Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira izradio je Nacrt Prijedloga Odluke o dopuni Odluke komunalnoj naknadi kako bi se uskladilo i uredilo postupanje vezano za institut komunalne naknade s promjenama nastalim stupanjem na snagu Zakona o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 32/20). Navedeni Zakon je usvojen po hitnom postupku na prijedlog Vlade Republike Hrvatske uz prihvaćanje amandmana na taj prijedlog kako bi se jedinicama lokalne samouprave omogućilo postupanje u nepovoljnoj ekonomskoj situaciji izazvanoj primjenom mjera za suzbijanje epidemije bolesti COVID-19, odnosno u svim budućim sličnim okolnostima što će za posljedicu imati otežano i/ili onemogućeno poslovanje gospodarskih subjekata, a time posredno i svih ostalih oblika društvenog života o kojima brine i dužna ih je osigurati lokalna samouprava.

Navedenim Zakonom o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu propisana je mogućnost da jedinice lokalne samouprave odlukama svojega predstavničkog tijela u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, o čemu posebnu odluku donosi ministar nadležan za graditeljstvo, oslobodi obveznike plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti djelomično ili u potpunosti dok traju te okolnost, odnosno da
sredstva od naplaćene komunalne naknade može koristiti i za druge namjene, a ne samo one propisane člankom 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu (za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture te za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Grada, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture).

S obzirom na sadašnju situaciju izazvanu epidemiološkim ograničenjima i/ili obustavama rada pojedinih gospodarskih (i drugih) djelatnosti što je posredno ili neposredno pogodilo većinu građana, nedvojbena je potreba usklađenja važeće gradske Odluke o komunalnoj naknadi s ovom, a i svim mogućim budućim kriznim situacijama koje bi imale iste ili slične posljedice po gospodarski i društveni život lokalne zajednice. Naime, predloženom dopunom važeće Odluke o komunalnoj naknadi otvara se mogućnost korištenja neutrošenih sredstava od ubrane komunalne naknade koja preostanu nakon realizacije godišnjih programa održavanja i/ili građenja komunalne infrastrukture iz prethodne proračunske godine za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Grada u tekućoj godini, što je i do sada (prije navedene dopune Zakona o komunalnom gospodarstvu) bilo zakonski omogućeno, ali isto nije bilo predviđeno važećom Odlukom o komunalnoj naknadi budući da u trenutku donošenja iste nitko nije ni u primisli imao mogući crni scenarij kakvom danas svjedočimo te zbog kojega može doći u pitanje financiranje brojnih gradskih projekata koji se odnose na objekte društvene i socijalne infrastrukture, što bi se na ovaj način, odnosno iz sredstava komunalne naknade, barem djelomično ublažilo. Nadalje, predlaže se uvrstiti u važeću Odluku o komunalnoj naknadi, odnosno iskoristiti i na području Grada, zakonsku mogućnost korištenja dijela sredstava od naplaćene komunalne naknade i za druge namjene, poglavito za mjere pomoći djelatnostima (gospodarskim, kulturnim, sportskim i dr.) koje budu najviše pogođene mjerama propisanim od nadležnih tijela u slučaju nastupa posebnih okolnosti kao što je to slučaj i s ovom okolnosti kojoj svi svjedočimo vezano za suzbijanje širenja bolesti COVID-19, te za prevladavanje situacije pada ostalih proračunskih prihoda, prije svega od poreza na dohodak, što je gotovo uvijek posljedica mjera pomoći gospodarstvu koje propisuje Vlada RH u takvom slučaju. S tim u svezi predlaže se mogućnost korištenja do najviše 25% u tom trenutku naplaćene komunalne naknade. Ovlast donošenja konkretne odluke o visini sredstava i namjeni u trenutku nastupa propisanih okolnosti ovim prijedlogom se daje gradonačelniku kao izvršnom tijelu koji je najmjerodavniji donositi jednu takvu ad hoc odluku, ali naravno s obvezom da o istom bez odgode izvijesti Gradsko vijeće po prestanku tih okolnosti.

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi i do 27. svibnja 2020. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr .

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

Nacrt Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi možete preuzeti ovdje.

Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću od 29. svibnja 2020. godine možete preuzeti ovdje.

Skip to content