Prostorno planska dokumentacija

Prostorno planska dokumentacija

Za pregled karata potrebno je imati instaliran Autocad viewer koji možete preuzeti ovdje

Prostorni plan uređenja Grada Belog Manastira
  PPUG Beli Manastir Usvojeni plan, 03.07.2006. PDF
Karte Općine
  Korištenje i namjena prostora DWF
  Promet DWF
  Pošta i telekomunikacije DWF
  Plin DWF
  Elektroenergetika DWF
  Vodnogospodarstvo DWF
  Uvjeti korištenja i zaštite prostora DWF
  Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite DWF
Karte naselja
  Beli Manastir DWF
  Branjin Vrh DWF
  Šećerana DWF
  Šumarina DWF
  Naselje povremenog stanovanja – Brdo DWF
  Farma Mala Karašica i groblje DWF
  Groblje Adica DWF
Urbanistički plan uređenja Belog Manastira
2. IID UPU BM pročišćeni tekst PDF
  Urbanistički plan uređenja Belog Manastira PDF
1. Korištenje i namjena površina DWF
2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža  
  a. Promet DWF
  b. Pošta i telekomunikacije DWF
  c. Plinoopskrba DWF
  d. Elektroenergetika DWF
  e. Vodoopskrba DWF
  f. Odvodnja otpadnih voda DWF
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina  
  a. Uvjeti korištenja i područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite DWF
  b. Oblici korištenja DWF
4 Način i uvjeti gradnje  
Urbanistički plan uređenja Šećerane
  Urbanistički plan uređenja Šećerane PDF
  Korištenje i namjena površina DWF
Skip to content