i 20/17), pravna ili fizička osoba u čije ime se gradi građevina.

Druga bitna novina vezana uz novi Zakon o komunalnom gospodarstvu je što rješenje o komunalnom doprinosu više obvezatno ne sadrži prema članku 85. prijašnjeg zakona popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje će jedinice lokalne samouprave izgraditi u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao ni obvezu jedinice lokalne samouprave o razmjernom povratu sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostvareni priliv sredstava. To znači da se briše iz sustava institut razmjernog povrata sredstava uplaćenog komunalnog doprinosa, po rješenju o komunalnom doprinosu, u odnosu na izgrađenost objekta i uređaja komunalne infrastrukture prema Programu i ostvareni priliv sredstava, ukoliko Grad Beli Manastir ne bi izvršio svoju obvezu izgradnje svih objekata po godišnjem Programu u čiju izgradnju su trebala biti uložena sredstva komunalnog doprinosa prema rješenju o komunalnom doprinosu.

Treća bitna novina je što prema Zakonu (članak 78.) Odluka o komunalnom doprinosu ne sadrži više izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos komunalnog doprinosa za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa. Prema važećoj Odluci o komunalnom doprinosu (članak 10.) sredstva za namirenje komunalnog doprinosa koji se ne naplaćuje zbog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa osiguravaju se u Proračunu Grada Belog Manastira. To znači, da prema novom Zakonu nije više potrebno posebno osiguravati nenaplaćena sredstva u slučaju oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu uvodi i novinu u slučaju ako je naknadno izmijenjena građevinska dozvola ili drugi akt za građenje. Prema članku 87. Zakona, u tom slučaju je potrebno izmijeniti izvršno odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu i obračunati komunalni doprinos prema izmijenjenim podacima iz izmijenjenog odobrenja za gradnju i odrediti plaćanje komunalnog doprinosa odnosno povrat razlike komunalnog doprinosa (ako je izmijenjenim rješenjem obračunat manji komunalni doprinos u odnosu na ranije obračunat po osnovnom odobrenju za gradnju), u skladu s odlukom o komunalnom doprinosu temeljem koje je rješenje o komunalnom doprinosu doneseno. U sustavu važeće

Odluke o komunalnom doprinosu i Zakona o komunalnom gospodarstvu koji je prestao važiti, ukoliko je temeljem izmijenjene građevinske dozvole obračunat manji komunalni doprinos nije bilo obveze Grada Belog Manastira za povrat više uplaćenog komunalnog doprinosa.

Isto tako, prema članku 88. Zakona, ako je građevinska dozvola ili drugi akt za građenje naknadno proglašen ništavim ili poništen bez zahtjeva odnosno suglasnosti investitora Grad Beli Manastir će po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa poništiti izvršno odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu i odrediti povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u roku koji ne može biti dulji od dvije godine dana od dana izvršnosti rješenja.

Člankom 89. Zakona uvodi se i jedna potpuno nova institucija u sustavu komunalnog doprinosa, a to je pravo obveznika komunalnog doprinosa da mu se uplaćeni komunalni doprinos uračuna  kao plaćeni dio komunalnog doprinosa za građenje na istom ili drugom zemljištu na području Grada Belog Manastira ako to on zatraži, u slučaju kada mu je građevinska dozvola po kojoj je plaćen komunalni doprinos prestala važiti jer građenje nije započeto ili mu je građevinska dozvola odnosno drugi akt za građenje poništen na njegov zahtjev ili uz njegovu suglasnost.

Novi Zakon u članku 83. stavak 2. zadržava instituciju, iz članka 33. prijašnjeg Zakona, o prebijanju potraživanja obveznika komunalnog doprinosa, odnosno priznavanju njegovog potraživanja prema Gradu Belom Manastiru, s osnova njegovog ulaganja u komunalnu i drugu infrastrukturu koja služi njegovom zemljištu ili građevini u iznos komunalnog doprinosa temeljem sklopljenog Ugovora s Gradom Belim Manastirom. Razlika je jedino u tome što se sada u stvari radi o primjeni odredbe članka 165. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) kojom je propisana mogućnost prebijanja potraživanja obveznika s njegovom obvezom plaćanja komunalnog doprinosa. Razlika je isto tako u tome, što prema navedenom članku 33. prijašnjeg Zakona, mogli su se prebijati samo troškovi ulaganja u izgradnju nerazvrstane ceste kao komunalne infrastrukture, a po novom sustavu  se mogu prebijati troškovi ulaganja u bilo koje objekte komunalne infrastrukture koji su određeni člankom 59. Zakona o komunalnom gospodarstvu kao i ulaganja u drugu infrastrukturu.

