Poslovnik o radu

Temeljem članka 33. i članka 35. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 41., članka 42. stavak 1. točka 4. i članka 100. stavak 1. Statuta Grada Belog Manastira (″Službeni glasnik Grada Belog Manastira″, broj: 1/20), Gradsko vijeće Grada Belog Manastira na 31. sjednici održanoj dana 17. lipnja 2020. godine donijelo je Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira.

Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira.

Skip to content