GOSPODARENJE OTPADOM

Zakonska osnova

  1. NN Zakon o održivom gospodarenju otpadom ( NN 94/2013  , NN 73/2017  )
  2. Uredbu o održivom gospodarenju otpadom ( NN 50/2017 )

 

Javna usluga prikupljanja biorazgradivog i komunalnog otpada

  1. Odluka o pružanju načina usluge ( preuzeti ovdje)
  2. Cjenik usluge ( preuzeti ovdje)
  3. Baranjska čistoća
  4. Kalendar
  5. Edukativne akcije

Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada

  1. Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
  2. Obrazac prijave lokacije nepropisno odloženog otpada

Lokacije reciklažnih dvorišta

RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Lokacija reciklažnog dvorišta

Lokacije spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona

Lokacije spremnika za odvojeno prikupljanje metala

Lokacije spremnika za odvojeno prikupljanje plastike

Lokacije spremnika za odvojeno prikupljanje stakla

Lokacije spremnika za odvojeno prikupljanje tekstila