Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira izradio je Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu kako bi se uskladilo i uredilo postupanje vezano za institut komunalnog doprinosa s promjenama nastalim stupanjem na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18). Navedeni Zakon je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Sukladno odredbi članka 130. stavak 1. Zakona, jedinice lokalne samouprave su dužne donijeti novu odluku o komunalnom doprinosu u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.

Novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu komunalni doprinos je definiran kao novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području cijele jedinice lokalne samouprave i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine, ako istim Zakonom nije propisano drukčije.

U odnosu na dosadašnji sustav obračuna i postupak utvrđivanja komunalnog doprinosa novi Zakon donosi određene novine kako se to navodi u nastavku.

U prvom redu promijenjen je obveznik komunalnog doprinosa. Prema prijašnjem Zakonu o komunalnom gospodarstvu, koji je stupanjem na snagu novog Zakona, prestao važiti, obveznik plaćanja komunalnog doprinosa bio je vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor. Prema novom Zakonu obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina, odnosno investitor ako je to osoba različita od vlasnika, samo ako je na njega od strane vlasnika prenesena pisanim ugovorom obveza plaćanja komunalnog doprinosa (članak 77. Zakona). Investitor je, prema članku 49. Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj. 153/13 i 20/17), pravna ili fizička osoba u čije ime se gradi građevina.

Druga bitna novina vezana uz novi Zakon o komunalnom gospodarstvu je što rješenje o komunalnom doprinosu više obvezatno ne sadrži prema članku 85. prijašnjeg zakona popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje će jedinice lokalne samouprave izgraditi u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao ni obvezu jedinice lokalne samouprave o razmjernom povratu sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostvareni priliv sredstava. To znači da se briše iz sustava institut razmjernog povrata sredstava uplaćenog komunalnog doprinosa, po rješenju o komunalnom doprinosu, u odnosu na izgrađenost objekta i uređaja komunalne infrastrukture prema Programu i ostvareni priliv sredstava, ukoliko Grad Beli Manastir ne bi izvršio svoju obvezu izgradnje svih objekata po godišnjem Programu u čiju izgradnju su trebala biti uložena sredstva komunalnog doprinosa prema rješenju o komunalnom doprinosu.

Treća bitna novina je što prema Zakonu (članak 78.) Odluka o komunalnom doprinosu ne sadrži više izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos komunalnog doprinosa za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa. Prema važećoj Odluci o komunalnom doprinosu (članak 10.) sredstva za namirenje komunalnog doprinosa koji se ne naplaćuje zbog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa osiguravaju se u Proračunu Grada Belog Manastira. To znači, da prema novom Zakonu nije više potrebno posebno osiguravati nenaplaćena sredstva u slučaju oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu uvodi i novinu u slučaju ako je naknadno izmijenjena građevinska dozvola ili drugi akt za građenje. Prema članku 87. Zakona, u tom slučaju je potrebno izmijeniti izvršno odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu i obračunati komunalni doprinos prema izmijenjenim podacima iz izmijenjenog odobrenja za gradnju i odrediti plaćanje komunalnog doprinosa odnosno povrat razlike komunalnog doprinosa (ako je izmijenjenim rješenjem obračunat manji komunalni doprinos u odnosu na ranije obračunat po osnovnom odobrenju za gradnju), u skladu s odlukom o komunalnom doprinosu temeljem koje je rješenje o komunalnom doprinosu doneseno. U sustavu važeće

Odluke o komunalnom doprinosu i Zakona o komunalnom gospodarstvu koji je prestao važiti, ukoliko je temeljem izmijenjene građevinske dozvole obračunat manji komunalni doprinos nije bilo obveze Grada Belog Manastira za povrat više uplaćenog komunalnog doprinosa.

Isto tako, prema članku 88. Zakona, ako je građevinska dozvola ili drugi akt za građenje naknadno proglašen ništavim ili poništen bez zahtjeva odnosno suglasnosti investitora Grad Beli Manastir će po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa poništiti izvršno odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu i odrediti povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u roku koji ne može biti dulji od dvije godine dana od dana izvršnosti rješenja.

Člankom 89. Zakona uvodi se i jedna potpuno nova institucija u sustavu komunalnog doprinosa, a to je pravo obveznika komunalnog doprinosa da mu se uplaćeni komunalni doprinos uračuna  kao plaćeni dio komunalnog doprinosa za građenje na istom ili drugom zemljištu na području Grada Belog Manastira ako to on zatraži, u slučaju kada mu je građevinska dozvola po kojoj je plaćen komunalni doprinos prestala važiti jer građenje nije započeto ili mu je građevinska dozvola odnosno drugi akt za građenje poništen na njegov zahtjev ili uz njegovu suglasnost.

