DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR
BANA JELAČIĆA 108
31300 BELI MANASTIR

BROJ: 126-1/19
U Belom Manastiru, 07.03.2019.

Temeljem  Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava  KLASA: 910-04/17-07/10   URBROJ:524-06-02-02-01/1-18-473  od 29. listopada 2018. godine“,  potpisanog ugovora Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. , kodni broj UP.02.1.1.05.02019, od 14. prosinca 2018. godine u sklopu projekta „ZAŽELI pomoć u kući“ – Osnaživanje i aktiviranje žena na  tržištu rada, te Odluke Upravnog vijeća, BROJ 126-1/19, od 04.03.2019., vršitelj dužnosti ravnatelja Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir objavljuje

 

OGLAS
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta UP.02.1.1.05.0219,
„ZAŽELI – pomoć u kući“ – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada
sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Naziv radnog mjesta: Pomoćnica u kući – potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju
Vrsta zaposlenja: Novootvoreni poslovi; rad na određeno vrijeme u trajanju od 24 mjeseca, uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca
Broj traženih radnica: 30
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Mjesto rada: Područje grada Belog Manastira, općine Darda i općine Draž
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 08.03.2019.
Natječaj vrijedi do: 16.03.2019.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

 1. punoljetnost
 2. završeno najviše srednjoškolsko obrazovanje
 3. nezaposlene žene koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na: starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice)

Opis poslova:

 1. pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 2. pomoć u obavljanju kućanskih poslova (održavanje čistoće stambenog prostora),
 3. posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa,
 4. pružanje podrške korisnicima kroz razgovore, druženje te uključivanje u društvo, dostava pomagala i sl.),
 5. pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima i sl.

Svaka zaposlena  pomoćnica u  kući pružat će potporu i podršku za minimalno 4 krajnja korisnika koje će obilaziti na tjednoj razini te im pružati odgovarajuću pomoć i podršku u cilju prevencije prerane institucionalizacije i poboljšavanja kvalitete života osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu.

Svakoj zaposlenoj pomoćnici biti će omogućeno povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada  kroz dodatno obrazovanje/osposobljavanje, kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada.

Od kandidatkinja se očekuje odgovornost, organiziranost, komunikativnost, točnost u izvršavanju poslova, otvorenost, poštivanje različitosti, fleksibilnost, dosljednost, emocionalna stabilnost i motiviranost. Poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima.
Prijavi na oglas kandidati su dužni priložiti:

 • Zamolbu sa osobnim podacima i kontakt telefonom, kratkim životopisom
 • Preslika dokaza o stručnoj spremi – preslika svjedodžbe najvišeg stupnja završenog obrazovanja
 • Potvrdu o vođenju u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (datum izdavanja potvrde ne može biti stariji od datuma objave ovog oglasa)
 • Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariji od dana objave natječaja.
 • Ispunjena i vlastoručno potpisana Prijava na oglas za zapošljavanje*
 • Ispunjena Privola o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka za potrebe  projekta UP.02.1.1.05.0219, „ZAŽELI – pomoć u kući“ – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada *

* Dokumente je moguće preuzeti putem linka kao i u prostorijama za vrijeme radnog vremena, na sljedećim lokacijama :

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir,
Bana Jelačića 108
31300 Beli Manastir,
www.dom-bm.hr

Općina Darda,
Sv. I. Krstitelja 89
31326 Darda,
darda.hr

Općina Draž,
Braće Radića 58
31305 Draž,
draz.hr

Grad Beli Manastir
www.beli-manastir.hr
(dostupni dokumenti isključivo na mrežnim stranicama)

VAŽNA NAPOMENA: Prilikom izdavanja Potvrde o vođenju u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje naglasiti da se potvrda izdaje za potrebe projekta „ZAŽELI – pomoć u kući“ – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada ,  UP.02.1.1.05.0219, te na šalteru ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ispuniti  „Suglasnost za korištenje osobnih podataka radi sudjelovanja u projektu“ za potrebe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici prilikom prijave na natječaj te ih je prije potpisivanja ugovora o radu potrebno predočiti u izvorniku. Izuzev Prijavu na oglas za zapošljavanje i Privolu o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka koje se predaju u izvorniku. Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti obrazovni program/program osposobljavanja.

Kandidatkinja koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017) i koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze navedene

na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidatkinja koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14, 39/18), dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

Prednost u odnosu na ostale kandidatkinje ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Kandidatkinja koja nije podnijela pravodobnu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa (punoljetnost, najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje, nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a) ne smatra se prijavljenom kandidatkinjom.

Podaci o plaći
Žene zaposlene na poslovima potpore i podrške krajnjim korisnicima u okviru provedbe projekta “ZAŽELI pomoć u kući” – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, UP.02.1.1.05.0219;  sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.,  ostvaruju pravo na minimalnu plaću sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće (Narodne novine“, br. 109/2018), donesene na  temelju članka 7. Zakona o minimalnoj plaći (»Narodne novine«, br. 39/13 i 130/17).

Način prijave na natječaj: 
Prijave s dokazima o ispunjenju traženih uvjeta potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici putem pošte ili osobno, u roku od 8 dana od dana objave oglasa, na adresu:

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir
Bana Jelačića 108
31 300 Beli Manastir

O rezultatima natječaja sve kandidatkinje bit će obaviještene putem web stranice:
www.dom-bm.hr
darda.hr
draz.hr
www.beli-manastir.hr

D. RAVNATELJA:
Tomislav Peran, dipl. theol.

Program "Zaželi" logotip

Skip to content