Poslovnik o radu

Temeljem članka 58. stavak 1. alineja 4. Statuta Grada Belog Manastira (″Službeni glasnik Grada Belog Manastira″, broj: 4/09, 6/09, 1/13 i 3/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira (″Službeni glasnik Grada Belog Manastira″, broj: 9/17) Odbor za Statut i Poslovnik na 5. sjednici održanoj dana 02. studenoga 2017. godine, utvrdio je pročišćeni tekst Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira.
Pročišćeni tekst Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira obuhvaća Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira (″Službeni glasnik Grada Belog Manastira″, broj: 4/09) koji je stupio na snagu 11. srpnja 2009. godine, te Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira (″Službeni glasnik Grada Belog Manastira″, broj: 9/10) koja je stupila na snagu 30. rujna 2010. godine, te Poslovničku odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira (″Službeni glasnik Grada Belog Manastira″, broj: 2/13) koja je stupila na snagu 06. travnja 2013. godine osim članka 20. koji je stupio na snagu 18. travnja 2013. godine, te Poslovničku odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira (″Službeni glasnik Grada Belog Manastira″, broj: 9/17) koja je stupila na snagu 27. listopada 2017. godine.

Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira.

Skip to content