Dana 28. rujna 2015. godine održana je 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira u 15,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o komunalnom redu kojom je propisalo komunalni red na području Grada Belog Manastira, mjere za njegovo provođenje i kazne za prekršaje počinjene nepridržavanjem istih.

Gradsko vijeće donijelo je i Program potpora u poljoprivredi Grada Belog Manastira za razdoblje 2016.-2018. godina koje stupa na snagu danom odobrenja Ministarstva poljoprivrede.

Na istoj sjednici Gradsko vijeće donijelo je i Odluku o izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa, kao i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu u Gradskoj upravi Grada Belog Manastira.

Gradsko vijeće dalo je suglasnost na sklapanje ugovora o nabavi radova na poboljšanju energetske učinkovitosti javne rasvjete naselja Šumarina – Faza 1, kao i na odluke Školskog odbora Umjetničke škole Beli Manastir o iznosu participacije i o cijeni drugog programa za školsku godinu 2015./2016..

Na istoj sjednici Gradsko vijeće prihvatilo je Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2015. godine, Izvješće o radu gradonačelnika Grada Belog Manastira za razdoblje I.-VI. 2015. godine, te izvješća o utrošku tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01.05.2015. do 31. 08. 2015. godine.

Istoga dana razmatrana su i usvojena izvješća o radu i financijskom poslovanju u 2014. godini trgovačkih društava kojima je vlasnik/suvlasnik Grad Beli Manastir: Baranjska čistoća d.o.o. Beli Manastir, Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir, Poduzetnički centar Beli Manastir d.o.o., Radio Baranja d.o.o. Beli Manastir i Stanouprava d.o.o. Beli Manastir. Razmotreno je i usvojeno i izvješće o radu i financijskom poslovanju u 2014. godini Zajednice športskih udruga Grada Belog Manastira kao i Turističke zajednice Baranje.

Gradsko vijeće usvojilo je i obavijest o stanju sigurnosti na području Grada Belog Manastira za prvu polovicu 2015. godine.

Gradsko vijeće Grada Belog Manastira nije prihvatilo Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Belog Manastira.

Svi akti doneseni na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 6/15, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content