Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (ʺNarodne novineʺ, broj: 25/13 i 85/15), Grad Beli Manastir osigurava i omogućuje pravo na pristup informacijama:
1) objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili u javnom glasilu i Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske, radi informiranja javnosti,
2) davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
– neposrednim davanjem informacije,
– davanjem informacije pisanim putem,
– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
– dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Grad Beli Manastir ograničit će pristup informacijama u slučajevima predviđenim člankom 15. Zakona o pravu na pristup informacijama.

U svrhu osiguranja metodologije za provedbu procjene i samoprocjene provedbe ZPPI i razine usuglašenosti postupanja tijela javne vlasti sa zakonom, kao i u svrhu upravljanja kvalitetom u području osiguravanja transparentnosti i otvorenosti tijela javne vlasti, Povjerenik za informiranje izradio je Upitnik za samoprocjenu. Ispunjeni upitnik za Grad Beli Manastir od 4. kolovoza 2023. godine, možete preuzeti ovdje.

OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA

A) OPĆI AKTI I ODLUKE
B) NACRTI OPĆIH AKATA
C) GODIŠNJI PLANOVI, PROGRAMI, STRATEGIJE, UPUTE, IZVJEŠTAJI O RADU, FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I DRUGI DOKUMENTI
D) PODACI O IZVORU FINANCIRANJA, PRORAČUN I IZVRŠENJE PRORAČUNA
E) INFORMACIJE O DODIJELJENIM POTPORAMA, BESPOVRATNIM SREDSTVIMA ILI DONACIJAMA
F) INFORMACIJE O UNUTARNJEM USTROJSTVU
G) ZAPISNICI I ZAKLJUČCI SA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA, TE INFORMACIJE O RADU RADNIH TIJELA IZ NJIHOVE NADLEŽNOSTI
H) INFORMACIJE O POSTUPCIMA JAVNE NABAVE I DOKUMENTACIJI ZA NADMETANJE TE INFORMACIJE O IZVRŠAVANJU UGOVORA
I) OBAVIJESTI O RASPISANIM NATJEČAJIMA TE NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA
J) INFORMACIJE O REGISTRIMA I BAZAMA PODATAKA I NAČINU PRISTUPA  

A) OPĆI AKTI I ODLUKE

AKTI GRADSKOG VIJEĆA i GRADONAČELNIKA GRADA BELOG MANASTIRA objavljuju se u Službenim glasnicima Grada Belog Manastira nakon svake održane sjednice Gradskog vijeća.

Izvješća sa sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljuju se na internet stranici Grada Belog Manastira s napomenom u kojem broju Službenog glasnika se nalaze akti usvojeni na istoj sjednici.

PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA

VAŽNIJI AKTI:

Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Belog Manastira

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Belog Manastira

Plan gospodarenja otpadom Grada Belog Manastira za razdoblje 2017.-2022. godine

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Belog Manastira

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Belog Manastira

POSLOVNIK O RADU GRADSKOG VIJEĆA GRADA BELOG MANASTIRA

STATUT GRADA BELOG MANASTIRA

ODLUKA O USTROJSTVU GRADSKE UPRAVE GRADA BELOG MANASTIRA

ODLUKA O VISINI POREZNIH STOPA POREZA NA DOHODAK GRADA BELOG MANASTIRA

ODLUKA O GRADSKIM POREZIMA GRADA BELOG MANASTIRA

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O DAVANJU GRADSKIH STANOVA U NAJAM

ODLUKA O DAVANJU GRADSKIH STANOVA U NAJAM

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI

ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA I NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE DIVLJIM ŽIVOTINJAMA

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Belog Manastira

ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU GRADA BELOG MANASTIRA

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

Odluka o autotaksi prijevozu

ODLUKA O IZDAVANJU SLUŽBENOG GLASILA GRADA BELOG MANASTIRA

ODLUKA O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOGA PROSTORA

ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

ODLUKA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA I MJERAMA ZA UKLANJANJE ODBAČENOG OTPADA

ZAKLJUČAK O DONOŠENJU AKCIJSKOG PLANA ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA BELOG MANASTIRA – SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN (SEAP)

Program demografskih mjera

Odluka o socijalnoj skrbi

Odluka o osnivanju javne ustanove Javna profesionalna vatrogasna postrojba Baranja

