Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Belog Manastira izradila je Nacrt Prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Belog Manastira kako bi se ispunila obveza usklađivanja Statuta sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 144/20) i Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj: 144/20).

Sukladno navedenim propisima ovim Prijedlogom Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Belog Manastira predlažu se izmjene i dopune odredbi koje se tiču raspisivanja referenduma, zborova građana, podnošenja peticija građana, načina ostvarivanja prava na zastupljenost nacionalnih manjina u Gradskom vijeću, broja članova Gradskog vijeća (umjesto dosadašnjih 17 zakon propisuje 15 članova Gradskog vijeća kao jedinicu lokalne samouprave koja ima između 10 000 i 20 000 stanovnika), naknade članova, predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća (Zakon određuje najvišu granicu ukupne godišnje neto naknade po članu Gradskog vijeća, kao i uvećanje iste naknade za predsjednika odnosno potpredsjednika Gradskog vijeća), uvjete za mogućnost održavanja sjednica Gradskog vijeća elektroničkim putem, dodatne razloge za raspuštanje Gradskog vijeća, smanjenje broja zamjenika gradonačelnika (Zakon za jedinicu lokalne samouprave koja ima između 10 000 i 20 000 stanovnika propisuje jednog zamjenika, dok su dosad bila dva), te proračuna i privremenog financiranja Grada.

Izmjene i dopune Statuta Grada Belog Manastira stupile bi na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Belog Manastira osim odredbi koje imaju odgođeno stupanje na snagu sukladno izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Belog Manastira i do 11. veljače 2021. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: andreja@beli-manastir.hr .

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Odbor za Statut i Poslovnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Belog Manastira koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Belog Manastira bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

Nacrt Prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Belog Manastira možete preuzeti ovdje.

Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću od 12. veljače 2021. godine možete preuzeti ovdje.

Skip to content