Trenutno važeća Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora donesena je 2018. godine i novelirana 2019. godine („Službeni glasnik Grada Belog Manastira“, broj 8/18 i 11/19).

Navedena Odluka je temeljena i usklađena sa Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine” broj 125/11, 64/15 i 112/18) i istom su određeni uvjeti i postupak za davanje u zakup poslovnoga prostora u vlasništvu i na upravljanju Grada Belog Manastira, međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika poslovnog prostora, početna visina zakupnine, uvjeti i postupak natječaja, zasnivanje zakupa, održavanje i rekonstrukcija poslovnih prostora, prestanak zakupa, kao i uvjeti i način kupoprodaje poslovnog prostora u vlasništvu Grada Belog Manastira.

Međutim, kroz primjenu propisanih odredbi u praksi pojavile su se određene poteškoće, prije svega u nemogućnosti da se poslovni prostor da u zakup na vrijeme kraće od pet godina kao i u, u posljednje vrijeme, enormno visokim cijenama objave teksta natječaja u dnevnom tisku koji već prelaze iznos od 1.500 eura koji trošak se ne može vratiti kroz cijenu zakupnine prilagođenu financijskim uvjetima zakupnika na području Grada Belog Manastira. Stoga se predlaže da se umjesto stroge odredbe da se poslovni prostor daje u zakup na određeno vrijeme na rok od 5 godina ublaži navedena formulacija, te da se propiše da se poslovni prostor daje u zakup na određeno vrijeme na rok do 5 godina čime bi se otvorio prostor za prilagodbu vremena trajanja zakupa stvarnim potrebama i interesu Grada Belog Manastira u svakom pojedinačnom slučaju. Također se predlaže da se tekst natječaja u cijelosti objavljuje na mrežnim stranicama Grada Belog Manastira (www.beli-manastir.hr) i na oglasnoj ploči u sjedištu gradske uprave (Beli Manastir, Kralja Tomislava 53), a da se u sredstvima javnog informiranja, odnosno u dnevnom tisku objavljuje obavijest o objavi javnog natječaja koja sadrži: predmet javnog natječaja, podatak gdje se
objavljuje tekst javnog natječaja, rok podnošenja ponude te po potrebi i druge podatke. Nadalje, koristeći potrebu za navedenim izmjenama, predlaže se i izmjena članka 23. Odluke kojim je propisan početni iznos visine zakupnine po m2 prostora, odnosno prilagodba iznosa utvrđenih u kunama u iznose utvrđene u eurima uz odgovarajuće manje izmjene i zaokruživanje prilagođeno lakšem i jednostavnijem izračunu, te brisanje odredbe (stavak 2. predmetnog članka) koja propisuje uvećanje utvrđenog iznosa za poslovne prostore u užem centru Belog Manastira s obzirom da Grad Beli Manastir takvih prostora više nema u svom vlasništvu.

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora i do 9. studenoga 2023. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora možete preuzeti ovdje.

Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću od 10. studenoga 2023. godine možete preuzeti ovdje.

Skip to content