Trenutno važeća Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Belog Manastira donesena je 2012. godine uz izmjene 2015. godine („Službeni glasnik Grada Belog Manastira“, broj 6/12 i 3/15). Ovom Odlukom su propisane komunalne djelatnosti na području Grada Belog Manastira i organizacijski način obavljanja istih u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu koji je bio na snazi do 4. kolovoza 2018. godine („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15).

Iako je novi Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18 i 110/18 – Odluka USRH) koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine u osnovi zadržao iste organizacijske oblike obavljanja komunalnih djelatnosti (trgovačka društva, javna ustanova i služba – vlastiti pogon koje osniva jedinica lokalne samouprave) zbog uvođenja dvije kategorije komunalnih djelatnosti (za održavanje komunalne infrastrukture i za uslužne komunalne djelatnosti) te propisivanja usluge parkiranja komunalnom djelatnošću, bilo je potrebno predložiti donošenje nove odluke. Kako je člankom 50. novog Zakona propisano da se na postupak odabira osoba s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, te sklapanje, provedbu i izmjene tog ugovora primjenjuju propisi o javnoj nabavi, a člankom 46. istog Zakona propisano da se na sva pitanja u vezi s koncesijama, uključujući i pitanje načina obračuna naknade za koncesiju koja nisu riješena samim Zakonom primjenjuju propisi kojima se uređuju koncesije, potrebno je s istim uskladiti i Odluku o komunalnim djelatnostima na području Grada Belog Manastira.

Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira izradio je Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Belog Manastira sukladno odredbama novog Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18 i 110/18 – Odluka USRH).

U članku 2. prijedloga Odluke navedeno je koje se komunalne djelatnosti utvrđene Zakonom o komunalnom gospodarstvu obavljaju na području Grada Belog Manastira. Kako je sadržaj svake od tih djelatnosti propisan Zakonom, nije bilo potrebno da se on ovdje posebno ponavlja i u tekstu Odluke. No, kako je stavkom 2. članka 36. Zakona dano ovlaštenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave da može pobliže odrediti poslove koji se smatraju obavljanjem komunalne djelatnosti na svom području, isto je iskorišteno na način da su i u ovom prijedlogu zadržane odredbe iz trenutno važeće Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Belog Manastira („Službeni glasnik Grada Belog Manastira“, broj 6/12 i 3/15) kojom se kao komunalne djelatnosti od značaja za Grad Beli Manastir smatraju:

  1. provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,
  2. sakupljanje napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe.

Organizacijski oblik obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Belog Manastira te određenje koje komunalne djelatnosti obavljaju trgovačka društva „Baranjska čistoća“ d.o.o i  „Stanouprava“ d.o.o., a koje se obavljaju temeljem ugovora o koncesiji i ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti sadržan je u odredbama članka 4.-11. Nacrta prijedloga Odluke.

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Belog Manastira i do 21. ožujka 2019. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom putem priloženog obrasca na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Belog Manastira koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Belog Manastira bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

Nacrt Prijedloga o komunalnim djelatnostima na području Grada Belog Manastira možete preuzeti ovdje.

Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti ovdje.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću od 22. ožujka 2019. godine možete preuzeti ovdje.

 

Skip to content