Općenito

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Belog Manastira, kao i poslova državne uprave prenesenih na Grad Beli Manastir, ustrojavaju se upravna tijela. Upravna tijela ustrojavaju se u skladu s rasporedom i opsegom poslova i prema srodnosti i...

Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća

Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća obavlja stručne, administrativne i druge poslove gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela i stručne poslove za mjesne odbore s područja Grada. Osim navedenih poslova, Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća...
Skip to content