Sukladno članku 78. Zakona pripremljen je nacrt nove Odluke o komunalnom doprinosu koja po Zakonu mora sadržavati: zone na području Grada Belog Manastira za plaćanje komunalnog doprinosa, jediničnu vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama, način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa, opće uvjete i razloge za djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

U novi tekst Odluke uglavnom se prenosi tekst postojeće Odluke o komunalnom doprinosu koja prestaje važiti uz određene novine koje se navode u nastavku.

Zone za plaćanje komunalnog doprinosa u Gradu Belom Manastiru i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa u zonama su ostale iste kao i u postojećoj Odluci i temelje se na zonama utvrđenim važećom Odlukom o komunalnoj naknadi koja utvrđuje podjelu područja Grada Belog Manastira na četiri zone, od I. do IV. zone za koje zone su jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa ostale iste. Promjena je samo utoliko što nestaju zone V. i VI. kao i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa utvrđene za te zone, budući da važeća Odluka o komunalnoj naknadi, kako je naprijed već rečeno, područje Grada Belog Manastira dijeli u četiri zone.

Novi tekst Odluke uključuje i pojam ozakonjenja zgrada kao osnove za utvrđivanje komunalnog doprinosa prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ RH br. 86/12, 143/13 i 20/17) što je kao pojam uključeno i u novi Zakon o komunalnom gospodarstvu.

Rok plaćanja komunalnog doprinosa ostao je isti i iznosi 15 (petnaest) dana od dana izvršnosti rješenja, s time da se novom Odlukom pobliže propisuje mogućnost i način obročnog plaćanja komunalnog doprinosa za razliku od postojeće Odluke gdje je odluka o obročnom plaćanju bila ostavljena na diskreciju nadležnom upravnom odjelu.

Člankom 4. stavak 2. i 3. Odluke određeno je da u slučaju kada postoji više suvlasnika zemljišta svaki suvlasnik plaća komunalni doprinos razmjerno svojem suvlasničkom dijelu, odnosno da se u slučaju više investitora kao obveznika doprinosa komunalni doprinos određuje za svakoga u jednakom dijelu, osim ako ugovorom s vlasnikom nije određen neki drugačiji udio investitora u plaćanju komunalnog doprinosa. Time se isključuje kao mogućnost da se više obveznika pojavljuju kao suobveznici u plaćanju komunalnog doprinosa. Naime, prema članku 83. stavak 3. Zakona, rješenje o komunalnom doprinosu ovršava se prema zakonu kojim se uređuje odnos između poreznih obveznika (Opći porezni zakon – „Narodne novine“ RH br. 115/16), a prema tom Zakonu postoji pojam poreznog obveznika i poreznog jamca, pri čemu svaki od njih mora imati svoj identifikacijski broj (članak 12. stavak 1. Odluke), što znači da više istovremenih obveznika ne mogu biti stranke u postupku ovrhe.

Člankom 77. Zakona taksativno su propisane građevine za čiju izgradnju se ne plaća komunalni doprinos, što je isto tako novina u odnosu na prijašnji Zakon. Sukladno tomu,

Odlukom su propisani slučajevi potpunog oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa (članak 19. i 20. Odluke) i to kako Zakonom propisani tako i oni propisani važećom Odlukom, dopunjeni s odredbom da se potpuno oslobađaju plaćanja komunalnog doprinosa trgovačko društvo koje obavlja komunalnu djelatnost u kojem Grad Beli Manastir ima poslovni udjel i ustanova kojoj je Grad Beli Manastir osnivač, u slučaju kada se radi o građevini koja služi obavljanju osnovne djelatnosti trgovačkog društva ili ustanove.

Ispunjenje zakonske obveze donošenjem nove Odluke o komunalnom doprinosu neće imati posljedica za buduće obveznike plaćanja komunalnog doprinosa budući da osnovni parametri koji utječu na visinu komunalnog doprinos (jedinična vrijednost komunalnog doprinosa) ostaju u sadašnjim iznosima.

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu i do 5. prosinca 2018. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr .

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu možete preuzeti ovdje

Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti ovdje

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću preuzmite ovdje.

22. listopada 2018. godine

Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira izradio je Nacrt Prijedloga Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada sukladno obvezama propisanim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13 i 73/17), a za područje Grada Belog Manastira.

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada i

do 20. studenoga 2018. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom putem priloženog obrasca na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr .

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

Nacrt Prijedloga o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada možete preuzeti ovdje

Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti ovdje

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću preuzeti ovdje.