Pravilnik o stipendiranju studenata

Pravilnik o stipendiranju učenika

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Belog Manastira

Pravilnik o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Belog Manastira

Odluka o određivanju naziva parkova na području Grada Belog Manastira

B) NACRTI OPĆIH AKATA

Nacrti općih akata kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Belog Manastira iz djelokruga Grada Belog Manastira objavit će se na internet stranici Grada Belog Manastira u svrhu javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, u pravilu u trajanju od 30 dana, uz objavu razloga za donošenje i ciljeva koji se žele postići. Prihvaćene i neprihvaćene primjedbe i prijedlozi objavit će se na internet stranici Grada Belog Manastira u sklopu izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

C) GODIŠNJI PLANOVI, PROGRAMI, STRATEGIJE, UPUTE, IZVJEŠTAJI O RADU, FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I DRUGI DOKUMENTI

I. IZMJENE I DOPUNE PROVEDBENOG PROGRAMA GRADA BELOG MANASTIRA ZA RAZDOBLJE 2021. –  2025. GODINE

PROVEDBENI PROGRAM GRADA BELOG MANASTIRA ZA RAZDOBLJE 2021.-2025. GODINE

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Belog Manastira za razdoblje 2021. – 2025. godine za 2023. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Belog Manastira za razdoblje 2021. – 2025. godine za 2022. godinu

Zaključak o donošenju Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Belog Manastira (Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP)

Odluka o upravljanju i korištenju prostora Kuće Baranjskog kulena

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj: 25/13, 85/15 i 69/22) za 2023. godinu – PDF format, CSV format

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj: 25/13, 85/15 i 69/22) za 2022. godinu – PDF format, CSV format

Odluka o izmjeni Odluke o određivanju lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja za Grad Beli Manastir

Odluka o određivanju lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja za Grad Beli Manastir

Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Grada Belog Manastira za razdoblje od 2022.-2024. godine

Program javnih potreba u kulturi za 2024. godinu

Program javnih potreba u sportu za 2024. godinu

Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Beli Manastir u 2024. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu

Plan utroška sredstava od prodaje kuća ili stanova u državnom vlasništvu na području Grada Belog Manastira za 2024. godinu

Godišnji plan davanja koncesija na području Grada Belog Manastira za 2024. godinu

Godišnji plan upravljanja imovinom Grada Belog Manastira za 2024. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu za područje Grada Belog Manastira

Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2024. godinu

Program rada Gradskog vijeća

Program rada Savjeta mladih Grada Belog Manastira za 2024. godinu

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Beli Manastir u 2024. godini

Plan zimske službe na nerazvrstanim prometnicama Grada Belog Manastira za 2023/24. godinu

Planski dokument “Beli Manastir Smart City 2020. – 2024.”

Odluka o izradi Strategije upravljanja imovinom Grada Belog Manastira za razdoblje od 2020. do 2026. godine

Program potpora poljoprivredi na području Grada Belog Manastira za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Arhiva

D) PODACI O IZVORU FINANCIRANJA, PRORAČUN I IZVRŠENJE PRORAČUNA

 

OSTALI AKTI

E) INFORMACIJE O DODIJELJENIM POTPORAMA, BESPOVRATNIM SREDSTVIMA ILI DONACIJAMA

F) INFORMACIJE O UNUTARNJEM USTROJSTVU

Gradsku upravu Grada Belog Manastira čine tri upravna tijela Grada Belog Manastira:

1. Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove

2. Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti

3. Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća .

U okviru Upravnog odjela za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove djeluju dva pododjela:

– Pododjel za upravne i imovinsko-pravne poslove.

– Pododjel za nominiranje i upravljanje projektima.

U okviru Upravnog odjela za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti djeluju dva pododjela:

– Pododjel za društvene djelatnosti

– Pododjel za proračun i financije

G) ZAPISNICI I ZAKLJUČCI SA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA, TE INFORMACIJE O RADU RADNIH TIJELA IZ NJIHOVE NADLEŽNOSTI
Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća

I) OBAVIJESTI O RASPISANIM NATJEČAJIMA TE NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA LINK NA ADRESU NATJEČAJA

J) INFORMACIJE O REGISTRIMA I BAZAMA PODATAKA I NAČINU PRISTUPA

U izradi    

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Grad Beli Manastir podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Usmeni zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti službeniku za informiranje u Gradskoj upravi Grada Belog Manastira u sobi 230 ili putem telefona na broj: 710-214.

Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti na adresu: Grad Beli Manastir, Kralja Tomislava 53, Beli Manastir ili na e-mail adresu: pristupinfo@beli-manastir.hr.

