17. lipnja 2019. godine

Dana 17. lipnja 2019. godine održana je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 13,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o komunalnom redu i Odluku o davanju gradskih stanova u najam, te Odluku o prvim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu.

Gradsko vijeće odredilo je 5. kolovoza Danom branitelja Grada Belog Manastira, te donijelo Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje i sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Mohácsa, Mađarska i Grada Belog Manastira, Republika Hrvatska.

Nadalje, Gradsko vijeće donijelo je Pravilnik o stipendiranju učenika i Odluku o dodjeli pojedinačne državne potpore za trgovačko društvo “Baranjska čistoća” d.o.o. Beli Manastir, te Zaključak o donošenju Plana razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Grada Belog Manastira i općina: Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac (PRŠI) i Odluku o sudjelovanju Grada Belog Manastira u Projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Grada Belog Manastira i općina: Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac, sukladno Okvirnom nacionalnom Programu za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji komercijalni interes za ulaganje.

Pored navedenih akata, Gradsko vijeće donijelo je Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Beli Manastir imenovanih u ime osnivača, te dalo suglasnost na Statut Gradske knjižnice Beli Manastir, kao i suglasnost Upravnom vijeću Centra za kulturu Grada Belog Manastira za raspolaganje financijskim sredstvima iznad iznosa propisanog Statutom ustanove.

Gradsko vijeće razmotrilo je i usvojilo izvješća o radu i financijskom poslovanju u 2018. godini: Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira, Centra za kulturu Grada Belog Manastira, Dječjeg vrtića “Cvrčak” Beli Manastir, Gradske knjižnice Beli Manastir, Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira, Umjetničke škole Beli Manastir, Zajednice športskih udruga Grada Belog Manastira, kao i Savjeta mladih Grada Belog Manastira, te Izvješće o radu gradonačelnika Grada Belog Manastira za razdoblje 01.07. do 31.12.2018. godine, kao i izvješća gradonačelnika Grada Belog Manastira o utrošku tekuće proračunske pričuve za siječanj, veljaču i ožujak 2019. godine.

Gradsko vijeće dalo je suglasnosti na odluke Školskog odbora Umjetničke škole Beli Manastir za školsku godinu 2019./2020. i to o iznosu participacije, o iznosu participacije za program dječjeg zbora, o iznosu participacije za program predškolskog, glazbenog i plesnog obrazovanja i o cijeni upisa drugog programa.

Navedeni akti doneseni na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 6/19 i ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 7/19 , koji su objavljeni na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content