Trenutno važeća Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Belog Manastira donesena je 2019. godine („Službeni glasnik Grada Belog Manastira“, broj 4/19) i istom su propisane komunalne djelatnosti na području Grada Belog Manastira i organizacijski način obavljanja istih u skladu sa noveliranim Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20). Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Grada Belog Manastira, uključujući i djelatnosti od značaja za Grad Beli Manastir koje se smatraju komunalnim djelatnostima, organizacijski oblici obavljanja komunalnih djelatnosti, način i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti, te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Belog Manastira.

Iako je predmetna Odluka na snazi tek nešto više od godinu dana, tijekom njezine primjene stekle su se određene okolnosti zbog kojih je nužno istu izmijeniti, odnosno dopuniti. Stoga je Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira izradio Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Belog Manastira sukladno novonastalim okolnostima tijekom primjene važeće Odluke.

Naime, iz trenutno važeće Odluke se predlaže brisanje odredbe propisane člankom 3. iste kojom je bila iskorištena mogućnost propisana stavkom 2. članka 36. Zakona o komunalnom gospodarstvu o davanju ovlaštenja predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave da može pobliže odrediti poslove koji se smatraju obavljanjem komunalne djelatnosti na svom području, osim onih propisanih tim Zakonom, pa su tako člankom 3. važeće Odluke kao komunalne djelatnosti od značaja za Grad Beli Manastir određene:

  1.  provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.
  2.  sakupljanje napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe

Ovo određenje navedenih djelatnosti kao komunalnih djelatnosti od značaja za Grad Beli Manastir, iako se u biti radi o zdravstvenim djelatnostima, tj. djelatnostima iz društvenog djelokruga, bilo je prije svega propisano iz razloga iskorištavanja mogućnosti financiranja njihovog obavljanja iz komunalne naknade kao strogo namjenskog prihoda, kao i iz razloga primjene pojednostavljenih procedura odabira osobe koja će obavljati tu djelatnost, odnosno mogućnosti povjeravanja tih djelatnosti kao komunalnih putem ugovora pravnim ili fizičkim osobama po posebnim pravilima. S obzirom da isto više nije slučaj, budući da se i kod povjeravanja komunalnih djelatnosti putem ugovora sada provodi procedura sukladno Zakonu o javnoj nabavi, te s obzirom na činjenicu da je u proceduri dopuna Odluke o komunalnoj naknadi kojom se pod određenim uvjetima, dio sredstava od naplaćene komunalne naknade može koristiti i za druge namjene, resorno upravno tijelo smatra da nema više niti jednog razloga u korist određenja iz članka 3. važeće Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Belog Manastira, tj. određenja djelatnosti koje resorno spadaju u društvene djelatnosti kao komunalnih djelatnosti.

Nadalje, s obzirom na naknadno objavljeno mišljenje Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u suglasnosti s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprave za politiku javne nabave vezano za provedbu postupaka javne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti kojom je jasno dan naputak javnim naručiteljima tj. jedinicama lokalne samouprave da mogu komunalne djelatnosti povjeravati trgovačkim društvima bez provođenja postupaka javne nabave samo i jedino ako budu kumulativno ispunjeni uvjeti iz članka 33. Zakona o javnoj nabavi (tzv. in-house izuzeće).

Članak 33. Zakona o javnoj nabavi propisuje da se isti Zakon ne primjenjuje na ugovore o javnoj nabavi koje javni naručitelj dodjeljuje drugoj pravnoj osobi ako:

  1. nad tom pravnom osobom javni naručitelj samostalno ili zajedno s drugim javnim naručiteljima obavlja kontrolu sličnu onoj koju provodi nad svojim poslovnim jedinicama
  2. pravna osoba pod kontrolom obavlja više od 80 % svojih djelatnosti u izvršavanju zadataka koje joj je povjerio jedan ili više javnih naručitelja koji nad njome provode kontrolu ili koje su joj povjerile druge pravne osobe nad kojima jedan ili više tih javnih naručitelja provode kontrolu, i
  3. nema izravnog udjela privatnog kapitala u pravnoj osobi pod kontrolom, osim sudjelovanja privatnog kapitala koje je obvezno na temelju odredaba posebnog zakona, u skladu s osnivačkim Ugovorima, a koji nema značajke kontroliranja i blokiranja i koji ne vrši odlučujući utjecaj na tu pravnu osobu.

Slijedom navedenog, jedinica lokalne samouprave kao javni naručitelj prije donošenja odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti trgovačkom društvu bez primjene Zakona o javnoj nabavi mora u svakom konkretnom slučaju prethodno provjeriti je li ispunjen uvjet iz članka 33. stavka 1. točke 2. Zakona o javnoj nabavi, odnosno obavlja li trgovačko društvo neku drugu tržišnu djelatnost u postotku jednakom ili višem od 20%.

Budući da trgovačko društvo Stanouprava d.o.o. Beli Manastir obavlja svoju djelatnost u cijelosti kao tržišnu, istom trgovačkom društvu Grad Beli Manastir ne može povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti temeljem odredbi članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Stoga je potrebno izmijeniti trenutno važeću Odluku i u tom dijelu, te s predlaže brisanje odredbi kojima se pružanje usluge parkiranja na uređenim javnim površinama povjerava trgovačkom društvu Stanouprava d.o.o. Beli Manastir i dodjeljivanje te djelatnosti zainteresiranim pravnim ili fizičkim osobama putem koncesije. S obzirom da se na području Grada još nisu stekli uvjeti za pružanje usluge parkiranja na uređenim javnim površinama kao uslužne komunalne djelatnosti propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu što uključuje i održavanje parkirališta, predlaže se da se u prijelaznom razdoblju održavanje postojećih uređenih javnih površina koje se na području Grada Belog Manastira koriste za parkiranje motornih vozila i/ili drugih cestovnih vozila s pripadajućom opremom obavlja u sklopu obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta.

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Belog Manastira i do 27. svibnja 2020. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom putem priloženog obrasca na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr .

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Belog Manastira koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Belog Manastira bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Belog Manastira možete preuzeti ovdje.

Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću od 29. svibnja 2020. godine možete preuzeti ovdje.

Skip to content