23. prosinca 2019. godine

Dana 23. prosinca 2019. godine održana je 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 13,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

Gradsko vijeće donijelo je Oduku o drugim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu.

Usvojen je Pravilnik o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Belog Manastira. Donesene su izmjene i dopune postojećih akata i to Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom, kao i Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Donesena je Odluka o agrotehničkim mjerama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Belog Manastira i Odluka o izgledu službene odore i izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog i prometnog redara, te Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite Grada Belog Manastira.

Kao i svake godine, Gradsko vijeće donijelo je svoj Program rada za sljedeću godinu, kao i Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Grada Belog Manastira za tekuću godinu i Plan razvoja sustava civilne zaštite za sljedeću godinu.

Pored navedenih akata, Gradsko vijeće donijelo je i Odluku o osnivanju prava služnosti za izgradnju spojnog cjevovoda crpilište Livade – vodosprema, te je dalo prethodnu suglasnost na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića "Cvrčak" Beli Manastir, kao i suglasnost za sklapanje Sporazuma o reguliranju međusobnih prava i obveza u svezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na k.č.br. 1118/2 k.o. Beli Manastir.

Gradsko vijeće je usvojilo Izvješće o radu gradonačelnika Grada Belog Manastira za razdoblje 01.01. do 30.06.2019. godine kao i Izvješće gradonačelnika Grada Belog Manastira o utrošku tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 1. studenoga 2019. godine do 30. studenoga 2019. godine.

Navedeni akti doneseni na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 11/19, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content