Nacionalne manjine

Na području Grada Belog Manastira žive pripadnici različitih nacionalnih manjina koje svojim etničkim,jezičnim, kulturnim i vjerskim obilježjima obogaćuju društveni, kulturni i gospodarski život grada. Nacionalne manjine sudjeluju u javnom životu Grada putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te putem udruga koje njeguju jezik, običaje, kulturu i folklor nacionalnih manjina.

tradicijski korzo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine u Gradu Belom Manastiru žive pripadnici 18 nacionalnih manjina od 22 priznate nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, pripadnici nacionalnih manjina čine 40% u ukupnom stanovništvu Grada Belog Manastira.

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina propisao je mogućnost izbora vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u cilju ostvarivanja prava na sudjelovanje pripadnika nacionalnim manjina u javnom životu i zastupanju svojih interesa na lokalnoj i regionalnoj razini. Vijeće nacionalne manjine ima status neprofitne pravne osobe, a stječe ga upisom u Registar vijeća nacionalnih manjina kojeg vodi Središnji državni ured za upravu.

Savjet za nacionalne manjine je autonomno tijelo osnovano na osnovu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Osnovan je s ciljem što učinkovitijeg sudjelovanja nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske, posebice u domeni razmatranja i predlaganja uređivanja i rješavanja pitanja u svezi s ostvarivanjem i zaštitom prava i sloboda nacionalnih manjina.

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina


VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU BELOM MANASTIRU
Predsjednica: Predrag Stojanović
Zamjenica predsjednice : Aleksandra Dvornić
A: Imre Nagya 8, 31300 Beli Manastir
T: +385 31 705 347

Na izborima održanim 31.05.2015. godine za člana Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Belom Manastiru izabrani su:
1. Aleksandra Dvornić
2. Nikola Opačić
3. Aleksandar Belić
4. Predrag Stojanović
5. Mladen Lečić
6. Saša Brnjevarac
7. Aleksandar Momčilović
8. Stevan Ristić
9. Milenko Stanić
10. Dragana Nikolić
11. Svetlana Pešić
12. Ilija Jasnić
13. Jelena Opačić-Matijević
14. Sofija Radojčić
15. Jadranka Radošević

VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE GRADA BELOG MANASTIRA
PÉLMONOSTOR VÁROSI MAGYAR KISEBBSÉGI ÖNKORMANYZAT

Predsjednica: Ana Matijaković
Zamjenik predsjednika : Ružica Joh
A: A.Cesarca 16, 31300 Beli Manastir

Na izborima održanim 31.05.2015. godine za člana Vijeća mađarske nacionalne manjine GradaBelog Manastira izabrani su:
1. Izabela Agh
2. Šandor Juhas
3. Janoš Vajzenbah
4. Šandor Čaplar
5. Tamaš Najbauer
6. Ružica Joh
7. Robert Laslo
8. Janoš Paušković
9. Judita Gerber
10. Šandor Varga
11. Zlata Habi
12. Ana Palagyi
13. Paula Radić
14. Ana Matijaković
15. Franjo Petrov

VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA BELOG MANASTIRA
Predjednik: Duško Kostić
Zamjenik predsjednika: Dejan Bajić
A: Petefi Šandora 26, 31300 Beli Manastir
T: +385 98 868 707

Na izborima održanim 31.05.2015. godine za člana Vijeća romske nacionalne manjine GradaBelog Manastira izabrani su:
1. Duško Kostić
2. Svetomir Kostić
3. Rade Baić
4. Dejan Bajić
5. Željko Bajić
6. Siniša Balog
7. Ljubinko Đurković
8. Igor Bogdan
9. Darko Đurković
10. Emil Bošković
11. Dragan Kamenar
12. Anka Mihajlović
13. Milan Radosavljević
14. Goran Nikolić
15. Jožef Taves