Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Belog Manastira izradila je Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Gradskog vijeća Grada Belog Manastira i njegovih radnih tijela kako bi se odredbe Odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Gradskog vijeća Grada Belog Manastira i njegovih radnih tijela (“Službeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj: 5/21 i 2/22) uskladile sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, kao i sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrđenim maksimalnim iznosom naknade za rad članova, predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, a koji je određen ovisno o broju stanovnika na području jedinice lokalne samouprave. Također, iznosi naknade za rad vijećnika izraženi u Odluci u kunama usklađuju se s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Od 1. siječnja 2023. od kada su na snazi odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (“Narodne novine”, broj: 151/22) više ne postoji obveza isplate pojedinih primitaka fizičkih osoba – građana na različite račune (tekući i žiroračun) već se primici mogu isplatiti na bilo koji račun za plaćanje u banci koji građanin ima, pa je odredbe Odluke potrebno uskladiti s izmjenom članka 86. stavka 1. navedenog Zakona.

Po službenim rezultatima Popisa stanovništva koji je proveden 2021. godine u Republici Hrvatskoj, a koji su objavljeni 22. rujna 2022. godine, Grad Beli Manastir ima 7.973 stanovnika, što znači da se odredbe koje se odnose na visinu iznosa određenog za rad članova, potpredsjednika i predsjednika Gradskog vijeća moraju uskladiti s odredbom članka 31.a stavka 1. točke 2. podtočke g) Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), kojom je utvrđeno da ista naknada u općini i gradu s više od 5.000,00 do 10.000,00 stanovnika ne smije iznositi više od 8.000,00 kuna, što je za 2.000,00 kuna manje od Odlukom utvrđene najviše granice koja je bila utvrđena za gradove od 10.000 do 20.000 stanovnika. Naknada za predsjednika predstavničkog tijela može se odrediti u iznosu uvećanom za najviše 50%, a za potpredsjednike u iznosu uvećanom za najviše 30% pripadajuće naknade od 8.000,00 kuna.

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Gradskog vijeća Grada Belog Manastira i njegovih radnih tijela i do 22. travnja 2023. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: andreja@beli-manastir.hr .

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Gradskog vijeća Grada Belog Manastira i njegovih radnih tijela koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje. U obrazloženju Prijedloga Odluke bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Gradskog vijeća Grada Belog Manastira i njegovih radnih tijela možete preuzeti ovdje.

Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću možete preuzeti ovdje.

Skip to content