OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA
A) OPĆI AKTI I ODLUKE
B) NACRTI OPĆIH AKATA
C) GODIŠNJI PLANOVI, PROGRAMI, STRATEGIJE, UPUTE, IZVJEŠTAJI O RADU, FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I DRUGI DOKUMENTI
D) PODACI O IZVORU FINANCIRANJA, PRORAČUN I IZVRŠENJE PRORAČUNA
E) INFORMACIJE O DODIJELJENIM POTPORAMA, BESPOVRATNIM SREDSTVIMA ILI DONACIJAMA
F) INFORMACIJE O UNUTARNJEM USTROJSTVU
G) ZAPISNICI I ZAKLJUČCI SA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA, TE INFORMACIJE O RADU RADNIH TIJELA IZ NJIHOVE NADLEŽNOSTI
H) INFORMACIJE O POSTUPCIMA JAVNE NABAVE I DOKUMENTACIJI ZA NADMETANJE TE INFORMACIJE O IZVRŠAVANJU UGOVORA
I) OBAVIJESTI O RASPISANIM NATJEČAJIMA TE NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA
J) INFORMACIJE O REGISTRIMA I BAZAMA PODATAKA I NAČINU PRISTUPA  

A) OPĆI AKTI I ODLUKE

AKTI GRADSKOG VIJEĆA i GRADONAČELNIKA GRADA BELOG MANASTIRA objavljuju se u Službenim glasnicima Grada Belog Manastira nakon svake održane sjednice Gradskog vijeća.

Izvješća sa sjednica Gradskog vijeća Grada Belog Manastira objavljuju se na internet stranici Grada Belog Manastira s napomenom u kojem broju Službenog glasnika se nalaze akti usvojeni na istoj sjednici.

PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA

VAŽNIJI AKTI:

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

STATUT GRADA BELOG MANASTIRA (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 3/13)

POSLOVNIK O RADU GRADSKOG VIJEĆA GRADA BELOG MANASTIRA (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 10/17)

ODLUKA O USTROJSTVU GRADSKE UPRAVE GRADA BELOG MANASTIRA

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o unutarnjem ustrojstvu Grada Belog Manastira, Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 5/16

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU (procisceni tekst) i Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj:7/15)

ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI (pročišćeni tekst)
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU GRADA BELOG MANASTIRA

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

Odluka o autotaksi prijevozu

Odluka o izdavanju službenog glasila Grada Belog Manastira

B) NACRTI OPĆIH AKATA

Nacrti općih akata kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Belog Manastira iz djelokruga Grada Belog Manastira objavit će se na internet stranici Grada Belog Manastira u svrhu javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, u pravilu u trajanju od 30 dana, uz objavu razloga za donošenje i ciljeva koji se žele postići. Prihvaćene i neprihvaćene primjedbe i prijedlozi objavit će se na internet stranici Grada Belog Manastira u sklopu izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

C) GODIŠNJI PLANOVI, PROGRAMI, STRATEGIJE, UPUTE, IZVJEŠTAJI O RADU, FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I DRUGI DOKUMENTI

Program rada Gradskog vijeća
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu za područje Grada Belog Manastira Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Belog Manastira za 2016. godinu

Plan zimske službe na nerazvrstanim prometnicama Grada Belog Manastira za 2017/18. godinu 

Plan prijma u Gradsku upravu Grada Belog Manastira

Program rada Savjeta mladih Grada Belog Manastira za 2018. godinu

D) PODACI O IZVORU FINANCIRANJA, PRORAČUN I IZVRŠENJE PRORAČUNA
AKTI ZA 2015 GODINU
Odluka o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2015. godinu sa projekcijom za 2016. i 2017. godinu (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 9/14)

Odluka o prvim izmjenama i dopunama Odluke o proračunu i izvršenju proračuna Grada Belog Manastira za 2015. godinu sa projekcijom za 2016. i 2017. godinu (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 3/15)

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. godine (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 6/15)

Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2015. godinu sa projekcijom za 2016. i 2017. godinu (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 9/15)

Odluka o prihvaćanju godišnjeg obračuna Proračuna Grada Belog Manastira za 2015. godinu (Službeni glasnik Grada BElog Manastira, broj: 2/16 i 3/16)

AKTI ZA 2016 GODINU
Proračun Grada Belog Manastira za 2016 (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 8/15)

Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Belog Manastira za 2016. godinu s projekcijom za 2017. I 2018. godinu (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 3/16)

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 6/16)

Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2016. godinu sa projekcijom za 2017. i 2018. godinu (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 7/16)

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna s godišnjim obračunom Proračuna Grada Belog Manastira za 2016. godinu (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 3/17)

AKTI ZA 2017 GODINU
Odluka o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 9/16)

Odluka o prvim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu
Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu
Odluka o trećim izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine

AKTI ZA 2018 GODINU

PRIJEDLOG PRORAČUNA 2018/2020.
Odluka o Proračunu i izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. i 2020. godinu (Službeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 11/17)
OSTALI AKTI

Poziv za predlaganje projekata i aktivnosti radi sufinanciranja iz proračuna grada tijekom razdoblja 2015 – 2017

E) INFORMACIJE O DODIJELJENIM POTPORAMA, BESPOVRATNIM SREDSTVIMA ILI DONACIJAMA

F) INFORMACIJE O UNUTARNJEM USTROJSTVU

Gradsku upravu Grada Belog Manastira čine tri upravna tijela Grada Belog Manastira:

1. Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove

2. Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti

3. Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća .

U okviru Upravnog odjela za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove djeluju dva pododjela:

– Pododjel za upravne i imovinsko-pravne poslove.

– Pododjel za nominiranje i upravljanje projektima.

U okviru Upravnog odjela za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti djeluju dva pododjela:

– Pododjel za društvene djelatnosti

– Pododjel za proračun i financije

G) ZAPISNICI I ZAKLJUČCI SA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA, TE INFORMACIJE O RADU RADNIH TIJELA IZ NJIHOVE NADLEŽNOSTI
Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća
Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Belog Manastira u 2015. Godini
I) OBAVIJESTI O RASPISANIM NATJEČAJIMA TE NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA LINK NA ADRESU NATJEČAJA

J) INFORMACIJE O REGISTRIMA I BAZAMA PODATAKA I NAČINU PRISTUPA

U izradi    

Skip to content