Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Belog Manastira izradila je Nacrt Prijedloga Odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Gradskog vijeća Grada Belog Manastira i njegovih radnih tijela kako bi se ispunila obveza usklađivanja općih akata Grada Belog Manastira sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 144/20).

Temeljem članka 31. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), član predstavničkog tijela dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću, ali ima pravo na naknadu u skladu s odlukom predstavničkog tijela.

U prosincu 2020. godine Hrvatski Sabor donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (ʺNarodne novineʺ, broj:144/20). Navedenim Zakonom napravljene su opsežnije izmjene propisa kojim se uređuje ustrojstvo i rad jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, između ostalog i odredbe koje se odnose na naknade za rad predstavničkog tijela.

Naime, člankom 31.a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (ʺNarodne novineʺ, broj:144/20), utvrđuje se da se naknada za članove predstavničkih tijela može odrediti za rad u predstavničkim tijelima i njihovim radnim tijelima, a određuju se u neto iznosu po članu predstavničkog tijela, tako da ukupna godišnja neto naknada po članu predstavničkog tijela ne smije iznositi više od 10.000 kuna u gradu s više od 10.000,00 do 20.000,00 stanovnika. Naknada za predsjednika predstavničkog tijela može se odrediti u iznosu uvećanom za najviše 50%, a za potpredsjednike u iznosu uvećanom za najviše 30% pripadajuće naknade od 10.000,00 kuna. Nacrtom Prijedloga Odluke utvrđuje se naknada za rad članovima Gradskog vijeća Grada Belog Manastira i njegovih stalnih radnih tijela unutar zakonom određenih granica, kao i naknada materijalnih troškova za vrijeme službenih putovanja članova Gradskog vijeća i njegovih stalnih radnih tijela.

Nacrtom Prijedloga Odluke propisuje se i način ostvarivanja navedenih prava, kao i obveze upravnih tijela Grada Belog Manastira vezanih za isplatu utvrđenih naknada. Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Gradskog vijeća Grada Belog Manastira i njegovih radnih tijela i do 22. veljače 2021. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: andreja@beli-manastir.hr

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Gradskog vijeća Grada Belog Manastira i njegovih radnih tijela koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Odluke bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

Nacrt Prijedloga Odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Gradskog vijeća Grada Belog Manastira i njegovih radnih tijela možete preuzeti ovdje.

Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću možete preuzeti ovdje.

 

 

 

Skip to content