Temeljem Odluke o prodaji rabljenih vozila u vlasništvu Grada Belog Manastira (KLASA: 406-09/19-01/01; URBROJ: 2100/01-01-03-19-1 od 5. studenoga 2019. godine), gradonačelnik Grada Belog Manastira raspisuje

JAVNI POZIV

za podnošenje ponuda za kupnju vozila u vlasništvu Grada Belog Manastira

Grad Beli Manastir vlasnik je sljedećih rabljenih vozila:

Red. br. Vozilo Broj šasije Godina proizvodnje Stanje putomjera (u km)
1. Hyundai Atos 1.0I GLS KMHAC51GPXU222231 1999. 192.167

Početna cijena u Javnom pozivu za vozilo u vlasništvu Grada Belog Manastira:

Red. br.  Vozilo Početna cijena u kn Jamčevina u kn
1. Hyundai Atos 1,0I GLS 705,00 70,50

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 30. listopada 2020. godine do 10:00 sati.

Javno otvaranje ponuda obavit će se 30. listopada 2020. godine u 10:00 sati, u Belom Manastiru, Ulica kralja Tomislava 53, I. kat – vijećnica.

Vozilo je neispitano, moguće neispravno ili nekompletno te se prodaje u zatečenom stanju “VIĐENO – KUPLJENO” što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.

Vozilo se može pogledati 23. listopada 2020. godine u vremenu od 10:00 do 13:00 sati uz prethodnu najavu na telefon 031/710 208 ili na e-mail: h.durin@beli-manastir.hr

PODNOŠENJE PONUDA

Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Grad Beli Manastir može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se u zatvorenoj omotnici.

Na prednjoj strani omotnice potrebno je napisati naznaku sljedećeg sadržaja: “Ponuda za kupnju vozila – ne otvarati”.

Ponude se podnose neposredno u Grad Beli Manastir, soba broj 220 ili putem pošte na adresu: Grad Beli Manastir, Ulica kralja Tomislava 53, 31300 Beli Manastir do 30. listopada 2020. godine do 10:00 sati.

Kao dan predaje ponuda smatra se dan zaprimanja ponuda u Grad Beli Manastir.

Ponude zaprimljene u Grad Beli Manastir nakon 10:00 sati 30. listopada 2020. godine smatraju se zakašnjelima i neće se razmatrati.

Javno otvaranje ponuda održat će se u Gradu Belom Manastiru, Beli Manastir, Ulica kralja Tomislava 53, I. kat – vijećnica, 30. listopada 2020. godine u 10:00 sati.

UVJETI SUDJELOVANJA

Vozilo se prodaje u zatečenom stanju “VIĐENO – KUPLJENO” što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.

U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu izraženu u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.

U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za vozilo, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.

U slučaju da je dostavljeno više ponuda za vozilo s istom najvišom ponuđenom cijenom, najpovoljnijom ponudom će se smatrati ona koja je ranije zaprimljena.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.

Grad Beli Manastir zadržava pravo odustati od prodaje vozila u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga.

U slučaju da Grad Beli Manastir odustane od prodaje vozila izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima.

Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.

Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Grad Beli Manastir vratiti će jamčevinu u roku od 15 dana od dana okončanja postupka prodaje bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do povrata.

Izabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 (osam) dana od dana dostave odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja izvršiti uplatu preostalog iznosa kupoprodajne cijene na račun Grada Belog Manastira. U protivnom, smatra se da je ponuditelj odustao od kupnje te gubi pravo na povrat jamčevine.

Po izvršenoj uplati kupoprodajne cijene, Grad Beli Manastir će kupcu predati kupoprodajni ugovor i račun radi prijenosa prava vlasništva vozila. Kupac vozilo i prateću dokumentaciju preuzima prilikom potpisivanja kupoprodajnog ugovora i preuzimanja računa.

SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

  • kupoprodajnu cijenu u kunama (ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati),
  • podatke o podnositelju ponude (ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je isti pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa),
  • osobni identifikacijski broj (OIB),
  • naziv banke i broj računa u IBAN konstrukciji ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju neprihvaćanja ponude,
  • fizičke i pravne osobe dužne su priložiti potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana podnošenja ponude,
  • fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice,
  • pravne osobe dužne su priložiti izvadak iz sudskog registra,
  • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Grada Belog Manastira IBAN: R9823400091801300008, model – HR68, poziv na broj – 7757-OIB ponuditelja, a u opisu plaćanja treba navesti „jamčevina za kupnju vozila“,
  • ako je primjenjivo punomoć za zastupanje, odnosno ovlaštenje predstavnika pravne osobe.

 

Informacije o Hyundai Atos 1.0I GLS u PDF formatu možete preuzeti ovdje.

KLASA: 406-09/19-01/01

URBROJ: 2100/01-01-03-20-19

GRAD BELI MANASTIR

G R A D O N A Č E L N I K

Skip to content