Kako bi se osigurao razvoj Grada Belog Manastira u smjeru koncepta pametnog grada, u skladu s preporukama i smjernicama u postojećim strateškim dokumentima vezanim uz razvoj pametnih gradova na međunarodnoj i nacionalnoj razini, u prvom redu kroz inicijativu Europske unije pod nazivom Europsko inovativno partnerstvo za pametne gradove i zajednice (EIP-SCC – European Innovation Partnership on Smart cities and Communities), izrađen je ovaj planski dokument koji je usmjeren je na sljedeća područja:

  1. Digitalna infrastruktura;
  2. Učinkovita, transparentna i pametna gradska uprava;
  3. Pametno upravljanje energijom i komunalnim uslugama;
  4. Obrazovanje;
  5. Gospodarstvo;
  6. Održiva mobilnost.

Dokument predstavlja polaznu točku i daje smjernice odnosno okvir budućeg razvoja Pametnog Grada Belog Manastira na otvoren, fleksibilan i dovoljno jasan način da podrži konkretna projektna rješenja na terenu. U svrhu provedbe mjera i projekata za svako strateško područje izrađivat će se zaseban akcijski plan ili drugi provedbeni dokument koji će sadržavati potrebne informacije u vidu specifičnih tehnoloških rješenja i opsega odnosno obuhvata primjene. Tek na temelju takvih detaljnijih informacija biti će moguće dati procjenu iznosa i izvora financijskih sredstava potrebnih za realizaciju, a što bi u konačnici trebalo biti usklađeno s Proračunom Grada Belog Manastira za svaku godinu provedbe.

Ovaj dokument usmjeren je prvenstveno na primjenu informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) i digitalizaciju te poticanje razvoja koncepta pametnog grada te stoga predstavlja komplementaran dokument ostalim strateškim, planskim i provedbenim dokumentima Grada Belog Manastira kao što su Intervencijski plan Grada Belog Manastira i Općine Darda, Prostorni plan uređenja Grada Belog Manastira, Urbanistički plan uređenja Belog Manastira, Akcijski plan energetski održivog razvoja Grada Belog Manastira – Sustainable Energy Action Plan (SEAP) te Strategija upravljanja imovinom Grada Belog Manastira za razdoblje 2020. – 2026. koja je u proceduri donošenja te predstavlja poveznicu za specijalizirane sektorske planove i programe, od onih koji su u provedbi do onih koje tek treba izraditi.

Nadalje, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta „Pametnih gradova“. Predmet Javnog poziva za sufinanciranje projekta primjene koncepta „Pametnih gradova“ je dodjela sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog sufinanciranja projekata primjene koncepta „pametnih gradova i općina“ kojima se ostvaruje inovativan i učinkovit pristup upravljanja gradom odnosno općinom, te inovativna provedba poslova grada ili općine. Područja na koja se odnosi ovaj Javni poziv: kružno gospodarstvo, održivo gospodarenje energijom, zaštita okoliša, prirode i klimatske promjene, ima za cilj poboljšati sigurnost građana i imovine, upravljanje gradom ili općinom i uslugama; obrazovanje i kvalitetu života građana.

Sukladno točki V. predmetnog Javnog poziva, prijava za sufinanciranje mora sadržavati odgovarajući strateški ili planski dokument razvoja pametnog grada ili općine i dokaz da je isti usvojen od strane podnositelja prijave, odnosno njegovog nadležnog tijela.

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Planskog dokumenta „Beli Manastir Smart City 2020. – 2024.“ i do 27. studenoga 2020. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom putem priloženog obrasca na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr .

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Planskog dokumenta „Beli Manastir Smart City 2020. – 2024.“ koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Planskog dokumenta „Beli Manastir Smart City 2020. – 2024.“ bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

Nacrt Prijedloga Planskog dokumenta „Beli Manastir Smart City 2020. – 2024.“ možete preuzeti ovdje.

Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću od 30. studenoga 2020. godine možete preuzeti ovdje.

Skip to content