Dana 30. rujna 2014. godine održana je 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 15,00 sati u vijećnici Gradske uprave, Kralja Tomislava 53 u Belom Manastiru.

Na istoj sjednici donesen je Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za razdoblje od 01.01. do 30.06.2014. godine, Odluka o sudjelovanju Grada Belog Manastira u projektu ʺETNOLOŠKI CENTAR BARANJSKE BAŠTINE; RC.1.1.05-0124ʺ u sklopu Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013.; Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu (broj poziva: RC.1.1.05) i Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – k.č.br. 467/3 k.o. Šumarina.

Gradsko vijeće Grada Belog Manastira donijelo je i Zaključak o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o javnim radovima u postupku javne nabave radova na sanaciji i zatvaranju Gradskog odlagališta komunalnog otpada i izgradnji reciklažnog dvorišta u Belom Manastiru – faza 2, te Zaključak o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe u postupku javne nabave kanti za sakupljanje komunalnog otpada zapremine 120 litara za odvojeno prikupljanje papira.

Gradsko vijeće Grada Belog Manastira nije prihvatilo Izvješće o radu gradonačelnika Grada Belog Manastira za razdoblje I.-VI. 2014. godine.

Gradsko vijeće Grada Belog Manastira predložilo je Skupštini Osječko-baranjske županije kandidate za suce porotnike Općinskog suda u Osijeku, kandidate za suce porotnike za mladež Županijskog suda u Osijeku i kandidate za suce porotnike za mladež Općinskog suda u Osijeku.

Svi akti doneseni na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 7/14, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content