Naknada plaće za vrijeme izolacije isplaćuje se osiguraniku na teret sredstava HZZO-a

 

Hrvatski zavod za zdravstveno (HZZO) osiguranje izdao je obavijest u vezi ostvarivanja prava na naknadu plaće za vrijeme provedeno u izolaciji. Naknada plaće za vrijeme izolacije isplaćuje se osiguraniku na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti zbog izolacije osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće u iznosu 100% od osnovice za naknadu plaće, s time da mjesečni iznos naknade plaće ne može za puno radno vrijeme iznositi više od proračunske osnovice uvećane za 28% odnosno ne može iznositi više od 4.257,28 kuna.

Osiguranik kojem je od strane nadležnog epidemiologa utvrđena potreba izolacije se odmah upućuje u izolaciju te će se o tome obavijestiti HZZO. Osiguranik je obavezan o tome obavijestiti izabranog doktora putem telefona ili e-maila.

Ako osiguranik u izolaciji u dogovoru s poslodavcem organizira rad od kuće ili na neki drugi način ne može ostvariti pravo na naknadu plaće na teret sredstava HZZO-a. O tome se treba izjasniti izabranom doktoru koji mu u tom slučaju ne utvrđuje nesposobnost za rad.

E-mail adresa određena isključivo za podnošenje zahtjeva za naknadu plaće osiguranika kojima je utvrđena privremena nesposobnost zbog izolacije je izolacija@hzzo.hr.
Više informacija o postupku dobivanja naknade nalazi se ovdje.

Skip to content