• Pretraži !

  Upravni odjeli

  Općenito

  Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Belog Manastira, kao i poslova državne uprave prenesenih na Grad Beli Manastir, ustrojavaju se upravna tijela.

  Upravna tijela ustrojavaju se u skladu s rasporedom i opsegom poslova i prema srodnosti i organizacijskoj povezanosti tih poslova, kao upravni odjeli i službe.

   

  USTROJSTVO GRADSKE UPRAVE

   

  Gradsku upravu Grada Belog Manastira čine tri upravna tijela Grada Belog Manastira:

   

  1. Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove
  2. Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti
  3. Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća.

   

  U okviru Upravnog odjela za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove djeluju dva pododjela:

  – Pododjel za upravne i imovinsko-pravne poslove
  – Pododjel za nominiranje i upravljanje projektima

   

  U okviru Upravnog odjela za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti djeluju dva pododjela:

  – Pododjel za društvene djelatnosti
  – Pododjel za proračun i financije

  Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća

  Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća obavlja stručne, administrativne i druge poslove gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela i stručne poslove za mjesne odbore s područja Grada. Osim navedenih poslova, Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća obavlja i protokolarne i informativne poslove, kadrovske, pomoćno-tehničke i ostale zajedničke poslove.


  K O N T A K T

  Grad Beli Manastir
  Kralja Tomislava 53
  31300 Beli Manastir

   

  K O N T A K T I
  Pisarnica
  e: pisarnica@beli-manastir.hr

   

  v.d. pročelnika
  Zdenko Topalović

  t: +385 31 710 202
  e: zdenko@beli-manastir.hr

   

  Viša savjetnica za
  normativno-analitičke poslove
  Andreja Kovač

  t: +385 31 710 204
  e: andreja@beli-manastir.hr

   

  Administrativna tajnica
  Anita Tkalčević

  t: +385 31 710 200
  e: anita@beli-manastir.hr

   

  Referentica za administrativne poslove
  Sajonara Findžanović

  t: +385 31 710 204
  e: sajonara@beli-manastir.hr

   

  Referentica za uredsko poslovanje
  Jasmina Perger

  t: +385 31 710 220
  e: j.perger@beli-manastir.hr

   

  Spremačica
  Rozalija Vereš

  Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove

  U Upravnom odjelu za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove obavljaju se sljedeći poslovi:

  – uređenje naselja i stanovanje,
  – prostorno i urbanističko planiranje,
  – komunalno gospodarstvo,
  – zaštita i unapređenje prirodnog okoliša,
  – promet na svom području,
  – priprema zemljišta za izgradnju
  – priprema izrade projektne dokumentacije,
  – stambeni poslovi,
  – priprema i izrada projekata koji bi se sufinancirali iz strukturnih i kohezijskih fondova Europske unije,
  – implementacija navedenih projekata,
  – uspostavljanje i poticanje prekogranične suradnje i suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, radi izrade i provedbe navedenih projekata,
  – te ostali poslovi sukladno posebnim zakonima i drugim aktima.

   

  K O N T A K T I

  e: graditeljstvo@beli-manastir.hr

   

  Pročelnica
  Kornelija Pacanović Zvečevac
  t: +385 31 710 210
  e: k.zvecevac@beli-manastir.hr

   

  Voditeljica pododjela za upravne i imovinsko-pravne poslove
  Tatjana Novak-Belić
  t: +385 31 710 209
  e: t.novak@beli-manastir.hr

   

  Samostalni upravni referent za prostorno uređenje
  Marko Đurin
  t: +385 31 710 206
  e: marko@beli-manastir.hr

   

  Stručni suradnik za komunalno uređenje
  Stipo Brdarić
  t: +385 31 710 208
  e: s.brdaric@beli-manastir.hr

   

  Referent – komunalni redar
  Ivan Lovrenčić
  t: +385 31 710 208
  e: i.lovrencic@beli-manastir.hr

   

  Voditeljica pododjela za nominiranje i upravljanje projektima
  Laura Blagus Tenjeri
  t: +385 31 710 211
  e: l.tenjeri@beli-manastir.hr

   

  Stručna suradnica za projekte
  Ana Rebrina
  t: +385 31 710 211
  e: a.rebrina@beli-manastir.hr

   

  Viša referentica za upravne i imovinsko-pravne poslove
  Ivana Vadlja Feher
  t: +385 31 710 206
  e: i.feher@beli-manastir.hr

   

  Viša stručna suradnica za projekte
  Ana Barišin Jeger
  t:
  e: a.jeger@beli-manastir.hr

  Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti

  U Upravnom odjelu za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti obavljaju se sljedeći poslovi:

  – poticanje razvoja gospodarstva, poduzetništva i korištenja imovine Grada,
  – poslovi u svezi gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
  – vođenje financijskog i materijalnog poslovanja Grada,
  – izrada i izvršavanje Proračuna i godišnjeg obračuna Proračuna Grada,
  – razrez i naplata prihoda koji pripadaju Gradu,
  – obavljanje računovodstvenih poslova,
  – vođenje knjigovodstvenih evidencija i osiguranja imovine,
  – naplata odštetnih zahtjeva za nastale štete i drugi poslovi vezani za financijsko poslovanje Grada,
  – poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za Grad,
  – poslovi iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i športa, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana.


  K O N T A K T I

  Pročelnica
  Sonja Veseli

  t: +385 31 710 225
  e: sonja@beli-manastir.hr

   

  Voditeljica pododjela za financije i proračun djelatnosti
  Katica Krušelj

  t: +385 31 710 224
  e: katica@beli-manastir.hr

   

  Viši savjetnik za gospodarstvo i društvene djelatnosti
  Ljubomir Horvat

  t: +385 31 710 207
  e: ljubomir@beli-manastir.hr

   

  Viši stručni suradnik za gospodarstvo
  Petar Tokić

  t: +385 31 710 214
  e: petar@beli-manastir.hr

   

  Referentica za blagajnu i proračunske rashode
  Snežana Gerdešić

  t: +385 31 710 223
  e: snezana@beli-manastir.hr

   

  Referentica obračuna i naplate prihoda
  Zvezdana Blagojević

  t: +385 31 710 205
  e: zvezdana@beli-manastir.hr

   

  Referentica obračuna i naplate prihoda
  Marica Knežević

  t: +385 31 710 216
  e: marica@beli-manastir.hr

   

  Referentica za obračun plaća i naknada

  Obavijesti i novosti

  EU projekti

  Advent u Baranji