 

11. listopada 2018. godine

 

Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira izradio je Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi kako bi se uskladilo i uredilo postupanje vezano za institut komunalne naknade s promjenama nastalim stupanjem na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18). Navedeni Zakon je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Sukladno odredbi članka 130. stavak 1. Zakona, jedinice lokalne samouprave su dužne donijeti novu odluku o komunalnoj naknadi u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.

Novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu komunalna naknada je definirana kao novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture, odnosno prihod je proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Nova Odluka o komunalnoj naknadi ne mijenja na dosadašnji način utvrđene elemente za izračun komunalne naknade,  tj. određenje područja zona u kojima se naplaćuje komunalna naknada, vrijednosti koeficijenta zone i koeficijenta namjene, vrste nekretnina za koje se plaća komunalna naknada, obveznike plaćanja komunalne naknade, tijelo nadležno za donošenje i izvršavanje rješenja o komunalnoj naknadi, tijelo nadležno za rješavanje po žalbi protiv tih rješenja, već samo donosi usklađenje sadržaja, pojmova i njihovih definicija s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Najveća novina je obveza iskazivanja godišnjeg iznosa komunalne naknade što za sobom povlači promjene samo za vrijednost boda komunalne naknade koja se mora prilagoditi obračunu godišnjeg iznosa komunalne naknade, kao i zakonsko određenje da se rješenje o komunalnoj naknadi i donosi, a ne samo kao dosad, ovršava, u postupku i na način propisan Općim poreznim zakonom.

Ispunjenje zakonske obveze donošenjem nove Odluke o komunalnoj naknadi neće imati posljedica za dosadašnje obveznike plaćanja komunalne naknade budući da komunalna naknada ostaje u sadašnjim iznosima.

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi i do 10. studenoga 2018. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr .

Obrazac javnost – mišljenja,prijedlozi i primjedbe – preuzmite ovdje.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću preuzmite ovdje.

 

Odluka vrijednost boda komunalne naknade

 

Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira izradio je Nacrt Prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade kako bi se uskladilo i uredilo postupanje vezano za izračun komunalne naknade s promjenama nastalim stupanjem na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18). Navedeni Zakon je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Sukladno odredbi članka 129. Zakona, jedinice lokalne samouprave su dužne donijeti novu odluku o vrijednosti boda komunalne naknade (B) najkasnije 30 dana prije isteka kalendarske godine za koju su doneseni programi građenja i održavanja komunalne infrastrukture, odnosno najkasnije 30 dana prije isteka 2018. godine.

Vrijednost boda (B) za obračun komunalne naknade prema, do kraja 2018. godine važećoj Odluci o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade („Službeni glasnik Grada Belog Manastira“, broj 8/05) iznosi 0,50 kn po m2 i ista je prema prijašnjem Zakonu o komunalnom gospodarstvu bila jednaka mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni.

Novom Odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade, vrijednost boda komunalne naknade iznosi 6,00 kn po m2. Iako se radi o apsolutnom povećanju vrijednosti boda komunalne naknade za izračun komunalne naknade u odnosu na sadašnju vrijednost, u stvarnosti ovako utvrđena vrijednost boda ne utječe na povećanje dosadašnjeg mjesečnog iznosa komunalne naknade prema obveznicima plaćanja komunalne naknade. Naime, s obzirom da novi Zakon o komunalnom gospodarstvu propisuje da se, od 1. siječnja 2019. godine, iznos komunalne naknade u rješenjima o komunalnoj naknadi iskazuje, za razliku od dosadašnjeg mjesečnog iznosa, u godišnjem iznosu, koji se utvrđuje kao i dosadašnji mjesečni iznos, množenjem površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade po četvornom metru površine nekretnine (m2), nužno je uskladiti dosadašnju vrijednost boda prilagođenu za izračun mjesečnog iznosa novom zakonskom određenju i obvezi izračuna godišnjeg iznosa. Obveznici plaćanja komunalne naknade će i nadalje dobivati uplatnice, odnosno račune s nepromijenjenim mjesečnim iznosima.

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade i do 10. studenoga 2018. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr .

Obrazac javnost – mišljenja,prijedlozi i primjedbe – preuzmite ovdje.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

Nacrt Prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću preuzmite ovdje.

