Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira izradio je Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s tom javnom uslugom kako bi se uskladilo postupanje vezano za javnu uslugu prikupljanja otpada sukladno Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“, broj 84/19).

Osnovnu Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom usvojilo je Gradsko vijeće Grada Belog Manastira dana 31. siječnja 2018. godine. Odluka je objavljena u “Službenom glasniku Grada Belog Manastira” broj 1/18. Ovom Odlukom započela je provedba odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, broj 94/13 i 73/17) i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (“Narodne novine”, broj 50/17) na području Grada Belog Manastira.

Navedenom Odlukom propisana je obaveza selektivnog odvajanja i odvoza dvije kategorije komunalnog otpada: a) biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada i b) korisnog, reciklabilnog otpada te postupanja i korisnika usluge i davatelja usluge s tim u svezi.

Odlukom uvedenim sustavom plaćanja proveden je zakonski princip da korisnik usluge plaća uslugu prema količini otpada kojeg predaje na zbrinjavanje, na način da je uvedeno da se cijena usluge sastoji od dva dijela: cijene javne usluge za zbrinjavanje predane količine biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada (mjeri se prema obujmu posude za otpad) i intenzitetu odvoza. Za preuzimanje korisnog, reciklabilnog otpada korisnik usluge ne plaća nikakvu naknadu.

U međuvremenu su donesene izmjene i dopune Zakona održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, broj 14/19) i izmjene i dopune Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (“Narodne novine”, broj 84/19) i s istima je potrebno uskladiti važeću Odluku.

Temeljno i najvažnije usklađenje važeće Odluke s gore navedenim propisima se odnosi na Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“, broj 84/19) uvedene dvije kategorije korisnika usluge i to korisnik kućanstvo i korisnik koji nije kućanstvo i isto se mora ugraditi u tekst važeće Odluke. Iako je navedena Uredba omogućila različito određivanje cijene minimalne javne usluge (fiksni dio računa), na području Grada Belog Manastira će svi korisnici, odnosno obje uvedene kategorije korisnika, plaćati istu cijenu minimalne javne usluge u iznosu od 38,00 kuna bez PDV-a. Sukladno obvezi propisanoj Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“, broj 84/19), navedeni iznos se ugrađuje u tekst Odluke.

Osim navedenih obveznih izmjena koje su rezultat izmijenjenih zakonskih i podzakonskih propisa iz područja gospodarenja otpadom, preostale izmjene i dopune odnose se na uvođenje mobilnog reciklažnog dvorišta kao još jednog oblika pružanja javne usluge.

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s tom javnom uslugom i do 12. prosinca 2019. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr .

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s tom javnom uslugom koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s tom javnom uslugom bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s tom javnom uslugom možete preuzeti ovdje.

Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću od 13. prosinca 2019. godine možete preuzeti ovdje.

Skip to content