Jedinstveni digitalni pristupnik

Grad Beli Manastir sudjeluje na uspostavi Jedinstvenog digitalnog pristupnika sukladno Uredbi (EU) 2018/1724 europskog parlamenta i vijeća o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika za pristup informacijama, postupcima, uslugama podrške i rješavanja problema te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012, kao i Direktivi 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu.

Građanska i obiteljska prava

JEDINSTVENI DIGITALNI PRISTUPNIK – OBVEZE IZ UREDBE (EU)

 

JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ POVODOM ROĐENJA DJETETA

Grad Beli Manastir sudjeluje na uspostavi Jedinstvenog digitalnog pristupnika sukladno Uredbi (EU) 2018/1724 europskog parlamenta i vijeća o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika za pristup informacijama, postupcima, uslugama podrške i rješavanja problema te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012, kao i Direktivi 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu.

Zahtjev se podnosi putem osobno, putem pošte ili kroz e-uslugu e-Novorođenče u sustavu e-Građani te se u njega prilažu slijedeće isprave:

 • rodni list
 • potvrda o prebivalištu djeteta
 • potvrda o prebivalištu majke
 • preslika osobne iskaznice
 • IBAN broj bankovnog računa majke

Rok za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu naknadu je 6 mjeseci od dana rođenja djeteta.

Pravni temelji:
Program demografskih mjera (“Službeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj: 8/19)

 

SUBVENCIJE ZA KUPNJU NEKRETNINE

Zahtjev za dodjelu subvencije za kupnju nekretnine podnosi osobno ili putem pošte , na obrascu dostupnom na https://www.beli-manastir.hr/društvene-djelatnosti/

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 • presliku osobne iskaznice
 • presliku javnobilježnički ovjerenog ugovora o kupoprodaji stana ili kuće za čiju kupnju traži odobravanje subvencije
 • izvješće s bankovnog računa kupca na kojem je vidljivo plaćanje kupoprodajne cijene prodavatelju
 • presliku zemljišnoknjižnog izvatka predmetne nekretnine iz kojeg je vidljiv prijenos vlasništva na podnositelja zahtjeva za subvenciju
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, osim stana odnosno kuće za čiju se kupnju traži dodjela subvencije
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da nema u vlasništvu nema drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, osim stana odnosno kuće za čiju se kupnju traži dodjela subvencije.

Strane javne isprave koje nisu izdane na međunarodnom obrascu trebaju biti prevedene kod ovlaštenog sudskog tumača u Republici Hrvatskoj.

Subvenciju za kupnju nekretnine podnositelj zahtjeva može ostvariti u roku od 12 mjeseci od sklapanja ugovora o kupoprodaji stana ili kuće odnosno do iskorištenja predviđenih financijskih sredstava u proračunu Grada Belog Manastira u godini kada se zahtjev podnosi.

Pravni temelji:
Program demografskih mjera (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 8/19)

Skip to content