Grad Beli Manastir provodi postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda radova na izgradnji reciklažnog dvorišta građevinskog otpada kojom prilikom je na adrese tri gospodarska subjekta uputio pisani poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku s pripadajućim prilozima. Cjelovita dokumentacija potrebna za izradu ponude se nalazi u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 27. listopada 2020. godine do 13:00 sati.

Dokumentacija za nabavu radova na izgradnji reciklažnog dvorišta građevinskog otpada

Troškovnik radova

Skip to content