Dana 20. lipnja 2022. godine održana je 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 15,00 sati u velikoj vijećnici u Belom Manastiru, zgradi P+8, Imre Nagya 2, na I. katu.

Na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira, Gradsko vijeće razmotrilo je i usvojilo Odluku o drugim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu, Odluku o otpisu potraživanja s osnove najamnine za stanove u vlasništvu Grada Belog Manastira kao i Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Belog Manastira.

Na istoj sjednici Gradsko vijeće je donijelo Odluku o korištenju prostora Srpskog kulturnog centra u Belom Manastiru, odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini označenoj kao k.č.br. 1111 u k.o. Beli Manastir i na nekretninama označenim kao k.č.br. 548/2, 548/3 i 548/4 u k.o. Beli Manastir, kao i Odluku o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika u vezi s obnašanjem dužnosti, te Odluku o dodjeli pojedinačne državne potpore za trgovačko društvo “Baranjska čistoća” d.o.o. Beli Manastir.

Gradsko vijeće imenovalo je Odbor za branitelje Domovinskog rata.

Pored navedenog, Gradsko vijeće razmotrilo je i usvojilo Izvješća gradonačelnika Grada Belog Manastira o utrošku tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 01.01. do 31.03.2022. godine, kao i Izvješća o obavljanju određenih poslova kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara na području Grada Belog Manastira Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Branjin Vrh i Izvješće trgovačkog društva Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir o naplaćenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj u razdoblju srpanj – prosinac 2021. godine. Osim toga, Gradsko vijeće je razmotrilo i usvojilo izvješća o radu i financijskom poslovanju u 2021. godini: Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira, Centra za kulturu Grada Belog Manastira, Dječjeg vrtića “Cvrčak” Beli Manastir, Gradske knjižnice Beli Manastir, Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira, Umjetničke škole Beli Manastir i Zajednice športskih udruga Grada Belog Manastira.

Navedeni akti doneseni na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 7/22, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content