Prostorno planska dokumentacija

Za pregled karata potrebno je imati instaliran Autocad viewer koji možete preuzeti ovdje Prostorni plan uređenja Grada Belog Manastira PPUG Beli Manastir Usvojeni plan, 03.07.2006. PDF Karte Općine Korištenje i namjena prostora DWF Promet DWF Pošta i telekomunikacije...

JAVNOST RADA

JAVNOST RADA Rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan osim u slučajevima predviđenim Poslovnikom, kada je javnost isključena. Javnost rada navedenih gradskih tijela osigurava se: – javnim održavanjem sjednica, – izvješćivanjem o radu putem...

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA Korisnik ostvaruje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Grad Beli Manastir podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Usmeni zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti...
Skip to content