Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Belog Manastira, KLASA: 320-01/22-01/01, URBROJ: 2158-2-01-01-22-1 od 20. travnja 2022. godine, Gradsko vijeće Grada Belog Manastira na 8. sjednici održanoj dana 20. travnja 2022. godine objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Belog Manastira.

Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Natječaja  s popisom katastarskih čestica/PTC s popisom čestica koje čine tu PTC, sa kulturama, površinama i početnim zakupninama nalaze se u Tablici 1. (zakup) i 2. (ostale namjene) ovog javnog natječaja. Svi potencijalni podnositelji trebaju obratiti pozornost na oznaku PTC koja se nalazi u tablici s popisom čestica za natječaj. PTC označava proizvodno tehnološku cjelinu – dio katastarske čestice, jednu katastarsku česticu ili skup dijelova ili skup katastarskih čestica neposredno povezanih u jednu cjelinu radi racionalnije proizvodnje

Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Beli Manastir predviđene za zakup daju se u zakup javnim natječajem na rok od dvadeset pet (25) godina, s mogućnošću produljenja, a predviđene za ostale namjene daju se u zakup javnim natječajem na rok do pet (5) godina, s mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu ili do privođenja toga zemljišta namjeni utvrđenoj prostornim planom.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, ne otvaraj“ na adresu Grada Belog Manastira, Kralja Tomislava 53, 31300 Beli Manastir, u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici  Grada Belog Manastira.

Prilozi :

Odluka o raspisivanju javng natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Tekst javnog natječaja

Popis katastarskih čestica za natječaj

Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Tablica 1.

Tablica 2.

Obrazac 1.

Obrazac 2.

Obrazac 3.

Obrazac 4.

Zahtjev za izdavanjem potvrde o podmnirenju svih obveza s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta

Gospodarski program

Skip to content