Poslovnik o radu

Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira – pročišćeni tekst

Temeljem članka 33. i članka 35. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 41., članka 42. stavak 1. točka 4. i članka 100. stavak 1. Statuta Grada Belog Manastira (″Službeni glasnik Grada Belog Manastira″, broj: 1/20), Gradsko vijeće Grada Belog Manastira na 31. sjednici održanoj dana 17. lipnja 2020. godine, donijelo je Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira.

Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira

Temeljem članka 33. i članka 35. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), te članka 42. stavak 1. točka 4. i članka 100. stavak 1. Statuta Grada Belog Manastira (“Službeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj: 1/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Belog Manastira na 38. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2021. godine, donijelo je Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira.

Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira

Temeljem članka 33. i članka 35. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), te članka 42. stavak 1. točka 4. i članka 100. stavak 1. Statuta Grada Belog Manastira (“Službeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj: 1/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Belog Manastira, na 11. sjednici održanoj dana 7. studenoga 2022. godine, donosi

Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira

Temeljem članka 33. i članka 35. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), te članka 42. stavak 1. točka 4. i članka 100. stavak 1. Statuta Grada Belog Manastira (“Službeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj: 1/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Belog Manastira, na 16. sjednici održanoj dana 5. travnja 2023. godine, donosi

Poslovnik o izmjenama i dopuni Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira

Skip to content