Trenutno važeća Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Belog Manastira donesena je na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira dana 10. ožujka 2014. godine i objavljena u „Službenom glasniku Grada Belog Manastira“, broj 2/14.

Navedena Odluka je temeljena i usklađena sa Zakonom o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 4/23 i 133/23) koji, za razliku od ranijeg Zakona o javnim cestama uz javne ceste, sveobuhvatno normira i materiju vezanu za nerazvrstane ceste koje se utvrđuju kao ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu Zakona. U Zakonu o cestama prvi puta se definira nerazvrstana cesta kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi. Nadalje, taj zakon propisuje da se nerazvrstana cesta ne može otuđiti iz vlasništva jedinice lokalne samouprave niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja radi građenja građevina sukladno odluci izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave, pod uvjetom da tako izgrađene građevine ne ometaju odvijanje prometa i održavanje nerazvrstane ceste. Dio nerazvrstane ceste namijenjen pješacima poput nogostupa se može dati u zakup, sukladno posebnim propisima, ako se time ne ometa odvijanje prometa, sigurnost kretanja pješaka i održavanje nerazvrstane ceste. Također, Zakonom o cestama se određuje da se ne može otuđiti nekretnina koja je izvlaštenjem, pravnim poslom ili na drugi način postala vlasništvo jedinice lokalne samouprave, a lokacijskom dozvolom je predviđena za građenje nerazvrstane ceste. Pravni status javnog dobra u općoj uporabi se može ukinuti kada je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste ili njezinog dijela, a nekretnina kojoj prestane taj status ostaje u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste ili njezinog dijela donosi općinsko ili gradsko vijeće, a odluka se dostavlja nadležnom sudu radi provedbe brisanja statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste ili njezinog dijela u zemljišnoj knjizi. Nerazvrstana cesta stječe status javnog dobra u općoj uporabi pravomoćnošću uporabne dozvole odnosno izdavanjem drugog akta temeljem kojeg je dozvoljena uporaba građevine sukladno posebnom propisu, a u zemljišne knjige se upisuje kao javno dobro u općoj uporabi i kao neotuđivo vlasništvo jedinice lokalne samouprave. Postojeći upisi u zemljišnim knjigama zamijenit će se po službenoj dužnosti upisom nerazvrstane ceste. Upravljanje, građenje i održavanje nerazvrstanih cesta obavlja se na način propisan za obavljanje komunalnih djelatnosti, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, ako Zakonom o cestama nije propisano drukčije. Po prvi puta u Zakonu o cestama propisano je da se odredbe Zakona koje uređuju poslove građenja, održavanja i zaštite na javnim cestama, odgovarajuće primjenjuju i na nerazvrstane ceste. Ovim Zakonom uređeno je i da jedinica lokalne samouprave može osnovati trgovačko društvo u svom vlasništvu radi obavljanja poslova upravljanja i održavanja nerazvrstanih cesta i poslova građenja nerazvrstanih cesta. Jedinica lokalne samouprave dužna je ustrojiti i voditi jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama na svom području. Građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstane ceste se financira iz proračuna jedinice lokalne samouprave, komunalne naknade i komunalnog doprinosa prema propisima koji uređuju komunalno gospodarstvo, naknada za osnivanje prava služnosti, prava građenja i prava zakupa na nerazvrstanoj cesti te iz drugih izvora. Zakonom o cestama je propisano da inspekcijski nadzor nad nerazvrstanim cestama, osim cesta koje su nekada bile razvrstane kao javne ceste, a koje su na temelju Zakona postale nerazvrstane (na području Grada Belog Manastira takvih cesta nije bilo), obavljaju komunalni redari sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Važećom Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Grada Belog Manastira („Službeni glasnik Grada Belog Manastira“, broj 2/14) se uređuje upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Belog Manastira, kontrola i nadzor nad izvođenjem radova na nerazvrstanim cestama, zaštita nerazvrstanih cesta te se propisuju prekršajne odredbe.

Člankom 3. predmetne Odluke je propisano sljedeće:

Pod nerazvrstanim cestama, u smislu ove Odluke, razumijevaju se osobito:

  • ceste koje povezuju naselja, odnosno području unutar Grada,
  • ulice i druge pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih i drugih građevina,
  • površine za promet u mirovanju koje se nalaze u sastavu ceste,
  • druge ceste na području Grada.

