Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira izradio je Nacrt Prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Belog Manastira kako bi se uskladilo i uredilo propisano postupanje s promjenama nastalim stupanjem na snagu novog Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21) 31. srpnja 2021. godine. Navedenim Zakonom je propisana obveza jedinicama lokalne samouprave donijeti opći akt usklađen s odredbama tog Zakona, odnosno svojim općim aktom dodatno urediti način pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na svom području i to u roku od 6 mjeseci od njegovog stupanja na snagu, odnosno najkasnije do 31. siječnja 2022. godine.

Člankom 66. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21) je propisano koje sve odredbe treba sadržavati odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području jedinice lokalne samouprave, odnosno da ista sadržava (obvezno):

 1. kriterije obračuna količine miješanog komunalnog otpada
 2. standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada
 3. najmanju učestalost odvoza otpada prema područjima
 4. obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu
 5. područje pružanja javne usluge
 6. iznos cijene obvezne minimalne javne usluge s obrazloženjem načina na koji je određena
 7. odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada
 8. odredbe o načinu pojedinačnog korištenje javne usluge
 9. odredbe o načinu korištenja zajedničkog spremnika
 10. odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge
 11. način određivanja udjela korisnika usluge u slučaju kad su korisnici usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum
 12. odredbe o ugovornoj kazni i
 13. opće uvjete ugovora s korisnicima

te da dodatno može sadržavati i:

 1. kriterij za određivanje korisnika usluge u čije ime jedinica lokalne samouprave preuzima obvezu sufinanciranja cijene javne usluge
 2. kriterije za umanjenje cijene javne usluge
 3. odredbe o korištenju javne površine za prikupljanje otpada i mjestima primopredaje otpada ako su različita od obračunskog mjesta
 4. odredbe o korištenju površina kojima upravlja jedinica lokalne samouprave za potrebe kompostiranja biootpada koje može obavljati korisnik usluge
 5. odredbe o količini glomaznog otpada koji se preuzima u okviru javne usluge
 6. odredbe o provedbi Ugovora koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti uključujući elementarnu nepogodu, katastrofu i slično i
 7. lokacije na kojoj se može osigurati obavljanje obrade glomaznog otpada mobilnim uređajem u okviru javne usluge.

Predloženim Nacrtom Prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Belog Manastira uvode se određene novine uvjetovane važećim Zakonom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21), prije svega propisivanje jedinstvene cijene obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio) posebno za korisnike iz kategorije korisnika kućanstva, a posebno za korisnike iz kategorije korisnika koji nije kućanstvo. Naime, sukladno odredbama važećeg Zakona korisnici javne usluge sakupljanja komunalnog otpada dijele se na dvije skupine i to na korisnike kućanstvo i korisnike koji nisu kućanstvo, dok strukturu cijene javne usluge čini fiksni dio tj. iznos odlukom propisane cijene obvezne minimalne usluge i varijabilni dio tj. cijena za predani miješani komunalni otpad (model izračuna propisan Zakonom) koja se kao i do sada određuje po broju pražnjenja spremnika (odlukom se zadržava obračun predanog miješanog komunalnog otpada po volumenu spremnika, u pravilu od 120 litara koji se kao najčešći koristi na području Grada Belog Manastira).

Cijena obvezne minimalne javne usluge, sukladno važećem Zakonu o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21) uključuje sve troškove funkcioniranja sustava gospodarenja otpadom, kao što su: troškovi nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškovi prijevoza otpada, troškovi obrade miješanog komunalnog otpada i biootpada, troškovi nastali radom reciklažnih dvorišta, troškovi prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge te troškovi vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u svezi s javnom uslugom.

Cijena obvezne minimalne javne usluge na području Grada Belog Manastira za korisnike javne usluge iz kategorije kućanstvo se predlaže u iznosu od 40,00 kuna (bez PDV-a) mjesečno, dok za korisnike javne usluge iz kategorije korisnika koji nije kućanstvo se predlaže u iznosu od 360,00 kuna (bez PDV-a) mjesečno i određena je na način da pokrije troškove funkcioniranja sustava gospodarenja otpadom sukladno važećem Zakonu.

Novina je i uvođenje mogućnosti ostvarivanja popusta na cijenu obvezne minimalne javne usluge koju mogu ostvariti korisnici javne usluge ukoliko ispune kriterije propisane člankom 22. Nacrta Prijedloga Odluke (npr. ako kao korisnici javne usluge iz kategorije korisnika koji nije kućanstvo zaduže spremnik za miješani komunalni otpad od 120 litara), sve s ciljem poticanja korisnika na smanjenje količine miješanog komunalnog otpada kako bi se ispunio osnovni cilj sustava gospodarenja otpadom: smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište, a koji će se, u ne tako dalekoj budućnosti, obrađivati u regionalnim centrima za gospodarenje otpadom i to uz velike troškove koji će se nužno kroz povećanje cijene prelijevati na stvaratelje otpada tj. na korisnike javne usluge.

Novina je, a sve u svrhu ostvarenja gore navedenog cilja, i smanjenje udjela biootpada u ukupnoj količini miješanog komunalnog otpada kroz uvođenje režima odvoza biootpada svaki tjedan.

Pozivamo zainteresiranu javnost da prouči Nacrt Prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Belog Manastira i do 20. siječnja 2022. godine dostavi svoje prijedloge i mišljenja o istom putem priloženog obrasca na e-mail: graditeljstvo@beli-manastir.hr .

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada Belog Manastira utvrdit će Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Belog Manastira koji će uputiti Gradskom vijeću Grada Belog Manastira na usvajanje.

U obrazloženju Prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Belog Manastira bit će sadržan i sažetak o provedenom savjetovanju s javnošću.

Nacrt Prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Belog Manastira možete preuzeti ovdje.

Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja možete preuzeti ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću od 24. siječnja 2022. godine možete preuzeti ovdje.

Skip to content