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.
Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište Grada Belog Manastira, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe.
U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim gore navedenih podataka navesti i:
1. informacije koje želi ponovno upotrijebiti,
2. način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija,
3. svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha).
Pisani zahtjevi za pravo na pristup informacijama i za ponovnu uporabu informacija mogu se podnijeti na priloženim obrascima.
A) OBRASCI
B) SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
C) VISINA NAKNADE ZA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA
D) NAJČEŠĆE TRAŽENE INFORMACIJE
E) OSTALE INFORMACIJE

 

A) OBRASCI
Zahtjev za pristup informacijama 
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

B) SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama za Grad Beli Manastir (službenik za informiranje) je Petar Tokić, telefon: 710-214, e-mail: pristupinfo@beli-manastir.hr .

Odluka o imenovanju službenika za informiranje u Gradu Belom Manastiru

C) VISINA NAKNADE ZA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Na pristup informacijama ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.
Na pristup informacijama korisnik plaća Gradu Belom Manastiru naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije.
Visina naknade i način naplate naknade iz stavka 2. ovog članka određuje se sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, broj: 12/14), koje je propisao Povjerenik za informiranje.
Grad Beli Manastir dostavit će korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati.
Grad Beli Manastir zatražit će od korisnika da unaprijed položi na račun Grada Belog Manastira očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troškova dostave u roku od osam dana od primitka obavijesti o traženoj uplati, ukoliko iznos prelazi 150,00 kuna. U slučaju da korisnik prava na pristup informaciji u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na pristup informaciji odustao od zahtjeva.
Iz razloga učinkovitosti i ekonomičnosti te ostvarivanja razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa, Grad Beli Manastir neće korisniku prava na informaciju zaračunati troškove koji nastaju pružanjem i dostavom informacije ukoliko isti ne prelaze iznos od 50,00 kuna.

D) NAJČEŠĆE TRAŽENE INFORMACIJE
U izradi

E) OSTALE INFORMACIJE

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu.

 

JAVNOST RADA

Rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan osim u slučajevima predviđenim Poslovnikom, kada je javnost isključena.
Javnost rada navedenih gradskih tijela osigurava se:
– javnim održavanjem sjednica,
– izvješćivanjem o radu putem medija,
– objavljivanjem općih akata i drugih dokumenata na način propisan ovim Statutom.
Gradsko vijeće svojom odlukom određuje koji se podaci, iz rada i nadležnosti Vijeća, gradonačelnika i upravnih odjela, ne mogu objavljivati jer predstavljaju tajnu, te način njihovog čuvanja.
Svaki građanin može biti nazočan sjednici Vijeća i radnih tijela Vijeća ne ometajući njihov rad, osim u slučajevima predviđenim Poslovnikom, kada je javnost isključena.
U svrhu praćenja rada Vijeća i što kvalitetnijeg izvješćivanja javnosti sredstvima javnog informiranja osiguravaju se odgovarajući materijali u službi zaduženoj za rad Gradskog vijeća.
Radi što potpunijeg i točnijeg izvješćivanja javnosti o rezultatima rada Vijeća i radnih tijela Vijeća može se dati službeno priopćenje za sredstva javnog informiranja.
Odluke i drugi opći akti Gradskog vijeća objavljuju se u “Službenom glasniku Grada Belog Manastira”.
Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni dokumenti i materijali Vijeća koji su u skladu sa posebnim propisima označeni kao tajna.

Gradsko vijeće Grada Belog Manastira održava sjednice najmanje jednom u tri mjeseca, a pozive i izvješća s tih sjednica možete naći ovdje.
Službeno vrijeme određeno za primanje građana na razgovor s gradonačelnikom Grada Belog Manastira obavlja se uz prethodni dogovor s administrativnom tajnicom gradonačelnika na broj 710-200. Gradonačelnik je na usluzi građanima ovisno o drugim obvezama vezanim za obavljanje dužnosti gradonačelnika Grada Belog Manastira.
Građanima su na raspolaganju i zamjenici gradonačelnika, kojima se mogu obratiti u prostorijama Gradske uprave Grada Belog Manastira.

