Dana 22. veljače 2021. godine održana je 37. sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira s početkom u 13,00 sati u velikoj vijećnici u Belom Manastiru, zgradi P+8, Imre Nagya 2, na I. katu.

Gradsko vijeće usvojilo je Odluku o dopuni Odluke o hitnim mjerama potpore stanovništvu i pravnim subjektima na području Grada Belog Manastira, Odluku o donošenju 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belog Manastira i Odluku o dodjeli sredstava Proračuna Grada Belog Manastira političkim strankama.

Gradsko vijeće donijelo je Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Belog Manastira kako bi se odredbe Statuta Grada Belog Manastira u propisanom roku uskladile s izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Nadalje, Gradsko vijeće dalo je suglasnost na sklapanje ugovora u postupcima nabave sukladno Planu nabave Grada Belog Manastira za 2021. godinu, kao i prethodnu suglasnost na Prijedlog Statuta Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Beli Manastir.

Gradsko vijeće razmotrilo je i usvojilo obavijesti o stanju sigurnosti na području Grada Belog Manastira za vremensko razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2020. godine i od 1. listopada do 31. prosinca 2020. godine Policijske postaje Beli Manastir, Izvješće o radu gradonačelnika Grada Belog Manastira za razdoblje 1.7.- 31.12.2020. godine, Izvješće gradonačelnika Grada Belog Manastira o utrošku tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 1.12.2020. godine do 31.12.2020. godine, kao i svoje Izvješće o radu za prethodnu godinu.

Navedeni akti doneseni na 37. sjednici Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljeni su u ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ, broj: 3/21, koji je objavljen na internet stranici Grada Belog Manastira.

Skip to content