NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Grad Beli Manastir podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Usmeni zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti službeniku za informiranje u Gradskoj upravi Grada Belog Manastira u sobi 207 ili putem telefona na broj: 710-207.

Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti na adresu: Grad Beli Manastir, Kralja Tomislava 53, Beli Manastir ili na e-mail adresu: informacija@beli-manastir.hr.

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.
Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište Grada Belog Manastira, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe.
U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim gore navedenih podataka navesti i:
1. informacije koje želi ponovno upotrijebiti,
2. način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija,
3. svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha).
Pisani zahtjevi za pravo na pristup informacijama i za ponovnu uporabu informacija mogu se podnijeti na priloženim obrascima.
A) OBRASCI
B) SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
C) VISINA NAKNADE ZA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA
D) NAJČEŠĆE TRAŽENE INFORMACIJE
E) OSTALE INFORMACIJE

 

A) OBRASCI
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

B) SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama za Grad Beli Manastir (službenik za informiranje) je Zdenko Topalović, telefon: 710-207.

Rješenje o određivanju službenika za informiranje za Grad Beli Manastir

C) VISINA NAKNADE ZA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Na pristup informacijama ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.
Na pristup informacijama korisnik plaća Gradu Belom Manastiru naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije.
Visina naknade i način naplate naknade iz stavka 2. ovog članka određuje se sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, broj: 12/14), koje je propisao Povjerenik za informiranje.
Grad Beli Manastir dostavit će korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati.
Grad Beli Manastir zatražit će od korisnika da unaprijed položi na račun Grada Belog Manastira očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troškova dostave u roku od osam dana od primitka obavijesti o traženoj uplati, ukoliko iznos prelazi 150,00 kuna. U slučaju da korisnik prava na pristup informaciji u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na pristup informaciji odustao od zahtjeva.
Iz razloga učinkovitosti i ekonomičnosti te ostvarivanja razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa, Grad Beli Manastir neće korisniku prava na informaciju zaračunati troškove koji nastaju pružanjem i dostavom informacije ukoliko isti ne prelaze iznos od 50,00 kuna.

D) NAJČEŠĆE TRAŽENE INFORMACIJE
U izradi

E) OSTALE INFORMACIJE
U izradi

Skip to content