REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD BELI MANASTIR

Upravni odjel za graditeljstvo i

stambeno-komunalne poslove

Povjerenstvo za provedbu

postupka oglasa

 

KLASA: 112-03/18-01/01

URBROJ: 2100/01-02-01-18-5

Beli Manastir, 6. ožujka 2018. godine

 

 

Temeljem članka 20. stavak 4., a u svezi članka 29. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa utvrđuje

 

LISTU KANDIDATA

 

prijavljenih na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice u Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira (objavljen na Burzi rada, Hrvatski zavod za zapošljavanje 20. veljače 2018. godine) za radno mjesto višeg referenta/ice za upravne i imovinsko-pravne poslove – 1 izvršitelj/ica, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, i to:

 

  1. Ivana Mamuzić, Beli Manastir, Šećeranska ulica 32
  2. Bojana Dorić, Bolman, Save Kovačevića 65
  3. Dubravka Babić, Beli Manastir, Ulica Jerka Zlatarića 21
  4. Vedrana Jelić, Belišće, Ljudevita Posavskog 48

 

Lista kandidata je zaključena s rednim brojem četiri (4).

 

 

____________________________________________________________________________________

 

 

Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa, putem web-stranice i oglasne ploče Grada Belog Manastira, imenovanim kandidatima upućuje

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

            Pozivaju se kandidati s liste kandidata koji su se prijavili na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice u Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira (objavljen na Burzi rada, Hrvatski zavod za zapošljavanje 20. veljače 2018. godine) za radno mjesto višeg referenta/ice za upravne i imovinsko-pravne poslove – 1 izvršitelj/ica, da pristupe dana 13. ožujka 2018. godine (utorak) u 10:00 sati, u vijećnicu Gradske uprave Grada Belog Manastira  na adresi Grad Beli Manastir, Ulica kralja Tomislava 53, I. kat, Beli Manastir, kako bi se provela prethodna provjera znanja i sposobnosti (testiranje).

 

Naziv tijela koje provodi prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (testiranje i intervju): Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa Upravnog odjela za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira.

 

 

 

Testiranje kandidata:

Testiranje se sastoji od provjere znanja iz pravnih izvora objavljenih na web-stanicama Grada Belog Manastira (www.beli-manastir.hr) dana 20. veljače 2018. godine.

Testiranje se provodi prema pravilima objavljenim na web-stanicama Grada Belog Manastira (www.beli-manastir.hr) dana 20. veljače 2018. godine.

Testiranje će trajati 60 minuta.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na oglas o čemu će dobiti pisanu obavijest. Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu.

Kandidat koji ne bude mogao dokazati identitet, neće moći pristupiti testiranju.

Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena testiranja.

Tijekom održavanja provjere znanja (testiranja) kandidati se neće moći koristiti literaturom i bilješkama, napuštati prostorije i/ili služiti se mobitelom, kao ni razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata. Kandidati koji se budu ponašali suprotno od navedenog udaljit će se s testiranja i njihov se rezultat neće bodovati.

 

Kandidati koji na testiranju ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

 

Kandidatima koji na testiranju ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti, uputit će s poziv na razgovor (intervju) objavom na web stranici Grada Belog Manastira www.beli-manastir.hr nakon utvrđivanja rezultata pismene provjere znanja. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testovi.

 

Troškove dolaska i prisustvovanja na testiranju/razgovoru snosi svaki kandidat/kandidatkinja.

 

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

 

Povjerenstvo dostavlja rang-listu kandidata pročelniku Upravnog odjela za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira koji donosi rješenje o prijmu u službu.

 

Rješenje o prijmu u službu bit će dostavljeno svim kandidatima/kandidatkinjama koji su pristupili testiranju.

 

Prije donošenja rješenja o prijmu, pozvat će se izabranog kandidata/kandidatkinju da predoči izvornike ili ovjerene preslike isprava dostavljenih na oglas, a koje su istim oglasom tražene kao preslike

 

Prije donošenja rješenja o rasporedu, pozvat će se izabranog kandidata/kandidatkinju da dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a ako ne dostavi uvjerenje, smatrat će se da je odustao od prijma u službu.

 

                                                                                                                                                                                                                                                 Povjerenstvo za provedbu

                                                                                                                                                                                                                                                                     postupka oglasa

 


Dostaviti:

  1. www.beli-manastir.hr
  2. Oglasna ploča Grada Belog Manastira
  3. Arhiv.-

.

 

Skip to content