• 3.1°C
  Partly Cloudy

 • Pretraži !

  Općenito

  Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Belog Manastira, kao i poslova državne uprave prenesenih na Grad Beli Manastir, ustrojavaju se upravna tijela.

  Upravna tijela ustrojavaju se u skladu s rasporedom i opsegom poslova i prema srodnosti i organizacijskoj povezanosti tih poslova, kao upravni odjeli i službe.

   

  USTROJSTVO GRADSKE UPRAVE

   

  Gradsku upravu Grada Belog Manastira čine tri upravna tijela Grada Belog Manastira:

   

  1. Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove
  2. Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti
  3. Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća.

   

  U okviru Upravnog odjela za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove djeluju dva pododjela:

  – Pododjel za upravne i imovinsko-pravne poslove
  – Pododjel za nominiranje i upravljanje projektima

   

  U okviru Upravnog odjela za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti djeluju dva pododjela:

  – Pododjel za društvene djelatnosti
  – Pododjel za proračun i financije

  Upravni odjeli

   Mapa grada