Dana 28. siječnja 2022. godine održana je 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 14,00 sati u velikoj vijećnici u Belom Manastiru, zgradi P+8, Imre Nagya 2, na I. katu.

Na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira, Gradsko vijeće razmotrilo je i usvojilo stanje sigurnosti na području Grada Belog Manastira za vremensko razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2021. godine i 1. listopada do 31. prosinca 2021. godine, te je donijelo Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Gradskog vijeća Grada Belog Manastira i njegovih radnih tijela, Odluku o zaduživanju Grada Belog Manastira, Odluku o dodjeli sredstava Proračuna Grada Belog Manastira političkim strankama i Odluku o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora u postupcima nabave sukladno Planu nabave Grada Belog Manastira za 2022. godinu.

Na istoj sjednici Gradsko vijeće je donijelo Zaključak o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Beli Manastir u 2022. godini, Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Beli Manastir u 2021. godini, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića “Cvrčak” Beli Manastir i Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira za 2021. godinu.

Pored navedenog, Gradsko vijeće razmotrilo je i usvojilo Izvješće o provjeri formalnih uvjeta kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira i izvršilo izbor 7 članova i 7 zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira s Popisa važećih kandidatura.

Nadalje, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Belog Manastira, te je na istoj sjednici razmotrilo i usvojilo Izvješće o radu gradonačelnika Grada Belog Manastira za razdoblje 01.07.- 31.12.2021. godine i Izvješće gradonačelnika Grada Belog Manastira o utrošku tekuće proračunske pričuve za studeni i prosinac 2021. godine.

Navedeni akti doneseni na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 2/22, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content