Opis poslova i podaci o plaći, sadržaj i način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata po Oglasu za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog Manastira

 

viši referent/ica za upravne i imovinsko-pravne poslove (III. kategorija) – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice

OPIS POSLOVA:

 • sudjeluje u pripremi materijala za sjednice Gradskog vijeća
 • sudjeluje u upravnim postupcima i radnjama iz djelokruga Upravnog odjela
 • sudjeluje u rješavanju oslobođenja od komunalne naknade
 • sudjeluje u rješavanju u upravnim stvarima po pitanju socijalne skrbi iz nadležnosti Upravnog odjela – mjesečnog podmirivanja troškova stanovanja, subvencije pogrebnih usluga, oslobođenja od plaćanja troškova priključenja
 • sudjeluje u obavljanju poslova vezano za zakup poslovnih prostora, najam stanova, te zakup, prodaju i ostale načine raspolaganja gradskim nekretninama
 • sudjeluje u provedbi postupaka javne nabave
 • sudjeluje u obavljanju administrativno tehničkih poslova javne nabave
 • sudjeluje u izradi odgovarajućih izvješća vezanih uz javnu nabavu
 • sudjeluje u provođenju postupaka davanja koncesija
 • sudjeluje u provođenju postupaka ugovornog povjeravanja poslova iz djelokruga komunalnog gospodarstva
 • uključuje se u pripremu, realizaciju i praćenje projekata Grada u programima vezanim uz EU fondove i druge izvore financiranja
 • vodi i ažurira registar nekretnina
 • vodi evidenciju stambenog fonda i postupke vezano za stambenu problematiku
 • sudjeluje u provođenju postupaka prijma službenika u Upravni odjel
 • vrši očevid na terenu radi ažuriranja i provjere matičnih podataka u evidencijama
 • po potrebi vrši neposrednu dostavu upravnih i drugih akata sukladno Zakonu o općem upravnom postupku
 • radi na zajedničkoj bazi podataka
 • vodi evidenciju poslovnih prostora i stanova kojima gospodari Grad
 • izdaje potvrde tijelima i građanima iz službenih evidencija Upravnog odjela
 • vodi evidenciju o zaprimljenim i otpremljenim dokumentima Upravnog odjela, arhivira predmete, sređuje arhivu Upravnog odjela
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika

 

PODACI O PLAĆI

Osnovna vrijednost boda (za koeficijent 1) iznosi 3.850,00 kuna. Osnovni koeficijent za radno mjesto višeg stručnog suradnika je 1,85. Iznos plaće čini umnožak koeficijenta i osnovne vrijednosti boda uvećan za 0,5% za svaku godinu radnog staža. Dobiveni iznos predstavlja plaću u bruto iznosu.

 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata:

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete postupka oglasa provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na oglas. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju iz svakog dijela provjere. .

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje

OPĆI DIO:
• (1.1.) Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14)
• (1.2.) Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01– vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst)

 • (2.1) Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09)
 • (2.2.) Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 7/09)

POSEBNI DIO:
• (3).Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 – Zakon o vodama, 49/11 i 84/11 – Zakon o cestama, 90/11 – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, 144/12, 56/13 – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, 94/13 – Zakon o održivom gospodarenju otpadom,  153/13 – Zakon o gradnji, 147/14 i 36/15 – Zakon o pogrebničkoj djelatnosti)
• (4.1.) Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13)

 • (4.2.) Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13)
 • Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 – Zakon o gradnji, 78/15 i 12/18)
  • Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13 i 73/17)Pravila testiranja:
  a) po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta,
  b) po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatu će biti dodijeljena pitanja kao i obavijest u kojem vremenu ih treba odgovoriti,
  c) za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova; smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog dijela provjere znanja ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju; s kandidatima koji uspješno polože testove provesti će se intervju (razgovor)
  d) za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
  • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.
  e) ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

Pozivanje na testiranje:
Poziv na testiranje s imenima kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete postupka oglasa s kojima će se provesti testiranje, naznakom mjesta i vremena održavanja testiranja bit će objavljen na web stranici Grada Belog Manastira www.beli-manastir.hr ,  te na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Belog Manastira, Beli Manastir, Ulica kralja Tomislava 53, najmanje 5 (pet) dana prije testiranja.

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

 

KLASA: 112-03/18-01/01

URBROJ: 2100/01-02-01-18-2

Beli Manastir, 19. veljače 2018. godine

 

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO

I STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE

GRADA BELOG MANASTIRA

Skip to content