Dana 31. ožujka 2021. godine održana je 38. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 13,00 sati u velikoj vijećnici u Belom Manastiru, zgradi P+8, Imre Nagya 2, na I. katu.

Gradsko vijeće usvojilo je Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira, kao i Odluku o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2020. godinu, Odluku o otpisu potraživanja za 2020. godinu, Odluku o rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara za 2020. godinu i Odluku o otpisu potraživanja za namjenska sredstva za sanaciju odlagališta otpada u Belom Manastiru.

Pored navedenog, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o prvim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu, Odluku o utvrđivanju naknade za rad članovima Gradskog vijeća Grada Belog Manastira i njegovih radnih tijela, Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.

U cilju pomoći poslodavcima u području gospodarstva i obrtništva na području Grada Belog Manastira kojima je uslijed posebnih okolnosti uvjetovanih epidemijom koronavirusa (COVID- 19) narušena gospodarska aktivnost i likvidnost poslovanja Gradsko vijeće donijelo je Program dodjele bespovratnih sredstava poduzetništvu i obrtništvu kao pomoć gospodarstvu na području Grada Belog Manastira u ublažavanju posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19) za 2021. godinu.

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o dopuni Odluke o davanju gradskih stanova u najam, kao i Odluku o dopunama Odluke o korištenju poslovnih prostora PEER centra i Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira. Usvojena je Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi i Odluka o određivanju naziva parkova na području Grada Belog Manastira, kao i Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu.

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Belog Manastira kojom je za dan provedbe izbora određen 16. svibnja 2021. godine.

Nadalje, Gradsko vijeće dalo je suglasnost na Odluku Školskog odbora Umjetničke škole Beli Manastir o iznosu participacije u školskoj godini 2021./2022.

Gradsko vijeće razmotrilo je i usvojilo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira, Izvješće o izvršenju Programa održavanje komunalne infrastrukture za područje Grada Belog Manastira, Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Beli Manastir i Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Belog Manastira, a sva za prošlu godinu, kao i izvješća gradonačelnika Grada Belog Manastira o utrošku tekuće proračunske pričuve za siječanj i veljaču 2021. godine.

Navedeni akti doneseni na 38. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 5/21, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content