 

22. kolovoza 2018. godine

Nacrt Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

Grad Beli Manastir se nalazi u postupku donošenja Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora,  kako bi uskladio svoje postupanje sa  člankom 6. i 42.Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  („Narodne novine“, broj 125/11 i 64/15). U tu svrhu, Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove je izradio Nacrt Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

 

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  za Grad Beli Manastir  i zaključno s 21. rujna 2018. godine dostavi svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe o istom putem priloženog obrasca na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr ili putem pošte na adresu: Grad Beli Manastir, Ulica kralja Tomislava 53, 31300 Beli Manastir.

Po isteku roka za dostavu mišljenja, prijedloga i primjedbi gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora bit će sadržan i sažetak o provedenom sudjelovanju javnosti u postupku izrade istog.

Nacrt Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  možete preuzeti ovdje.

Obrazac sudjelovanja javnosti u postupku izrade Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Izvješće o sudjelovanju javnosti u postupku donošenja Plana gospodarenja otpadom Grada Belog Manastira za razdoblje 2017. – 2022. godine

 

10. travnja 2018. godine

Grad Beli Manastir se nalazi u postupku donošenja Plana gospodarenja otpadom Grada Belog Manastira za razdoblje 2017.-2022. godine kako bi ispunio obvezu propisanu člankom 21. i 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13 i 73/17). U tu svrhu, stručni izrađivač (IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. Zagreb) je izradio Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Belog Manastira za razdoblje 2017.-2022.  Donošenjem Plana gospodarenja otpadom Grada Belog Manastira za razdoblje 2017.-2022. Grad Beli Manastir će u potpunosti uskladiti svoje postupanje u oblasti gospodarenja otpadom sa Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 130/05), kao planskim dokumentom koji propisuje smjernice i Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, koji kao provedbeni dokument Strategije, propisuje obvezu izrade planova gospodarenja otpadom. U Republici Hrvatskoj na snazi je i Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine („Narodne novine“, broj 3/17) s kojim se usklađuju planovi gospodarenja otpadom nižeg reda, tj. jedinica lokalne samouprave, pa tako i Grada Belog Manastira. Plan gospodarenja otpadom Grada Belog Manastira za razdoblje 2017.-2022. se temelji na društvu usmjerenom na reciklažu i sljedećim prioritetima:

  • sprječavanje nastajanja otpada,
  • priprema za ponovnu uporabu,
  • recikliranje,
  • ponovno korištenje (oporaba)
  • zbrinjavanje ostatnog otpada.

 

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Belog Manastira za razdoblje 2017.-2022. i zaključno s 11. svibnja 2018. godine dostavi svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe o istom putem priloženog obrasca na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr ili putem pošte na adresu: Grad Beli Manastir, Ulica kralja Tomislava 53, 31300 Beli Manastir.

Po isteku roka za dostavu mišljenja, prijedloga i primjedbi gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Belog Manastira za razdoblje 2017.-2022. koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Belog Manastira za razdoblje 2017.-2022.  bit će sadržan i sažetak o provedenom sudjelovanju javnosti u postupku izrade istog.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Belog Manastira za razdoblje 2017.-2022. možete preuzeti ovdje.

Obrazac sudjelovanja javnosti u postupku izrade Plana gospodarenja otpadom Grada Belog Manastira za razdoblje 2017.-2022. možete preuzeti ovdje.

 

 

9. veljače 2018. godine

Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Belog Manastira izradila je Nacrt Prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Belog Manastira radi usklađivanja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 123/17). Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Belog Manastira i do 11. ožujka 2018. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: zdenko@beli-manastir.hr.

U obrazloženju Prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Belog Manastira bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

Nacrt Prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Belog Manastira možete preuzeti ovdje.

Pročišćeni tekst Statuta Grada Belog Manastira možete pronaći ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću pdf

 

7. veljače 2018. godine

Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti izradio je prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Belog Manastira radi usklađivanja sa Zakonom o izmjenama  Zakona o lokalnim porezima (“Narodne novine”, broj 101/17). Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Belog Manastira i do 7. ožujka 2018. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: ljubomir@beli-manastir.hr .

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Belog Manastira Manastira koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Belog Manastira bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Belog Manastira možete preuzeti ovdje.

Važeću Odluku o gradskim porezima  Grada Belog Manastira koja je objavljena u Narodnim novinama RH broj 65/17 te u Službenom glasniku Grada Belog Manastira broj 6/17, možete pronaći ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću pdf

 

29. prosinca 2017. godine

Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira izradio je Nacrt Prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s tom javnom uslugom kako bi se uskladilo i uredilo postupanje vezano za javnu uslugu prikupljanja otpada sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13 i 73/17) i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“, broj 50/17) na području Grada Belog Manastira.
Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s tom javnom uslugom i do 28. siječnja 2018. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr .
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s tom javnom uslugom koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.
U obrazloženju Prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s tom javnom uslugom bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.
Nacrt Prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s tom javnom uslugom možete preuzeti ovdje.

