Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 4. stavak 1. Odluke o postavljanju reklama na području Grada Belog Manastira („Službeni glasnik Grada Belog Manastira“, broj 9/08) i Zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja reklama (city light ormarića i jumbo plakata) na području Grada Belog Manastira (KLASA: 363-01/14-01/06; URBROJ: 2100/01-01-03-14-1 od 5. svibnja 2014. godine), gradonačelnik Grada Belog Manastira raspisuje
>Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja reklama (city light ormarića i jumbo plakata) na području Grada Belog Manastira