Prema funkcionalnoj klasifikaciji nerazvrstane ceste na području Grada jesu:

  • glavne ulice (GU) a čine ih ceste na području Grada koje povezuju naselja odnosno područja unutar Grada,
  • sabirne ulice (SU) a čine ih ceste čija je funkcija distribucija ciljanog i izvornog prometa unutar urbanističkih cjelina,
  • ostale ulice (OU) a čine ih ulice i druge pristupne ceste koje direktno opslužuju sve urbanističke sadržaje stambene, poslovne, gospodarske i druge namjene.

Popis nerazvrstanih cesta sa nazivima cesta, odnosno imenima ulica i brojem katastarske čestice, sastavni je dio ove Odluke.

Popis nerazvrstanih cesta iz stavka 3. ovog članka se vodi u nadležnom upravnom odjelu za upravljanje nerazvrstanih cesta i isti mijenja, odnosno dopunjava gradonačelnik.

Temeljem ove odredbe, gradonačelnik Grada Belog Manastira je u više navrata donosio Odluku o izmjeni Popisa nerazvrstanih cesta kao sastavnog dijela Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Belog Manastira („Službeni glasnik Grada Belog Manastira“, broj 4/14, 7/17, 9/17, 8/19, 10/19, 1/20).

U međuvremenu je Visoki upravni sud Republike Hrvatske svojom presudom Poslovni broj: Usoz- 61/21-5 od 25. listopada 2021. godine ukinuo zaključak gradonačelnika Grada XXXX kojim je on dopunio Popis nerazvrstanih cesta na području Grada XXXX s obrazloženjem da jedino predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ima ovlaštenje za donošenje općeg akta kojim se utvrđuje popis nerazvrstanih cesta.

Navedeno nije u potpunosti primjenjivo na postupanje Grada Belog Manastira i njegovih tijela s obzirom da je odredbom članka 3. stavak 4. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Belog Manastira („Službeni glasnik Grada Belog Manastira“, broj 2/14) Gradsko vijeće Grada Belog Manastira ovlastilo gradonačelnika da mijenja, odnosno dopunjava Popis nerazvrstanih cesta.

Međutim, s obzirom na utvrđeno pravno stajalište Visokog upravnog suda Republike Hrvatske da opći akt može mijenjati, odnosno dopunjavati jedino predstavničko tijelo koje ga je donijelo predlaže se brisanje stavaka 3. i 4. navedenog članka. Na taj način Popis nerazvrstanih cesta nestaje kao dio općeg akta tj. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Belog Manastira („Službeni glasnik Grada Belog Manastira“, broj 2/14) čime se otklanja svaka moguća nezakonitost glede toga.

Nadalje, koristeći priliku usklađenja odredbi važeće Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Belog Manastira („Službeni glasnik Grada Belog Manastira“, broj 2/14) sa stajalištem Visokog upravnog suda Republike Hrvatske izraženim u presudi Poslovni broj: Usoz-61/21-5 od 25. listopada 2021. godine, predlažu se i manje izmjene i dopune iste u cilju poboljšanja primjene i preciznijeg uređenja pitanja za koja se pokazalo da u praksi mogu izazvati određene nedoumice čime će se u primjeni otkloniti mogućnost različitog tumačenja i time otkloniti svaka prilika za stvaranje pravne nesigurnosti u tom području.

Predlaže se proširenje funkcionalne klasifikacije nerazvrstanih cesta na području Grada Belog Manastira uvođenjem poljskih puteva kao nove kategorije s obzirom na činjenicu da poljski putevi čine više od polovine nerazvrstanih cesta na području Grada Belog Manastira, a njihov status nije posebno uređen važećom Odlukom. Nadalje, predlaže se i detaljnije propisivanje postupka upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige kao i uvođenje jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama što je i obveza jedinica lokalne samouprave propisana člankom 107. stavak 3. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 4/23 i 133/23).

Nadalje, koristeći potrebu za navedenim izmjenama, predlaže se i izmjena članka 52. Odluke kojim su propisane novčane kazne, odnosno prilagodba iznosa utvrđenih u kunama u iznose utvrđene u eurima sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 57/22 i 88/22), članak 69. stavak 3., kojim je propisano da se iznos novčanih kazni preračunava iz kune u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK) i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz istoga Zakona nakon čega se dobiveni iznos zaokružuje na nižu deseticu.

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Belog Manastira i do 27. prosinca 2023. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr .

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Belog Manastira koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Belog Manastira bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Belog Manastira možete preuzeti ovdje.

Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću od 2. siječnja 2024. godine možete preuzeti ovdje.

Skip to content