Novi Zakon u članku 83. stavak 2. zadržava instituciju, iz članka 33. prijašnjeg Zakona, o prebijanju potraživanja obveznika komunalnog doprinosa, odnosno priznavanju njegovog potraživanja prema Gradu Belom Manastiru, s osnova njegovog ulaganja u komunalnu i drugu infrastrukturu koja služi njegovom zemljištu ili građevini u iznos komunalnog doprinosa temeljem sklopljenog Ugovora s Gradom Belim Manastirom. Razlika je jedino u tome što se sada u stvari radi o primjeni odredbe članka 165. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) kojom je propisana mogućnost prebijanja potraživanja obveznika s njegovom obvezom plaćanja komunalnog doprinosa. Razlika je isto tako u tome, što prema navedenom članku 33. prijašnjeg Zakona, mogli su se prebijati samo troškovi ulaganja u izgradnju nerazvrstane ceste kao komunalne infrastrukture, a po novom sustavu  se mogu prebijati troškovi ulaganja u bilo koje objekte komunalne infrastrukture koji su određeni člankom 59. Zakona o komunalnom gospodarstvu kao i ulaganja u drugu infrastrukturu.

Sukladno članku 78. Zakona pripremljen je nacrt nove Odluke o komunalnom doprinosu koja po Zakonu mora sadržavati: zone na području Grada Belog Manastira za plaćanje komunalnog doprinosa, jediničnu vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama, način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa, opće uvjete i razloge za djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

U novi tekst Odluke uglavnom se prenosi tekst postojeće Odluke o komunalnom doprinosu koja prestaje važiti uz određene novine koje se navode u nastavku.

Zone za plaćanje komunalnog doprinosa u Gradu Belom Manastiru i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa u zonama su ostale iste kao i u postojećoj Odluci i temelje se na zonama utvrđenim važećom Odlukom o komunalnoj naknadi koja utvrđuje podjelu područja Grada Belog Manastira na četiri zone, od I. do IV. zone za koje zone su jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa ostale iste. Promjena je samo utoliko što nestaju zone V. i VI. kao i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa utvrđene za te zone, budući da važeća Odluka o komunalnoj naknadi, kako je naprijed već rečeno, područje Grada Belog Manastira dijeli u četiri zone.

Novi tekst Odluke uključuje i pojam ozakonjenja zgrada kao osnove za utvrđivanje komunalnog doprinosa prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ RH br. 86/12, 143/13 i 20/17) što je kao pojam uključeno i u novi Zakon o komunalnom gospodarstvu.

Rok plaćanja komunalnog doprinosa ostao je isti i iznosi 15 (petnaest) dana od dana izvršnosti rješenja, s time da se novom Odlukom pobliže propisuje mogućnost i način obročnog plaćanja komunalnog doprinosa za razliku od postojeće Odluke gdje je odluka o obročnom plaćanju bila ostavljena na diskreciju nadležnom upravnom odjelu.

Člankom 4. stavak 2. i 3. Odluke određeno je da u slučaju kada postoji više suvlasnika zemljišta svaki suvlasnik plaća komunalni doprinos razmjerno svojem suvlasničkom dijelu, odnosno da se u slučaju više investitora kao obveznika doprinosa komunalni doprinos određuje za svakoga u jednakom dijelu, osim ako ugovorom s vlasnikom nije određen neki drugačiji udio investitora u plaćanju komunalnog doprinosa. Time se isključuje kao mogućnost da se više obveznika pojavljuju kao suobveznici u plaćanju komunalnog doprinosa. Naime, prema članku 83. stavak 3. Zakona, rješenje o komunalnom doprinosu ovršava se prema zakonu kojim se uređuje odnos između poreznih obveznika (Opći porezni zakon – „Narodne novine“ RH br. 115/16), a prema tom Zakonu postoji pojam poreznog obveznika i poreznog jamca, pri čemu svaki od njih mora imati svoj identifikacijski broj (članak 12. stavak 1. Odluke), što znači da više istovremenih obveznika ne mogu biti stranke u postupku ovrhe.

Člankom 77. Zakona taksativno su propisane građevine za čiju izgradnju se ne plaća komunalni doprinos, što je isto tako novina u odnosu na prijašnji Zakon. Sukladno tomu,

Odlukom su propisani slučajevi potpunog oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa (članak 19. i 20. Odluke) i to kako Zakonom propisani tako i oni propisani važećom Odlukom, dopunjeni s odredbom da se potpuno oslobađaju plaćanja komunalnog doprinosa trgovačko društvo koje obavlja komunalnu djelatnost u kojem Grad Beli Manastir ima poslovni udjel i ustanova kojoj je Grad Beli Manastir osnivač, u slučaju kada se radi o građevini koja služi obavljanju osnovne djelatnosti trgovačkog društva ili ustanove.

Ispunjenje zakonske obveze donošenjem nove Odluke o komunalnom doprinosu neće imati posljedica za buduće obveznike plaćanja komunalnog doprinosa budući da osnovni parametri koji utječu na visinu komunalnog doprinos (jedinična vrijednost komunalnog doprinosa) ostaju u sadašnjim iznosima.

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu i do 5. prosinca 2018. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu možete preuzeti ovdje.

Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću preuzmite ovdje.

Skip to content