Temeljem Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju projekata i programa udruga za 2020. godinu (KLASA: 230-01/20-01/02, URBROJ: 2100/01-01-03-20-1, od 13. siječnja 2020. godine), Gradonačelnik Grada Belog Manastira raspisuje:

Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga
iz područja kulture, socijalne zaštite i razvoja gospodarskih djelatnosti

 

I.

(1) Grad Beli Manastir (dalje: Grad) poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području kulture, socijalne zaštite i gospodarskih djelatnosti da se prijave na financijsku podršku projektima/programima koji doprinose razvoju kulture, socijalne zaštite i razvoja gospodarskih djelatnosti.

(2) Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt i/ili program za sljedeća prioritetna područja:

 1. Prioritetno područje 1 – Kultura
 2. Prioritetno područje 2 – Socijalna zaštita
 3. Prioritetno područje 3 – Razvoj gospodarskih djelatnosti

(3) Udruge mogu prijaviti projekt/programi koji doprinosi razvoju prioritetnih područja za sljedeće aktivnosti:

 1. Za Prioritetno područje 1 – Kultura:

–          njegovanje kulturne tradicije i običaja hrvatskog naroda i svih nacionalnih manjina koje žive na području Grada Belog Manastira,

–          kulturna suradnja sa drugim gradovima u RH i međunarodna kulturna suradnja,

–          sudjelovanje na kulturnim manifestacijama u Gradu tijekom godine,

–          aktivnosti i manifestacije od lokalnog značaja na području kulture koje potiču i promiču kulturu,

–          izdavačka djelatnost,

–          poticanje glazbenog i dramskog stvaralaštva,

–          izložbe i slične manifestacije koje pridonose razvoju i promicanju kulturnog života u Gradu.

2)      Za Prioritetno područje 2 – Socijalna zaštita:

–          rad sa djecom i rada sa djecom sa posebnim potrebama,

–          rad sa socijalno ugroženim i marginaliziranim skupinama,

–          aktivnosti umirovljenika sa ciljem boljeg uključivanja u zajednicu,

–          aktivnosti braniteljske populacije i stradalnika domovinskog rata,

–          pomoći starijim i nemoćnim osobama,

–          rad sa zdravstveno ugroženim osobama,

–          ostale aktivnosti iz područja humanitarnog rada.

 

3)      Za Prioritetno područje 3 – Razvoj gospodarskih djelatnosti

– promicanje rezultata rada strukovnih udruga koje se bave aktivnostima vezanim za gospodarstvo, poljoprivredu, zaštitu životinja te očuvanje okoliša

II.

(1) Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 470.000,00 kuna.

 1. Za Prioritetno područje 1 – Kultura: 260.000,00 kuna,
 2. Za Prioritetno područje 2 – Socijalna zaštita: 180.000,00 kuna,
 3. Za Prioritetno područje 3 – Razvoj gospodarskih djelatnosti: 30.000,00 kuna.

 

(2) Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu i/ili programu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu i/ili programu je 75.000,00 kuna, osim za Prioritetno područje 3 gdje je najveći iznos po pojedinom projektu i/ili programu 15.000,00 kuna.

III.

Natječaj je otvoren od 14. 01. 2020. do 14. 02. 2020. godine.

IV.

Svaka udruga može prijaviti više projekata i/ili programa u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci, ne dulje od 31. prosinca 2020. godine.

V.

Prijavu projekta i programa na Natječaj može podnijeti udruga:

 1. koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave natječaja,
 2. koja je programski usmjerena na rad u području kulture, socijalne zaštite ili razvoja gospodarstva što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge,
 3. koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
 4. koja je uredno ispunila sve prethodne ugovorne obveze prema Gradu Belom Manastiru,
 5. koja dostavi potvrdu nadležnog suda da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak – ne stariju od 30 dana od dana prijave na natječaj,
 6. koja dostavi potvrdu nadležne porezne upravo o plaćenim doprinosima, porezima i drugim davanjima prema državnom proračunu ili proračunu JLPS-a – ne stariju od 30 dana od dana prijave na natječaj,

VI.

Neće se razmatrati prijave prijavitelja čiji su projekti/programi financirani u 2019. godini, ako nisu, zaključno s 31. siječnja 2020. godine,  dostavili valjane opisne i financijske izvještaje o provedbi projekta/programa.

 

VII.

(1) Prijedlozi projekata i/ili programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim Grada Belog Manastira (www.beli-manastir.hr)

(2) Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

Grad Beli Manastir

Kralja Tomislava 53, 31300 Beli Manastir

„Ne otvaraj – Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga“
Prioritetno područje ____

(3) Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz područja kulture, socijalne zaštite i gospodarskih djelatnosti.

(4) Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja.

OBRASCI:

 1. A5 Upute za upravitelje 2020
 2. B1 Obrazac opisa programa ili projekta 2020
 3. B2 Obrazac proračuna 2020
 4. B3 Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 5. B9 Obrazac za procjenu kvalitete prijave 2020
 6. B10 Ugovor o financiranju 2020
 7. C2 Obrazac opisnog izvještaja projekta 2020
 8. C3 Obrazac financijskog izvještaja projekta 2020
 9. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu 2020“

 

Skip to content