Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Belog Manastira izradila je Nacrt Prijedloga Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira kojim se sukladno odredbama Zakona o lokalnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125,08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), uređuje postupak konstituiranja Vijeća, prava i dužnosti gradskih vijećnika, izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća, način pokretanja postupka raspisivanja referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika, razlozi istovremenog raspuštanja Vijeća i razrješenja gradonačelnika, sastav, broj članova, djelokrug i način rada stalnih radnih tijela Vijeća kao i način rada drugih radnih tijela Vijeća, vrste akata Vijeća i druga pitanja važna za rad Vijeća. Navedeni Nacrt Prijedloga Poslovnika usklađen je s navedenim Zakonom kao i potrebama koje su se pojavile u radu navedenog tijela.

Nacrt Prijedloga Poslovnika izrađen je u skladu s prijelaznim odredbama Statuta Grada Belog Manastira (“Službeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj: 1/20), kojim je propisana obveza propisivanja sastava, broja članova, djelokruga i načina rada novog stalnog radnog tijela Gradskog vijeća Grada Belog Manastira, Odbora za gospodarstvo.

Nacrtom Prijedloga Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira navedeni akt usklađuje se s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj: 25/13 i 85/15), a koje se odnose na javnost rada Gradskog vijeća Grada Belog Manastira.

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira i do 23. svibnja 2020. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: andreja@beli-manastir.hr .

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Odbor za Statut i Poslovnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

Nacrt Prijedloga Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira možete preuzeti ovdje.

Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću možete preuzeti ovdje.

Skip to content