23. listopada 2017. godine

Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira izradio je Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi kako bi se uskladilo i uredilo postupanje vezano za obračun komunalne naknade s podizanjem nivoa uređenosti Grada Belog Manastira.
Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi i do 22. studenoga 2017. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr.
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.
U obrazloženju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.
Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi možete preuzeti ovdje

02. lipnja 2017. godine

Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira izradio je Nacrt Prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave kako bi se uskladilo i uredilo postupanje za nabavu roba, radova i usluga za potrebe Grada Belog Manastira na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.
Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave i do 3. srpnja 2017. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.
U obrazloženju Prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.
Nacrt Prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave možete preuzeti
ovdje

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću pdf

02. lipnja 2017. godine

Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira izradio je Nacrt Prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova kako bi se uskladilo i uredilo obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Belog Manastira, a osobito dimnjačarsko područje, način obavljanja dimnjačarskih poslova, rokovi obvezne kontrole i čišćenja dimovodnih objekata i uređaja za loženje, nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih poslova kao i druga pitanja u vezi s obavljanjem dimnjačarskih poslova.

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova i do 3. srpnja 2017. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

Nacrt Prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću pdf

 
04. travnja 2017. godine

Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti Grada Belog Manastira izradio je Nacrt Prijedloga Odluke o gradskim porezima Grada Belog Manastira kako bi se ista uskladila s Zakonom o lokalnim porezima (Narodne novine broj: 115/16).

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o gradskim porezima Grada Belog Manastira i najkasnije do 04. svibnja 2017. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: sonja@beli-manastir.hr ili ljubomir@beli-manastir.hr.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o gradskim porezima Grada Belog Manastira, koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Odluke o gradskim porezima bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

Nacrt Prijedloga Odluke o gradskim porezima možete preuzeti ovdje.

 

4. prosinca 2015. godine

Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira radi velikog broja pritužbi građana izradio je Nacrt Prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova kako bi se uredilo obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Belog Manastira, a osobito dimnjačarsko područje, način obavljanja dimnjačarskih poslova, rokovi obvezne kontrole i čišćenja dimovodnih objekata i uređaja za loženje, nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih poslova kao i druga pitanja u vezi s obavljanjem dimnjačarskih poslova.
Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova i do 10. prosinca 2015. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr .
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.
U obrazloženju Prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.
Nacrt Prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova možete preuzeti ovdje

 

4. prosinca 2015. godine

Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira izradio je Nacrt Prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu kako bi se uredili uvjeti, organizacija i način obavljanja autotaksi prijevoza, cjenik usluga autotaksi prijevoza, autotaksi stajališta i način njihova korištenja, te posebni uvjeti koje moraju ispunjavati vozači i vozila s kojima se obavlja autotaksi prijevoz na području Grada Belog Manastira.
Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu i do 10. prosinca 2015. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr .
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.
U obrazloženju Prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.
Nacrt Prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu možete preuzeti ovdje.

4. rujna 2015. godine

Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Belog Manastira izradila je Nacrt Prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama Statuta Grada Belog Manastira na inicijativu vijećnika Gradskog vijeća Grada Belog Manastira. Nacrt Prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama Statuta Grada Belog Manastira napravljen je na način da se brišu odredbe koje se odnose na mjesnu samoupravu, kako se ne bi morali provoditi izbori za istu. Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama Statuta Grada Belog Manastira i do 11. rujna 2015. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: andreja@beli-manastir.hr .
U obrazloženju Prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama Statuta Grada Belog Manastira bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

Nacrt Prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama Statuta Grada Belog Manastira možete preuzeti ovdje.

Pročišćeni tekst Statuta Grada Belog Manastira možete pronaći ovdje.

3. rujna 2015. godine

Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira izradio je Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom redu kako bi se propisao komunalni red na području Grada Belog Manastira, mjere za njegovo provođenje i kazne za prekršaje počinjene nepridržavanjem istih, odnosno radi usklađenja trenutno važećeg propisa s pozitivnim zakonskim propisima i zahtjevima sadašnjice.

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom redu i do 11. rujna 2015. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr.
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o komunalnom redu koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.
U obrazloženju Prijedloga Odluke o komunalnom redu bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

23.10.2017

Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom redu možete preuzeti ovdje.

23.11.2017

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću /pdf/

Arhiva objava

Kalendar

siječanj 2019
P U S Č P S N
« pro.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031