Radno vrijeme Gradske uprave Grada Belog Manastira je od ponedjeljka do petka od 7,00 do 15,00 sati.
Adresa: Grad Beli Manastir, Kralja Tomislava 53, Beli Manastir
Telefon: 031/710-200
Fax: 031/710-222

Prostorno planska dokumentacija

Za pregled karata potrebno je imati instaliran Autocad viewer koji možete preuzeti ovdje

Prostorni plan uređenja Grada Belog Manastira
Pročišćeni tekst odredbi za provođenje PPUG BM (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj 5/21) PDF
3. izmjene i dopune PPUG Beli Manastir PDF
PPUG Beli Manastir Usvojeni plan, 03.07.2006. PDF
Kartografski prikazi
Obuhvat izmjena i dopuna PDF
Korištenje i namjena prostora PDF
Promet PDF
Pošta i telekomunikacije PDF
Plin PDF
Elektroenergetika PDF
Vodnogospodarstvo PDF
Uvjeti korištenja i zaštite prostora PDF
Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite PDF
Beli Manastir PDF
Branjin Vrh PDF
Šećerana PDF
Šumarina PDF
Naselje povremenog stanovanja – Brdo PDF
Farma Mala Karašica i groblje PDF
Groblje Adica PDF
Urbanistički plan uređenja Belog Manastira
Pročišćeni tekst 2. IID UPU BM PDF
2. Izmjena i dopuna UPU Beli Manastir PDF
Urbanistički plan uređenja Belog Manastira PDF
0. Obuhvat izmjena i dopuna PDF
1. Korištenje i namjena površina PDF
2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža
a. Promet PDF
b. Pošta i telekomunikacije PDF
c. Plinoopskrba PDF
d. Elektroenergetika PDF
e. Vodoopskrba PDF
f. Odvodnja otpadnih voda PDF
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
a. Uvjeti korištenja i područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite PDF
b. Oblici korištenja PDF
4 Način i uvjeti gradnje PDF
Urbanistički plan uređenja Šećerane
Urbanistički plan uređenja Šećerane PDF
Korištenje i namjena površina DWF
Prostorni planovi u izradi

05.02.2024. – Izvješće s javne rasprave  3. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Belog Manastira

05.02.2024. – Izvješće s javne rasprave 4. Izmjena i dopuna  Prostornog plana uređenja Grada Belog Manastira

18.12.2023 – Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Javnog groblja Beli Manastir

30.11.2023. – Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu 3. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Belog Manastira

28.11.2023. – Prijedlog 3. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Belog Manastira

27.11.2023. – Prijedlog 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belog Manastira

28.11.2023. – Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belog Manastira

27.09.2023. – Odluka o izradi 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belog Manastira

27.09.2023. – Odluka o izradi 3. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Belog Manastira

28.08.2023. – Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belog Manastira

28.08.2023. – Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš 3. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Belog Manastira

20.02.2023. – Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belog Manastira

17.08.2020. – Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belog Manastira

02.06.2020. – Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belog Manastira

16.09.2020. – Odluka o izradi 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belog Manastira

28.10.2020. – Odluka o izradi 2. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenje Belog Manastira

13.11.2020. – Obavijest za javnost o početku izrade izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Belog Manastira

22.12.2020. – Prijedlog 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belog Manastira

08.04.2021. – Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Belog Manastira

26.01.2023. – Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 3. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Belog Manastira

 

Popis donacije i sponzorstava
POZIV ZA PREDLAGANJE PROJEKATA I AKTIVNOSTI RADI SUFINANCIRANJA IZ PRORAČUNA GRADA TIJEKOM RAZDOBLJA 2015 - 2017
Plan razvoja Grada Belog Manastira

Stupanjem na snagu Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj: 123/17) dana 12. prosinca 2017. godine promijenjen je terminološki i metodološki okvir donošenja i provedbe višegodišnjih planskih dokumenata kojima se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za urbana područja i zbog toga je Gradsko vijeće Grada Belog Manastira na 11. sjednici održanoj dana 18. svibnja 2018. godine donijelo Odluku o prestanku izrade Strategije razvoja Grada Belog Manastira za razdoblje od 2016. do 2020. godine, a nakon toga i Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Belog Manastira za razdoblje od 2018. do 2028. godine.

PARTNERSKO VIJEĆE

Gradonačelnik Grada Belog Manastira donio je Odluku o osnivanju i imenovanju članova i zamjenika članova Partnerskog vijeća za izradu i praćenje Plana razvoja Grada Belog Manastira za razdoblje od 2018. godine do 2028. godine. Članove i zamjenika članova Partnerskog vijeća, kao i samu Odluku možete preuzeti ovdje.

 

Skip to content