Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Belog Manastira, kao i poslova državne uprave prenesenih na Grad Beli Manastir, ustrojavaju se upravna tijela.

Upravna tijela ustrojavaju se u skladu s rasporedom i opsegom poslova i prema srodnosti i organizacijskoj povezanosti tih poslova, kao upravni odjeli i službe.

 

USTROJSTVO GRADSKE UPRAVE

 

Gradsku upravu Grada Belog Manastira čine tri upravna tijela Grada Belog Manastira:

 

1. Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove
2. Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti
3. Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća.

 

U okviru Upravnog odjela za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove djeluju dva pododjela:

– Pododjel za upravne i imovinsko-pravne poslove
– Pododjel za nominiranje i upravljanje projektima

 

U okviru Upravnog odjela za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti djeluju dva pododjela:

– Pododjel za društvene djelatnosti
– Pododjel za proračun i financije

Skip to content