• 9.7°C
    Overcast

  • Poslovnik o radu

    Temeljem članka 58. stavak 1. alineja 4. Statuta Grada Belog Manastira (“Službeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj: 4/09, 6/09 i 1/13) i članka 38. Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira (“Službeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj: 2/13) Odbor za Statut i Poslovnik na 27. sjednici održanoj dana 08. travnja 2013. godine, utvrdio je pročišćeni tekst Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira.

    Pročišćeni tekst Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira obuhvaća Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira (“Službeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj: 4/09) koji je stupio na snagu 11. srpnja 2009. godine, te Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira (“Službeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj: 9/10) koja je stupila na snagu 30. rujna 2010. godine i Poslovničku odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira (“Službeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj: 2/13) koja je stupila na snagu 06. travnja 2013. godine osim članka 20. koji stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

    Poslovnik o radu