Gradonačelnik Grada Belog Manastira raspisao je Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini.

U okviru javnog poziva financirat će se audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije od interesa za Grad Beli Manastir.

Pravo podnošenja prijava imaju nakladnici koji obavljaju djelatnost elektroničkog medija i ispunjavaju uvjete sukladno Javnom pozivu.

Predmet Javnog poziva, uvjeti za prijavu, kriteriji prijave financijskih sredstava, sadržaj, način i rok prijave te druge pojedinosti bitne za prijavu i provedbu Javnog poziva nalaze se u Javnom pozivu za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini.

Prijedlozi programskih sadržaja dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji moraju biti u cijelosti popunjeni i ovjereni.

Prijava i pripadajuća dokumentacija iz točke IV. Javnog poziva predaju se u pisarnicu Grada Belog Manastira osobno ili poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Beli Manastir, Kralja Tomislava 53, 31 300 Beli Manastir, u zatvorenoj omotnici s naznakom: “Ne otvaraj – Prijava na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini”.

Prijave na Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom podnose se do 4. prosinca 2023. godine.

Tekst Javnog poziva i propisane obrasce možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

Obrazac 1 – Podaci o podnositelju prijave na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

Obrazac 2 – Podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

Obrazac 3 – Izjava o ispunjavanju uvjeta za prijavu

Skip to content