Prostorno planska dokumentacija

Za pregled karata potrebno je imati instaliran Autocad viewer koji možete preuzeti ovdje Prostorni plan uređenja Grada Belog Manastira PPUG Beli Manastir Usvojeni plan, 03.07.2006. PDF Karte Općine Korištenje i namjena prostora DWF Promet DWF Pošta i telekomunikacije...
Skip to content